Ga terug

Czy jesteś Przebaczony? Skąd wiesz?

Żadne uczynki miłosierdzia czy uczciwe postępowanie NIE SĄ W STANIE utorować nam drogi do Nieba, ani ocalić naszej duszy od Piekła wiecznego! Jak bowiem mówi Pismo: „Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są Chwały BOŻEJ” (List do Rzymian 3:23) KAŻDY z nas potrzebuje Krwawej Ofiary Zadośćuczynienia („I prawie wszystko oczyszcza się krwią według Prawa, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów.” - List do Hebrajczyków 9:22) – wystarczającej, aby pokryć wszystkie nasze grzechy i zapewnić nam ich przebaczenie. Dlatego właśnie BÓG OJCIEC JAHWEH zmiłował się nad nami i posłał nam SWEGO Jednorodzonego, Umiłowanego SYNA za Pośrednika, Orędownika i Zbawiciela, który sam stał się Doskonałą, Bezgrzeszną i Nieskazitelną Ofiarą za grzech, mającą moc zgładzić wszelką naszą nieprawość, oczyścić nas z winy i usprawiedliwić w oczach STWÓRCY! (List do Hebrajczyków, rozdziały 7-10) „Tak bowiem BÓG umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” (Ewangelia Św. Jana 3:16) Amen! Pamiętajmy, że JAHWEH jest absolutnie Doskonały i Święty, dlatego ludzka sprawiedliwość nie może zrobić na NIM żadnego wrażenia. Tylko i wyłącznie przybrani w Prawość i Świętość JAHUSZUA ha MASZIJACH, za JEGO wstawiennictwem i w JEGO Imieniu, możemy zostać przyjęci przez BOGA OJCA. Codziennie dziękujmy JAHWEH i JAHUSZUA za najwyższą Cenę, którą zapłacił ON za nasze Zbawienie na Krzyżu Kalwarii, a także z wdzięcznością, bojaźnią i czcią przyjmujmy ten niesamowity Dar, godnie zaświadczając o naszej wierze poprzez Święte i bezgrzeszne życie. (List Św. Jakuba, rozdział 2)

Ewangelia Łukasza 23:39-43

„A jeden ze złoczyńców, którzy razem z nim wisieli, urągał mu, mówiąc:
Jeżeli jesteś Mesjaszem, ratujże siebie i nas. A odpowiadając drugi, zgromił go mówiąc: I ty się BOGA nie boisz, chociaż ten sam wyrok ciąży na tobie? Na nas co prawda sprawiedliwie; bo słuszną karę za uczynki nasze ponosimy; ale ten nic złego nie uczynił. I rzekł do JAHUSZUA: Panie! Wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do Królestwa swego. A JAHUSZUA mu rzekł: Zaprawdę powiadam tobie, dziś będziesz ze Mną w Raju.”


Komentarz:

Trzej mężczyźni otrzymali karę śmierci. Jednakże była między nimi całkowita różnica. Dwóch z nich zawisło na krzyżu za swoje przestępstwa, trzeci znalazł się tam również za ich przestępstwa. ON sam natomiast nie popełnił żadnego wykroczenia, ani przeciw prawu, ani przeciw JAHWEH. Przyjął kielich, który MU podano, i poddał się dobrowolnie jednej z najbardziej straszliwych metod odbierania życia, wynalezionej przez grzesznych ludzi – ukrzyżowaniu. Psalm 22, napisany przez Dawida setki lat przed wynalezieniem ukrzyżowania, dobrze obrazuje horror tego rodzaju śmierci.

Wywód:

Jeden z bandytów urągał JAHUSZUA, drugi GO przyjął. Na chwilę przed swoją śmiercią zwrócił się do Syna BOŻEGO o Zbawienie. JAHUSZUA nie odpowiedział mu w tym momencie: „Przykro mi kolego, trzeba było o tym pomyśleć zanim się tu znalazłeś.” Nie wymagał też od niego wypowie-dzenia określonych słów, czy wykonania jakiejś czynności. Powiedział po prostu: „Dzisiaj będziesz ze mną w Raju.”

JAHUSZUA przyjął łotra w takim położeniu, w jakim był, kiedy tylko ten uzmysłowił sobie, jak błędna była droga, którą kroczył, oraz uznał JAHUSZUA za swojego Pana. W dokładnie ten sam sposób JAHUSZUA akceptuje ciebie czy mnie, po tym jak zdajemy sobie sprawę z naszej grzesznej natury oraz potrzeby przyjęcia JEGO Daru Zbawienia. Przemyśl poważnie sprawę przyjęcia tego Daru, jeśli do tej pory tego nie zrobiłeś. Przejdź do strony z Modlitwą Zbawienia, napisz do Misji Ostatniej Szansy i przeczytaj Biblię Świętą, aby dowiedzieć się jak to uczynić.

Nie ma już więcej żadnego potępienia dla tych, którzy są w JAHUSZUA. Bracia i siostry, jeden jest oskarżyciel, który stale nas oskarża - szatan. (Księga Objawienia 12:10) Musimy uwierzyć, że w momencie gdy przyjęliśmy JAHUSZUA jako naszego Pana i Zbawiciela, zostaliśmy zapieczętowani Krwią JAHUSZUA, i diabeł nie ma już prawa do naszych dusz. Nie może ich odebrać, gdyż oddaliśmy je JAHUSZUA. Żeby szatan miał prawo zabrać naszą duszę, musielibyśmy zaprzeć się JAHUSZUA, odwrócić się od NIEGO, żyć bezbożnie i nie troszczyć się już dłużej o to, żeby być MU posłusznym. Nie uczyniliśmy tego i nie uczynimy! Życie w JAHUSZUA nie jest decyzją, jest ono tak naturalne jak oddychanie. My nie moglibyśmy przestać kochać JAHUSZUA, nie moglibyśmy przestać ze wszystkich sił starać się GO zadowalać, tak jak nie moglibyśmy powstrzymać naszych serc od bicia! Czy tak samo jest i z Tobą?

Jeśli jesteśmy PRAWDZIWIE nowonarodzeni i wypełnieni DUCHEM ŚWIĘTYM, to niemożliwe jest, abyśmy utracili swoje Zbawienie! W takim wypadku staramy się jak tylko możemy zadowalać naszego Pana i Zbawcę JAHUSZUA oraz żyć w posłuszeństwie wobec NIEGO, gdyż my wiemy, że kochać JAHUSZUA znaczy strzec JEGO Słów i Przykazań. (Ewangelia Św. Jana 14:15 i 14:23; 1 List Św. Jana 2:3-5) Nade wszystko pragniemy upodabniać się do JAHUSZUA, JEGO Doskonałość stawiając sobie za wzór (1 List Św. Jana 2:6). W NIM jedynie wypatrujemy swojego Zbawienia i trzymamy się z dala od wszelkiego pozoru zła, grzechu i niegodziwości (1 List do Tesaloniczan 5:22) wiedząc, iż mamy powinność bycia Świętymi, tak jak ON jest Święty. (1 List Św. Piotra 1:16)

Rzecz jasna, nie jesteśmy doskonali. Jeśli kiedykolwiek pomyślisz o kimś, kto należy do JAHUSZUA, że jest doskonały – skłonisz przez to JAHUSZUA tylko do tego, aby zrzucił taką osobę z piedestału, na którym ją postawiłeś, dlatego nie rób tego, gdyż ON się nie zawaha! Pismo Święte poleca nam wyznawać sobie nawzajem swoje grzechy. Kiedy to robimy, okazujemy innym, jak bardzo potrzebujemy Zbawiciela. Jeśli sami moglibyśmy być doskonali, nie potrzebowalibyśmy JAHUSZUA! Ale potrzebujemy GO jako Zbawiciela, a ON jest skłonny przebaczać nam nasze potknięcia, gdyż wie, że staramy się jak tylko możemy służyć MU i trwać w posłuszeństwie, oraz kochamy GO nade wszystko!

Miejmy na uwadze to, że JAHWEH nie oczekuje, iż już więcej nie popełnimy żadnego błędu, choćby najmniejszego. Zmagamy się z naszym ciałem przez cały czas, a nasze ciało przemawia głośniej niż nasz duch. Nie potrzebujemy bić się w piersi, lamentując nad słabością swojego ciała. Prowadźmy po prosu życie, które zadowala naszego BOGA JAHWEH i JAHUSZUA, a kiedy coś nam nie wyjdzie, to wiedzmy, że właśnie dlatego ON został posłany, by być naszym Zbawicielem. ABBA JAH jest skłonny przebaczać, kiedy my żałujemy szczerze za swój grzech i robimy co w naszej mocy, aby więcej go już nie powtarzać. (Psalm 103)

Nie możemy wypracować sobie drogi do Nieba. Możemy przyprowadzić miliony do Zbawienia, ale wciąż ponieść stratę na własnej duszy! To, czy chcemy zadowalać JAHUSZUA i żyć w Świętości, tak jak ON jest Święty, i wytrwać na tej dobrej drodze, jest kwestią osobistej decyzji. Jest tak, jak mówi Biblia, dopóki jesteśmy w ciele, czeka nas ciągła walka. Musimy wciąż ją podejmować, a nawet jeśli będziemy upadać, starajmy się ze wszystkich sił, pozostawiając resztę w rękach JAHUSZUA.

Biblia mówi, że gdy JAHWEH Przebacza, nasze grzechy nie są już więcej pamiętane! Są tak odległe, jak oddalony jest wschód od zachodu! (Psalm 103:12) Za każdym razem, kiedy prosimy o przebaczenie czegoś, co JAHWEH już dawno nam odpuścił, ON nawet nie wie, o czym my mówimy! W takim wypadku to diabeł nas oskarża, nie JAHUSZUA. JAHUSZUA obmył nas już z tego do czysta Swoją Oczyszczającą Krwią, przelaną na Kalwarii. JAHUSZUA zapłacił cenę za nasze grzechy wiedząc, że my nie możemy być doskonali. Przestańmy prosić o odpuszczenie czegoś, co JAHUSZUA dawno temu już zatopił w morzu zapomnienia. Czy kiedykolwiek oddalibyśmy czyste ciuchy do prania? JAHUSZUA dał mi (Elisabeth) objawienie, że to właśnie wielu próbuje robić, obmywać swoje serca oraz konkretne grzechy, kiedy one już wcześniej zostały obmyte. Oczywiście jeśli dopuścisz się danej rzeczy ponownie, wtedy ona znów musi zostać obmyta Oczyszczającą Krwią JAHUSZUA, w innym wypadku jednak pierzesz to, co czyste.

Kiedy prosimy o przebaczenie grzechów, zostają one obmyte Świętą Krwią JAHUSZUA Mesjasza. (1 List Jana 1:7) Ojciec JAHWEH wymaga Świętości od SWOICH Dzieci. Wie jednak, że nie możemy być Święci tak, jak JAHUSZUA, inaczej niż tylko poprzez obmycie naszych nieprawości Świętą Krwią JEGO Syna i przyodzianie nas w szaty JEGO Sprawiedliwości i Świętości. Ojciec JAHWEH patrzy na nas przez pryzmat pokrywającej nas Krwi JAHUSZUA. ON kocha nas bardzo i chętnie odpuszcza nam nasze winy, kiedy my pragniemy ze wszystkich sił zadowalać GO i żyć dla NIEGO w Świętości. Tak mówi Słowo BOŻE, i temu musimy wierzyć! JAHWEH chce dla nas tylko tego, co najl