Księga Wyjścia 20:7
„Nie będziesz brał Imienia JAHWEH na daremno, gdyż JAHWEH nie pozostawi bezkarnie tego, który bierze JEGO Imię na daremno.”

Księga Jeremiasza 23:27
„Zmierzają ku temu, by [...] poszło w niepamięć MOJE Imię u MOJEGO ludu, podobnie jak zapomnieli MEGO Imienia dla Baala* ich przodkowie.”
*Baal znaczy 'Pan'

Księga Ozeasza 2:18-19
„I stanie się w owym dniu - wyrocznia JAHWEH - że nazwie MNIE Ishi (Mąż mój), a nie będzie już MNIE więcej nazywać Baali (Panie). Usunę z jej ust imiona Baalów i już nie będzie wymawiać ich imion.”

Księga Amosa 4:13
„ON to jest, który tworzy góry i stwarza wichry, myśli ludzkie poznaje, wywołuje jutrzenkę i ciemność, stąpa po wyżynach ziemi. JAHWEH, BÓG Zastępów, jest Imię JEGO.”

Księga Amosa 5:8
„Ten, który wzywa wody morskie i rozlewa je po powierzchni ziemi - JAHWEH jest Imię JEGO.”

Księga Amosa 5:27
„Dlatego przesiedlę was poza Damaszek, mówi JAHWEH, BÓG Zastępów - to Imię JEGO.”

Księga Amosa 9:6
„[JAHWEH] zbudował na niebiosach pałac wysoki, a sklepienie jego oparł o ziemię; nazywa wodę morzem i rozlewa ją na powierzchni ziemi, JAHWEH - oto Imię JEGO.”

Księga Zachariasza 13:9
„I tę trzecią część poprowadzę przez ogień, oczyszczę ją, jak oczyszcza się srebro, i wypróbuję tak, jak złoto próbują. I wzywać będzie MEGO Imienia - a Ja wysłucham, i będę mówił: Oto MÓJ lud, a on powie: JAHWEH moim BOGIEM.”

Księga Zachariasza 14:9
„A JAH będzie królem nad całą ziemią. Wówczas JAHWEH będzie jeden i jedno będzie JEGO Imię.”

Księga Izajasza 52:6
„dlatego lud MÓJ pozna MOJE Imię, zrozumie w ów dzień, że JA jestem Tym, który mówi: JA JESTEM!”

Psalm 83:18
„Niechaj poznają CIEBIE i wiedzą, że tylko TY, który sam jeden masz JAHWEH na Imię, jesteś Najwyższy nad całą ziemią.”

Psalm 91:14-15
„Ja go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię. Będzie MNIE wzywał, a JA go wysłucham...”

Przysłów 18:10
„Imię JAHWEH jest wieżą obronną, prawy chroni się w niej i jest bezpieczny.”

Ewangelia Jana 17:6
„Objawiłem Imię TWOJE ludziom, których MI dałeś ze świata. TWOIMI byli i TY MI ich dałeś, a oni zachowali Słowo TWOJE.”

Ewangelia Mateusza 1:21
„Porodzi Syna, któremu nadasz Imię JAH'SZUA ('JAH Zbawia'), ON bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.”


Od kilku ostatnich lat Prorocy BOGA JAHWEH otrzymują wiele Przekazów z Nieba ostrzegających przed tym, iż zrodzony w ciele syn szatana diabła, popularnie nazywany antychrystem, objawi się światu pod imieniem 'Jezus Chrystus' w trakcie nadchodzącego biblijnego Wielkiego Ucisku. [Wielki Ucisk - patrz: Księga Apokalipsy, Ew. Św. Łukasza 21, Ew. Św. Mateusza 24, Księga Daniela 12, a także: Wielki Ucisk w Proroctwach otrzymywanych dziś]

Po tym, jak imię 'Jezus Chrystus' - znane i adorowane przez miliony chrześcijan na całym świecie - zostanie zawłaszczone przez syna zatracenia, straci ono swoją Niebiańską Moc, dzięki której po dzień dzisiejszy dokonanych została niezliczona ilość cudów, uzdrowień i wyzwoleń, i dzięki której wiele osób zostało przyprowadzonych do Zbawienia. Od tego czasu również na modlitwy zanoszone w tym imieniu przestanie przychodzić odpowiedź z Nieba. Do tej pory, ze względu na Łaskę BOŻĄ, podany przez greckich tłumaczy w pierwszych wiekach i przyjęty do powszechnego użytku tytuł 'Jezus Chrystus' był akceptowany i honorowany przez BOGA JAHWEH jako imię odnoszące się do JEGO Jednorodzonego Umiłowanego SYNA, ale nie będzie tak już dłużej w czasie Wielkiego Ucisku. Jest to główny powód, dla którego PAN BÓG JAHWEH - w obecnym, bezpośrednio poprzedzającym Wielki Ucisk czasie Końca - z tak dużym naciskiem przynagla Swoje dzieci do tego, aby zaczęły używać pierwotnego, hebrajskiego Imienia MESJASZA PANA, przez wieki niemalże wymazanego z pamięci ludu BOŻEGO i zastąpionego grecką transliteracją, która pozbawiła 'Imię ponad wszelkie imię' pierwotnego znaczenia, Mocy Namaszczenia oraz wszelkiej należnej mu Chwały.

Imieniem tym jest JAHUSZUA ha MASZIJACH! (z hebr. JAHUSZUA MESJASZ)

Imię BOGA OJCA JAHWEH - JAH - zawarte jest w Imieniu SYNA BOŻEGO. PAN BÓG JAHWEH nakazał nazwać Swego SYNA, który poczęty został poprzez RUACH ha KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO) w łonie dziewicy Marii Imieniem, które oznacza: „ON (JAHWEH) zbawi swój lud od jego grzechów” (Ew. Mateusza 1:21) Imię JAHUSZUA oznacza w języku hebrajskim „JAH(WEH) zbawia”! Tylko i wyłącznie to Imię stanowi wypełnienie powyższej oraz wielu innych zapowiedzi Biblii mówiących o tym, jakie Imię miał nosić Jednorodzony BOŻY SYN. Niemożliwe jest, aby pod jakimkolwiek innym imieniem niż JAHUSZUA, SYN BOŻY wypełnił wszystkie przepowiadające i opisujące Go Święte Pisma: fakt, iż miał On „przyjść w Imieniu JAHWEH” (Psalm 118:26, Ew. Jana 5:43 i 12:13), „objawić Imię JAHWEH ludziom” (Ew. Jana 17:6 i 26), czy też odziedziczyć „Imię ponad wszelkie imię (to jest Imię JAH)” (List do Filipian 2:9-11) Wiemy z całą pewnością, że MESJASZ PAN wypełnił wszystkie zapowiadające Go Pisma co do najmniejszego szczegółu. Jesteśmy zatem absolutnie przekonani, iż jedyne prawdziwe Święte Imię SYNA BOŻEGO to JAHUSZUA ha MASZIJACH, gdyż wyłącznie pod tym Imieniem świadczące o ZBAWICIELU Pisma mogły zostać wypełnione.

Artykuł ten przedstawia prawdę na temat Świętego hebrajskiego Imienia

STWÓRCY - JAHWEH, JA JESTEM - które zostało usunięte z większości współczesnych przekładów Biblii i zamienione tytułami takimi jak 'PAN' czy 'BÓG', a także, opierając się na Pismach, ukazuje ogromną wagę używania prawdziwego osobistego Imienia Niebiańskiego OJCA.

Pamiętajmy! BÓG OJCIEC JAHWEH zawsze ochrania i błogosławi tych, którzy

należą do NIEGO, stawiają GO na pierwszym miejscu w swoim życiu i miłości i wypełniają JEGO wolę - tak samo będzie rzecz jasna i w czasie Wielkiego Ucisku. Jednakże, STWÓRCA wymaga od Swych dzieci również bezwzględnego posłuszeństwa, które zazwyczaj stanowi nieodłączny warunek otrzymania BOŻEJ ochrony. Zgodnie ze świadectwem Pisma Świętego, BÓG JAHWEH obdarza nagrodami i błogosławieństwami osoby, które są MU posłuszne, a także karze i przeklina tych, którzy buntują się przeciwko NAJWYŻSZEMU i nie słuchają JEGO poleceń (Patrz: V Księga Mojżeszowa 28). Ta sama sytuacja będzie miała miejsce w czasie Wielkiego Ucisku. Naszą modlitwą jest, aby objawione w tym opracowaniu prawdy trafiały do serc Ludu BOŻEGO, błogosławiły i przynosiły radość i korzyść dzieciom JAHWEH, a także by pozwoliły wielu z nich uniknąć ogromu cierpień w czasie Udręki Jakuba.

Poniżej zamieszczone są fragmenty kilku Przekazów Proroczych wypowiedzianych poprzez BOŻĄ Prorok i Apostoł Elisabeth Elijah. Są to Słowa BOGA OJCA JAHWEH, SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH oraz Ducha Świętego RUACH ha KODESZ, odnoszące się do Świętych Hebrajskich Imion BOŻYCH, imienia 'Jezus', czasu Wielkiego Ucisku, a także Znamienia Bestii oraz kultu niedzielnego. W celu zapoznania się z całością danego Proroctwa, należy kliknąć jego tytuł. Jest to niezwykle ważna wiedza, szczególnie potrzebna w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku! W dalszej części artykułu zamieszczony jest Komentarz od Prorok Elijah, a następnie – Opracowanie dowodzące na podstawie Biblii o powinności stosowania prawdziwych hebrajskich Imion ZBAWICIELA oraz BOGA OJCA.

Księga Wyjścia 3:13-15
„Mojżesz zaś rzekł BOGU: Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: BÓG ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest JEGO Imię, to cóż im mam powiedzieć? Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JA JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JA JESTEM posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JA JESTEM, BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię Moje na wieki i to jest Moje zawołanie na najdalsze pokolenia.”

Proroctwo 77 – Oto JA, JAHWEH, posyłam cię z nowym Namaszczeniem
Jeśli będą wołać do MOJEGO SYNA nie tylko w imieniu Jezus Chrystus, ale kiedy uszanują dziedzictwo, które JA dałem im na tej ziemi. ON bowiem pochodził z rodu Dawida, ON przyszedł jako Hebrajczyk, a więc nauczaj ich. JA chcę, aby był ON honorowany i nazywany JEGO Imieniem JAHUSZUA! Składam obietnicę i przysięgam tym, którzy okażą posłuszeństwo, a którzy nazywają siebie zielonoświątkowcami. Jesteście rozproszeni po całym świecie, to jest coś, co przyprawia szatana o dreszcze i drżenie. Jeśli tylko przyjmiecie prawdę o Żydowskości MESJASZA, któremu oddaliście swoje życie.

Proroctwo 81 – O Izraelu: JA, JAHWEH, upominam was!
Waszych światowych wrogów boicie się bardziej niż MNIE, JAHWEH. Pozwoliliście tym, których nazywacie Rabbi, wykraść MOJE Święte Imię, kiedy oni uczą was: „Nie wzywaj tego Imienia, nie jesteś godzien wzywać Imienia Stwórcy!” Uwierzyliście ich kłamstwom, ale JA posyłam MOJĄ Służebnicę Proroka, aby powiedzieć wam: „Nie wierzcie tym kłamstwom!” Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu - JAHWEH - i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MOJEGO Tronu. Wolno wam znać MOJE Imię. Które dziecko nie zna imienia swojego ojca? Nie wierzcie tym kłamstwom. Namaszczona moc jest w MOIM Imieniu, a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania, kiedy przychodzicie do MNIE w Imieniu MOJEGO Świętego SYNA JAHUSZUA.

Czytajcie wasze własne pisma. Jak wiele razy mówiłem, abyście wzywali MOJEGO Imienia, a JA was oswobodzę? Zadajcie sobie pytanie: „Kim jest ten, który naucza nas, że nie jesteśmy godni wzywać Imienia Stwórcy?” To są kłamstwa, diabelskie doktryny, których jesteście nauczani przez waszych własnych rabinów. Gańcie te kłamstwa! Ja nie jestem B-G. Ja nie jestem P-N. Kiedy usunęliście MOJE Imię, to zgrzeszyliście, i 'wzięliście MOJE Imię nadaremno'. JA JESTEM JAHWEH. Jakkolwiek je wymówicie*, przynajmniej przyznajecie się do niego. Rzucam wam wyzwanie: powiedzcie MI, w którym miejscu w waszych Świętych Pismach powiedziałem wam, że nie jesteście godni wzywać MOJEGO Imienia? MOIM Imieniem nie jest Ha Szem („Imię”). MOIM Imieniem nie jest po prostu Adonai („Pan”, „Władca”). JA jestem JAHWEH, Stwórca wszystkiego. MOJEGO Imienia nie pisze się ‘Bóg’. Są to określenia i tytuły nadane MI przez waszych rabinów i tłumaczy Pism, którzy pragnęli ominąć MOJE Imię, zapisując je jako JHWH lub JHŁH**. Nadałem imię każdej osobie. JA JESTEM JAHWEH, JA mam Imię. Udowodnijcie, że MNIE kochacie i ufacie MI, używając MOJE Święte Imię. Czy Król Dawid, gdy potrzebował ratunku, nie wzywał MOJEGO Imienia? Czy nie czytacie waszych własnych Psalmów? Co obiecuje Psalm 91, jeśli wzywacie MOJEGO Imienia? O Izraelu, tak wiele wam ukradziono, nawet Święte Księgi zostały przepisane, aby wyłączyć MOJE Imię. Odbierzcie to, co zostało wam ukradzione i zobaczcie, czy jeśli będziecie wzywać JA, JAHWEH, w Imieniu MOJEGO SYNA JAHUSZUA, nie wyzwolę was szybko od wrogów.

*Hebrajskie Imię BOGA OJCA w jego oryginalnej postaci bywa wymawiane jako ‘jahwe’, ‘jahłe’, ‘jaułe’, natomiast nie jako ‘jehowa’ – przyp. tłum.
**W języku angielskim odpowiada to pisowni YHVH i YHWH – przyp. tłum.

Proroctwo 83 - JA, JAHWEH, mówię: „Przygotujcie się! Koniec jest bliski”
JA mam ostrzeżenie dla wszystkich, którzy są zaproszeni na Wieczerzę Weselną BARANKA: Podczas Wielkiego Ucisku ten, który nadchodzi, którego powszechnie nazywa się antychrystem, który jest prawdziwie synem szatana, synem zatracenia, przyjdzie używając i podrabiając to imię, które jest znane na całym świecie, we wszystkich rodzinach i językach, to imię, które chrześcijanie znają i miłują – imię 'Jezus Chrystus'!

[BARDZO WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE PONIŻSZY FRAGMENT]

Uwaga, znaki i cuda wciąż są dokonywane w Imieniu 'Jezus Chrystus', a dusze przywodzone do Zbawienia, nie lękajcie się. Jednakże nie był to jeszcze czas Końca, a wy byliście pociągnięci do odpowiedzialności tylko za to, czego was nauczono. JA, JAHWEH, uhonorowałem i namaściłem imię 'Jezus', chociaż MÓJ SYN JAHUSZUA miał nadane imię hebrajskie przez JEGO hebrajską matkę! JA zaś jestem JEGO OJCEM, JEGO Imię musi zawierać MOJE Imię - JAH! Imię Jezus wymazało MOJE Święte Imię - Imię ponad wszelkie imię! MOIM Imieniem jest JAHWEH, a Imię JAHUSZUA w tłumaczeniu stale przypomina w każdym języku, że: ‘JAH zbawia’!

Czyż nie jest waszym zwyczajem, aby przekazywać synowi nazwisko ojca? Dlaczego myślicie, że jest inaczej u waszego Niebiańskiego OJCA? To jest ciągłym przypomnieniem dla was, iż JA, JAHWEH, i MÓJ SYN JAHUSZUA, jesteśmy Jednością! To szatan i jego słudzy boją się imienia JAH, ale JA znam miłujące serca MOICH dzieci! JA nawet przebaczyłem wam porzucenie MOJEGO prawdziwego Szabatowego Dnia Odpoczynku, co jest wielokrotnym łamaniem IV Przykazania, ale nie będę już więcej przebaczał. Teraz jesteście odpowiedzialni za to, co wiecie. Jesteście odpowiedzialni za ostrzeganie innych. W hebrajskim Imieniu JAHUSZUA i w MOIM Imieniu JAHWEH jest wyższe Święte Namaszczenie.

Teraz nadszedł Czas Końca, ostrzegam was, abyście pouczali innych prawdy, którą sami poznaliście. W Naszych Świętych Hebrajskich Imionach jest więcej Namaszczenia. Używajcie ICH, nie szukajcie już więcej wymówek. Podczas Wielkiego Ucisku musicie wzywać hebrajskiego Imienia MEGO SYNA, Imienia JAHUSZUA ha MASZIJACH. MOJE Imię JAH, Imię ponad wszelkie imię, zawarte jest w JEGO Imieniu. Jeśli teraz się tego nie nauczycie, to w czasie Wielkiego Ucisku będziecie modlić się o wybawienie lub uzdrowienie używając Imienia 'Jezus', a syn szatana właśnie tego imienia będzie używać, podszywając się pod BOGA. Jak możecie oczekiwać uzdrowienia, wyzwolenia lub błogosławieństw, używając tego samego imienia, którym będzie się posługiwał syn Lucyfera? Będziecie wzywali syna szatana nieświadomie.

Podczas Wielkiego Ucisku, syn szatana będzie miał swój wydzielony dzień na oddawanie mu czci i dniem tym będzie niedziela. Kiedy niedzielne nabożeństwa staną się obowiązkowe i na całym świecie otrzymacie nakaz pójścia do najbliższego, lokalnego kościoła niedzielnego – strzeżcie się! Nie idźcie! To jest pułapka syna szatana, gdyż każdy, kto będzie uczęszczał do kościoła niedzielnego w czasie Wielkiego Ucisku, przejdzie przez jego próg zahipnotyzowany, zniewolony duchami złudzenia, manipulacji umysłu, bałwochwalstwa, buntu - pośród wielu innych potężnych duchów demonicznych. Ostrzeżcie ich już teraz! Oni otrzymają Znak Bestii. Wejdą do kościoła profanacji, wybiorą oddawanie czci bestii i przyjmą jego fizyczne oraz duchowe Znamię. Ostrzeżcie ludzi już teraz, póki wciąż jest jeszcze czas. To nie znaczy, że wszystkie niedzielne kościoły są już teraz złe. Ale jesteście już tak blisko, koniec nadchodzi. Musicie ostrzegać ludzi tam, gdzie duchowni tego nie czynią. Musicie nauczać prawdy o Hebrajskich Świętych Imionach JA, JAHWEH, i MEGO SYNA JAHUSZUA, Jedynego MESJASZA, oraz o Jedynej Krwi przelanej za ludzkość na odpuszczenie grzechów. (...)

Jedyne prawdziwe uzdrowienia, znaki, dziwy, cuda i wskrzeszenia pochodzą z Nieba! Wszystkie inne uzdrowienia i wybawienia są złudzeniem, a podczas Wielkiego Ucisku będą istnieć złudzenia wydające się prawdą, w rzeczywistości będące kłamstwami prosto z tronu szatana! Nauczcie się teraz i ostrzegajcie innych! W czasie Wielkiego Ucisku tylko w Imieniu JAHUSZUA, a nie w imieniu Jezus, będą miały miejsce autentyczne wyzwolenia, uzdrowienia oraz objawienia mocy zmartwychwstania. Ludzie, którzy teraz miłują JEZUSA i służą MU, będą się zastanawiać, dlaczego na ich modlitwy nie przychodzi odpowiedź. Ich wiara ucierpi i będą nawet za nią umierać, nie rozumiejąc dlaczego wyzwolenie nie nadeszło w tym imieniu. Ostrzeż ich, aby już teraz przywykli do używania hebrajskich Imion JAHUSZUA, JAHWEH i RUACH ha KODESZ. Szatan nie zechce podrabiać imienia JAHUSZUA z zawartym w nim MOIM Imieniem – JAH. (…)

Mam tajemnice, o których nie czas jeszcze mówić. Po prostu wiedzcie, że JA, JAHWEH, nigdy nie pozostawię lub nie opuszczę nikogo, kto naprawdę miłuje, czci i służy JAHUSZUA i MNIE, KRÓLOWI STWORZENIA. Nauczcie się MOJEGO Imienia. To jest JAHWEH, ten Wieczny! JAHUSZUA jest MOIM SYNEM! JAHUSZUA ha MASZIJACH jest waszym Jedynym WYBAWICIELEM, Jedynym Imieniem i Drogą powrotną do Nieba!

Proroctwo 84 - Strzeżcie się złudzeń!
To, że Grecy nadali MEMU SYNOWI imię, a Biblia Króla Jakuba* powtarzała ciągle imię: „Jezus Chrystus”, nie oznacza, że JEGO Imię zostało zmienione. Ono na zawsze pozostanie hebrajskim Imieniem, Imieniem które zawiera Imię JA, JAHWEH - Imię, które jest przypomnieniem dla tej ziemi o cenie, jaką MÓJ SYN JAHUSZUA musiał zapłacić. Będę powtarzać to wciąż i wciąż i wciąż i wciąż, że możecie mówić, iż ta Prorok bluźni, możecie obmawiać ją, możecie mówić, że ona pójdzie do Piekła, ale JA, KRÓL STWORZENIA, ŚWIĘTY i PRZEDWIECZNY mówię wam to: JEGO Imię, które jest ponad wszelkie inne imię, pochodzi od JA, JAHWEH. Ono oznacza: „JAH ZBAWIA”.

Nic się nie zmieniło! Fakt, że JA honorowałem imię 'Jezus Chrystus', fakt, że JA namaściłem imię 'Jezus Chrystus', zbawiałem w imieniu 'Jezus Chrystus', wyzwalałem, czyniłem znaki i cuda w imieniu 'Jezus Chrystus', fakt, iż ciągle czynię to w imieniu 'Jezus Chrystus', nie oznacza, że nie macie znać JEGO prawdziwego, hebrajskiego Imienia! Zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialni za wiedzę, którą posiadacie.

Mimo że JA pozwoliłem wam cały ten czas, abyście zbierali się w niedzielę i nazywali ten dzień MOIM Szabatem, to JA tylko na to pozwoliłem. To nie była MOJA wola, ale zezwoliłem na to. W czasie Wielkiego Ucisku jednak, szatan pokaże wam jego sztukę imitacji i podrabiania. Gdyż mówię ponownie, nawet ci bardzo bogaci ewangeliści, którzy znają prawdę, zaprzedali ją, poszli na kompromis i poprowadzą was prosto w objęcia antymesjasza, syna szatana. I będą wam mówić: „To jest JEZUS CHRYSTUS, to jest wasz Mesjasz, On przyszedł! On przyszedł i teraz jest pokój na całej ziemi – nie musicie się więcej przejmować Piekłem!” Czemu tego nie widzicie? Oni nie chcą podrabiać MOJEGO prawdziwego Imienia JAH. Król Jakub za to zapłaci. Król Jakub już za to zapłacił, kiedy wyrzucił Święte Imię MOJEGO SYNA z Biblii. Czytajcie, czytajcie, czytajcie! Studiujcie i okażcie się godnymi uznania. Nie zawsze istniał Król Jakub, czytajcie Święte rękopisy. Czytajcie hebrajskie tłumaczenia. Czytajcie, a zobaczycie, że nawet Aramejczycy znają JEGO IMIĘ. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego nie chcecie uwierzyć? Kościół chrześcijański będzie przechodził przez tyle cierpień, ponieważ odrzucił mesjańskich Żydów.

A was, z synagog Żydów mesjańskich, JA również wskazuję MOIM palcem. Wy, którzy pozbyliście się MOJEGO Imienia JAH, mówiąc: „Jeszua wystarczy”. Nie chcąc narazić się ortodoksyjnym Żydom, poszliście na kompromis! Wy, którzy nazywacie tę Prorok „używającą Świętych Imion” – macie rację. To jest właśnie przyczyną, dla której namaściłem ją, a nie was. Wy, którzy śmiecie pisać MOJE imię: „B-g”: Co to jest? Co to ma oznaczać dla MNIE? Zaprzeczacie samej MOJEJ Boskości, a potem dziwicie się: gdzie są te cuda z dawnych czasów?

*The King James Bible; najczęściej używany anglojęzyczny przekład Biblii powstały na przełomie XVI i XVII w.

Proroctwo 89 - TAJEMNICE RUACH ha KODESH (DUCHA ŚWIĘTEGO)
Czytacie przetłumaczone Słowo, w którym ośmielają się nazywać MOJEGO SYNA JAHUSZUA „Synem Człowieczym” – ON nigdy nie był synem człowieczym! ON jest SYNEM JAHWEH, SYNEM JAH! Kiedy widzisz to w przekładzie językowym Biblii – od jak dawna już JA powodowałam twój żal i nigdy nie odczuwałaś pokoju z tego powodu – jednak wyjaśniasz, że wszystkie tłumaczenia tak podają. Nie było to uczynione MOJĄ ręką, lecz według planu szatana! Chociaż JAHUSZUA narodził się w ludzkiej postaci, chociaż cierpiał ból na krzyżu, ON nigdy, nigdy, nigdy nie był „Synem Człowieka”! ON jest SYNEM JAH i nawet JEGO Imię objawiło to światu. Jak myślisz, dlaczego szatan w tłumaczeniu próbował przejąć nad NIM kontrolę i nadać MU imię człowieka? JA musiałam na to pozwolić i w tym czasie, przed Wielkim Uciskiem, imię 'Jezus' będzie trwać.

Och, ale w czasie Wielkiego Ucisku… Ci, którzy są teraz zbawieni i żyją Świętym życiem przede MNĄ, mają w sobie MOJEGO DUCHA; tak samo jak oni, również i ty przyjęłaś Zbawienie w imieniu 'Jezus' i nadal wołałabyś do NIEGO w tamtym imieniu. Nie zrozum MNIE źle - jest Moc, Niebiańska Moc stojąca za tym imieniem, ze względu na litość waszego ABBA JAHWEH, ale w czasie Wielkiego Ucisku tak wielu umrze, chociaż są oni teraz zbawieni – tak wielu będzie się zastanawiać, dlaczego nie ma odpowiedzi na ich modlitwy? To nie dlatego, że MY ich nie miłujemy i nie mówię o tych, którzy pójdą do niedzielnych kościołów i przyjmą Znamię. JA mówię do tych, którzy będą wołali w imieniu 'Jezus', którzy wiedzą, że ON był tym, który został ukrzyżowany i powstał ponownie na trzeci dzień po swojej śmierci, a teraz czeka na nich w Niebie.

Jednakże oni muszą zrozumieć, że podczas gdy teraz jest moc w tym imieniu, to w przyszłości będzie już ono pozbawione mocy. Nie znaczy to, że ci, którzy nieustannie trwają w Świętości przede MNĄ, nie powrócą do Nieba, lecz to oznacza, że JA nie będę mogła im odpowiedzieć. Tak jak powiedziałam, to MOJE Namaszczenie, jak pocałunek posłany do ABBA JAHWEH, odpowiada na ich modlitwy, ale tego dnia nie będę mogła poprzeć wypowiedzianych przez nich słów, gdyż będzie inny na obliczu tej ziemi, który powie: „Ja jestem Jezus”. I chociaż JA wiem, o jakim Jezusie oni mówią i do kogo wołają, skoro to imię będzie wtedy jak przekleństwo, ich modlitwy nie dotrą do Nieba, a oni będą się zastanawiać dlaczego. Dlatego właśnie ostrzegasz ich teraz. Tak wielkie jest znaczenie tego hebrajskiego Imienia.

Widzicie, szatan nie chce używać Imienia JAH. Och, JA mam wielu wrogów, którzy ośmielają się działać w swoich misjach i używać Imienia JAH, aby oszukać zarówno wilki jak i owce. Ale syn szatana nie chce posłużyć się Imieniem JAH. Chce on użyć imienia, które zna cały świat – Imienia 'Jezus'. Więc chociaż ci, których imiona są zapisane w Księdze Życia BARANKA powrócą do Nieba, będzie to oznaczać, że w czasie Wielkiego Ucisku będą musieli złożyć swoje życie. Jednakże przenigdy nie wejdą oni do kościoła niedzielnego, w przeciwnym razie ich imię zostanie wymazane. Również w tym czasie nie będzie Zbawienia w imieniu 'Jezus', a tylko w Imieniu JAHUSZUA. Niektórzy wymawiają JAHSZUA, ale Imię JAH nie będzie pominięte, gdyż te namaszczone 144 000 nie będą nauczać imienia 'Jezus' – tak jest teraz, ale w tamtym czasie będzie inaczej. JA daję wam ten Przekaz, aby was ponownie ostrzec. Nie oznacza to, że wszyscy uczęszczający teraz do niedzielnych kościołów nie należą do MNIE, czy też nie są wypełnieni MOIM DUCHEM, jednak znaczy to, że w czasie Wielkiego Ucisku nie będzie to dozwolone, gdyż przez to zaprzedaliby się bestii.

Czy rozumiecie? Dusze są teraz zbawiane w imieniu 'Jezus'. JA Namaszczam w imieniu 'Jezus'. Uzdrawiam w imieniu 'Jezus'. Uwalniam w imieniu 'Jezus', ale potem tak nie będzie. Ostrzeż ich! Jak mogłabym im odpowiedzieć? Jak MÓJ SYN JAHUSZUA mógłby im odpowiedzieć, kiedy zawołają: „Jezu, pomóż mi!”, a syn szatana będzie tam i powie: „Oto jestem!”? Oni powiedzą: „Jezusie wybaw mnie, przebacz moje grzechy!”, a syn szatana odpowie: „Oto jestem”. Czy nie dostrzegacie tego zagrożenia? Czy nie rozumiecie? Nie wiecie jaki żal będę odczuwać, kiedy ci, których imiona są zapisane w Księdze Życia BARANKA, na tyle świadomi, by nie chodzić do niedzielnych kościołów, będą uciekać i kryć się oraz będą musieli oddać swoje życie, gdyż wołając, nie będą chcieli wypowiedzieć Imienia JAHUSZUA. Będą oni trzymać się tego, czego zostali nauczeni oraz wypowiadać imię 'Jezus', ale ich modlitwy nie dotrą do Nieba, gdyż JA nie poślę ich swoim podmuchem niczym pocałunku, ponieważ szatan zawoła: „Oto jestem”! To nie oznacza, że ich imiona są wymazane. To po prostu oznacza, że JA nie mogę uratować ich życia, nie mogę ich ukryć, nie mogę ich żywić, nie mogę ich oswobodzić.

Oto dlaczego JA wzbudzam Misje takie jak ta, które uczą o Imieniu JAHSZUA, o Imieniu JAHUSZUA - to nie ma znaczenia. Tak wielu odmawia wypowiadania tego Imienia tak, jak JA wam je podałam – ale Imię JAH nie może być pominięte, gdyż samo Imię JAHUSZUA oznacza „JAH Zbawia”! Dałam ci ten sen o przybyciu latających spodków. Prawdziwie jest to armia szatana, ale będą oni mieli prawo do tych, którzy będą wołać w niewłaściwym imieniu, ponieważ on (syn szatana) będzie twierdził: „Oto jestem”. Uważajcie więc, bo to już się rozpoczęło. Jest jeden, który powstał, ma zwolenników na całym świecie i nazywa siebie 'Jezusem Chrystusem', ale kluczem jest to, że on odrzuca wszystko, co Święte. Strzeżcie się tego, który nadchodzi! Ten jest zwykłym człowiekiem, ale uważajcie na tego, który się zbliża, gdyż będzie tak, jakby powrócił Judasz i będzie on naprawdę synem szatana, synem Lucyfera.

Proroctwo 90 - Jak jest na Imię RUACH ha KODESH/DUCHOWI ŚWIĘTEMU?
To również obejmuje na razie imię 'Jezus Chrystus', strzeżcie się jednak, ponieważ syn szatana w czasie Wielkiego Ucisku podszyje się pod imię 'Jezus Chrystus' – JA nie będę w stanie posłać waszych modlitw w tym czasie w Imię JEZUSA, gdyż pomiot diabelski będzie również używał imienia 'Jezus Chrystus'. Nauczaj teraz Świętych Hebrajskich Imion JAHUSZUA i JAHWEH wszystkich, którzy mają duchowe uszy po to, aby słyszeć, słuchać i być posłusznym. Teraz, dopóki nie jest za późno, nauczcie się i przywyknijcie do używania prawdziwego hebrajskiego Imienia Tego, którego większość nazywa JEZUSEM CHRYSTUSEM. Powiedz ludziom, aby nie czekali z tym do Wielkiego Ucisku, by uczyć się tego poprzez trudne doświadczenia.

Wykrzykuj to, aż oni usłyszą i ta Wiadomość będzie rozbrzmiewała dookoła świata. W czasie Wielkiego Ucisku będzie miało miejsce wielkie zwiedzenie i w tym czasie JAHWEH nie będzie mógł odpowiedzieć na modlitwy w imieniu 'Jezusa Chrystus'. Wyłącznie w hebrajskim Imieniu JAHUSZUA MESJASZA będzie moc uzdrawiania, wyzwalania i wskrzeszania, ponieważ ten, który jest nazywany synem szatana, użyje go (imienia „Jezus Chrystus”) i oszuka miliony, miliony, przez fałszywe znaki, dziwy i cuda, podszywając się jednocześnie przed światem pod imię „Jezus Chrystus”. Nawet wybrani będą wprowadzeni w błąd, o ile będzie to możliwe. (Ew. Mateusza 24:24; Ew. Marka 13:22) Miejcie się na baczności. Już teraz są źli ludzie z duchem antychrysta i używają oni imienia 'Jezus Chrystus', jednakże nienawidzą hebrajskiego Imienia JAHUSZUA, gdyż jest ono ciągłym przypomnieniem, że JAH Zbawia! JAHUSZUA jest wyłącznym MASZIJACH (MESJASZEM).

Proroctwo 92 - JA, JAHUSZUA ha MASZIJACH, jestem Jedynym DOBRYM PASTERZEM
Niektórzy z czytających to upierają się, by nazywać MNIE imieniem 'Jezus'. Chociaż znacie MOJE prawdziwe hebrajskie Imię, mówicie, że wolicie greckie imię 'Jezus'. Ponownie powtarzam, nie zrozumcie MNIE źle: ciągle jeszcze na tym etapie historii jest przebaczenie, uzdrawianie, wyzwalanie, moc zmartwychwstania, a znaki, dziwy i cuda są dokonywane w Imieniu 'Jezus Chrystus', ponieważ MOJE prawdziwe hebrajskie Imię nie było powszechnie znane, i ponieważ jesteście jeszcze przed Wielkim Uciskiem. Zostaliście jednak ostrzeżeni.

Nawet teraz pewien człowiek posługuje się Imieniem 'Jezus Chrystus' i ogłasza, że ma miliony zwolenników, ale jest sługą szatana! Ten bezbożny człowiek występuje jako Jesus Miranda. Właśnie dlatego, że używa on imienia Jezus, musicie sprawdzać jakiego ma ducha; imię Jezus jest fałszowane na całym świecie, a zwłaszcza w Ameryce Południowej. Ten człowiek, który przybrał imię 'Jesus Miranda' jest fałszywym prorokiem i stręczycielem ewangelii dobrobytu. Sprzedał swoją duszę dawno temu i jest całkowicie opanowany przez szatana - zły pod każdym względem. Naucza, że nie ma czegoś takiego jak grzech, a Piekło jest kłamstwem; ogłasza się bogiem i zaprzecza większości Biblii Świętej. Wszyscy, którzy przyjęli znak 666 w postaci tatuażu – ponieważ Jesus Miranda polecił im okazać w ten sposób lojalność wobec niego – odczuli przedsmak przekleństwa potępionych. Każdy, kto nazywa tego człowieka bogiem lub wierzy, że jest on Jezusem Chrystusem, już został przejęty przez szatana i przyjął przekleństwo potępionych. Szatan drwi, aby pokazać, jak łatwo będzie w Wielkim Ucisku przywieść chrześcijan do kompromisu i odrzucenia prawdy, którą niegdyś przyjmowali. Szatan pokazuje jak łatwo jest wykpić Imię Jezus Chrystus. Czy jeszcze nie widzicie, dlaczego w Wielkim Ucisku stanie się to ponownie, i dlaczego JA, JAHUSZUA, nie odpowiem na żadne modlitwy w imieniu, jakie będzie używane przez syna szatana, którego nazywacie antychrystem? Ludzie będą się modlić w imieniu JEZUS i podobnie jak ten nazywający się „Jesus Miranda”, jednorodzony syn szatana będzie zwodził ludzi fałszywymi znakami, dziwami i cudami, oraz ogłosi się bogiem i powie: „Oto jestem”. (...)

W czasie Wielkiego Ucisku Imię 'Jezus' będzie ponownie użyte przez oszusta nazywanego antychrystem, który jest jednorodzonym synem szatana. W obecnym czasie historii ludzkości niektóre niedzielne kościoły ciągle są używane dla MEJ Chwały, ale w Wielkim Ucisku wszystkie niedzielne kościoły będą użyte dla chwały szatana i wtedy będzie w tych kościołach Znak Bestii. Otrzymaliście ostrzeżenie! Czy nie rozumiecie teraz, jak ważne jest, aby poznać to ostrzeżenie, nauczyć się oraz nabrać zwyczaju używania MOJEGO hebrajskiego Imienia, nadanego MI przez MOJĄ ziemską, hebrajską matkę, kiedy się narodziłem? JA zawsze posyłam MOICH prawdziwych Proroków z ostrzeżeniem, zanim nadejdzie Sąd. Teraz nauczaj innych tych prawd, aby nie szli do niedzielnych kościołów w czasie Wielkiego Ucisku, ponieważ jeśli wstąpią do niedziel-nych kościołów w czasie Wielkiego Ucisku, to otrzymają Znak Bestii – ostateczny bunt będzie kosztował ludzi ich dusze! Smucę się, gdy widzę, że MOJE Święte Pismo jest cytowane tak, jak w dawnych czasach – faryzeusze i saduceusze również tak ze mną postępowali, nie zdając sobie sprawy, że JA JESTEM tym SŁOWEM, które stało się Ciałem!

Proroctwo 102 - JAHUSZUA mówi: To jest tylko kwestia czasu!
Po usłyszeniu tego przekazu macie ostatnią szansę. Czy opamiętacie się i nawrócicie? A ci z was, którzy modlą się i mówią, że jest tylko jedno Imię, i że JEGO Imię to J-E-Z-U-S, JEZUS – JA nigdy nie powiedziałem, że w tym czasie nie ma mocy w tym imieniu. Poprzez te Prorocze Przekazy wielokrotnie mówiłem, że jest przebaczanie, uzdrawianie i moc wyzwolenia w imieniu 'Jezusa Chrystus'. Ale to jest tylko kwestia czasu, gdyż kiedy Wielki Ucisk nadejdzie i ten człowiek zatracenia będzie tam stał – Judasz, który ponownie powrócił – on będzie drwił ze wszystkiego, co Święte. (2 List do Tesaloniczan, 2:3-12). On powie, że jest JEZUSEM CHRYSTUSEM. On będzie unikał Imienia JAHUSZUA, gdyż Imię JAH jest zawarte w tym Imieniu.

Co uczynicie wtedy? Gdyż oto, kiedy będziecie modlić się w imieniu 'Jezus Chrystus', on podniesie rękę i powie: „Oto jestem”, to co wtedy uczynicie, gdyż wy odmawiacie używania MEGO hebrajskiego Imienia. Mówicie: „Jakiekolwiek imię będzie dobre.” Następnie mówię do tych, którzy upierają się przy wymowie 'Jeszua'. JA powiedziałem to już wielokrotnie, że 'JAH' jest w MOIM Imieniu! JAHWEH jest MOIM OJCEM! JA jestem JEGO Jednorodzonym SYNEM! Powiedziałem już wam! Nie zwracam na to uwagi, kiedy mówicie JAHWEH czy JAHŁEH, ale nie posuwajcie się do skrajności, gdyż byle jakie imię nie będzie przyjęte.