Proroctwo 82
Ostatnie Wezwanie Oblubienicy JAHUSZUA ha MASZIJACH!

Proroctwo dane Apostoł Elisabeth Elijah
15-go lutego, 2006
9:00 rano i trwało do 9:50.

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”. W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH we wczesnych Proroctwach.

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

Komentarz:
Jak doszło do tego Proroczego Przekazu?

Elisabeth i ja poznaliśmy Brata Luigiego, mieszkającego tymczasowo w Ameryce Południowej, przez innego umiłowanego członka Oblubienicy, Adama z Kanady. Kiedy rozmawialiśmy przez telefon z Luigim, począwszy od września 2005 roku, a także w styczniu 2006, Luigi powiedział nam, że Elisabeth i ja i Adam otrzymamy nowe ciała w chwale i będziemy wniebowzięci 20-go lutego, 2006 roku. Elisabeth miałaby mieć jeden tydzień, by poinformować Oblubienicę JAHUSZUA i nawet, jeśli nie mogłaby poinformować ich, oni wiedzieliby duchowo. Luigi powiedział również, iż jeden tydzień przed 20 lutym, 2006 przyjdzie Gabriel, a potem Archanioł Michał by potwierdzić to najpierw do Elisabeth. Luigi również mówił, iż Weselne Przyjecie będzie trwało 7 lat w Niebie, podczas gdy Wielki Ucisk będzie panował na ziemi. I on powiedział, że my będziemy w Niebie palić papierosy i pić whiskey na Weselnym Przyjęciu BARANKA.

To było natychmiast czerwoną flagą dla nas, ale nie zganiliśmy Luigiego w tamtym czasie. W zamian, natychmiast po rozmowie z Luigim zatelefonowaliśmy do Adama i zapytaliśmy, czy Luigi palił papierosy i pił, gdyż on znał osobiście Luigiego, który żył w jego mieście przez krótki czas pobytu w Kanadzie. (My chcemy podkreślić, że Luigi modli się po 5-6 godzin dziennie, chodzi po ulicach, prowadząc dusze do JAHUSZUA.

Adam powiedział: 'Tak, Luigi powiedział, iż JAHUSZUA powiedział mu, że on powinien rozpocząć palić papierosy. My powiedzieliśmy Adamowi, że Oblubienica nie będzie czynić takich rzeczy w Niebie, również my nie otrzymaliśmy świadectwa, iż Luigi powinien czynić to na Ziemi. Adam powiedział nam, iż skonfrontuje Luigiego i przedstawi nasze zastrzeżenia. Tydzień później, rozmawialiśmy ponownie z Adamem. W telefonicznej konwersacji, Adam powiedział, iż przedstawił tę sprawę Luigiemu i że Luigi powiedział mu, iż to JAHUSZUA powiedział mu, by to czynił i że Elisabeth dowie się, z jakiego powodu zostało mu to powiedziane.

Myśmy się wycofali i nie skonfrontowaliśmy Luigiego. Postanowiliśmy zobaczyć, czy to, co powiedział Luigi spełni się, począwszy od przyjścia do nas Świętych Aniołów w piątek, 13-tego lutego, chociaż, iż nie mieliśmy poświadczenia na to, gdyż to nie było tak jak nam powiedział JAHWEH (BÓG OJCIEC) w proroctwach i w słowach danych Elisabeth. Dwudziesty lutego nie jest dniem przypadającym na jakikolwiek święty festiwal, ani nawet na Szabat. Na dodatek wszystkiego, 20-go lutego jest Dniem Prezydenta USA.

My wiemy poprzez Proroctwa dane Elisabeth, że JAHUSZUA powróci po SWOJĄ Oblubienicę w dzień Szabatu i w trakcie Festiwalu Rosz ha Szanah.

Kiedy zamieściliśmy datę 20-go lutego i poprosiliśmy proroków by się modlili, by zobaczyć, czy oni otrzymają jakąkolwiek informacje o tym dniu, nadeszły listy przez E-mail oraz telefony ostrzegające nas przed fałszywym wniebowzięciem. To nie znaczy, iż to miało być fałszywe wniebowzięcie, ale szatan kłamał Luigiemu i powiedział mu, iż będzie wniebowzięcie.

Luigi oddał jedenaście lat swego życia, poświęcając wszystko, pouczając Ewangelię i nawołując do nawrócenia się w wielu krajach na świecie. On nawoływał ludzi do nawrócenia się, gdyż Królestwo Niebios nadchodzi. Luigi jest naszym umiłowanym bratem. My wierzymy, iż jest on członkiem Oblubienicy JAHUSZUA. Jednakże ten święty mąż, mający 61 lat, będąc sam w obcych krajach na liniach frontu walki duchowej został zaatakowany przez demona, który kłamał mu i on powiedział Luigiemu, by przekazał to kłamstwo Elisabeth i Adamowi.

Jednakże, ponownie Elisabeth i ja, smucąc się w duchu, wiedzieliśmy, iż to nie spełni się. My powtarzaliśmy Adamowi i Luigiemu, iż musimy badać ducha, który mówi i jeśli to nie spełni się, to ty, Luigi, będziesz musiał przyznać, iż zostałeś oszukany przez szatana.

My miłujemy Luigiego, on jest naprawdę naszym bratem. Co dało to doświadczenie? Doprowadziło do ukorzenie się Luigiego i teraz on ma ducha skorego do pouczeń. My mówimy mu, że wszystko musi się zgadzać z Pismem Świętym i że prorok podlega innemu prorokowi. Elisabeth smuciła się, gdyż nie chciała urazić Luigiego, ponieważ Luigi chciał bardzo by nasz MESJASZ pojawił się i on z Adamem liczyli dni aż do 20-go lutego, 2006 roku.

Luigi powiedział Elisabeth, ze jej praca została skończona, kiedy ona zapytała go, „Co się stanie z ta Misja, gdyż nie sądziła, iż praca została skończona.

Ale Elisabeth i ja wiedzieliśmy, iż praca nie została skończona, gdyż są jeszcze rzeczy, które muszą się wydarzyć w Izraelu, zanim Oblubienica JAHUSZUA zostanie zabrana, jako pierwociny z tej ziemi, jak jest to powiedziane w księdze Apokalipsy 14, czyli Objawienia Apostoła Jana, rozdział 14.

Luigi był tak samotny w obcym kraju, że, mimo, iż nigdy nie palił, był przekonany, że JAHUSZUA powiedział mu by palił, że JAHUSZUA (JEZUS) dał mu pożądanie jego serca. Ludzie, to nie wypełnienie takich pożądań naszych serc obiecuje nam JAHUSZUA.

15 lutego, 2006 roku, kiedy moja żona Elisabeth modliła się i pytała, jak mógł Luigi, który twierdzi, ze jest Świętym mężem i Prorokiem, tak dać się oszukać, poniższe słowo się objawiło.

Odegraliśmy ten proroczy przekaz Luigiemu przez telefon, telefon z Argentyny, w Szabat, 18-go lutego, 2006 roku. Luigi płakał z rozpaczy i żalu i pytał Elisabeth, co powinien dalej uczynić? Ona dała mu pouczenia, oczywiście by zganił diabła, przestał palić papierosy i pić alkohol i by namaścił swoje usta olejkiem namaszczającym. On ma takiego pokornego i przyjaznego ducha.

Elisabeth powiedziała Luigiemu, że coś dobrego wynikło z tego oszukańczego zła, pod wpływem, którego był Luigi. Teraz inni piszą o ich podobnych problemach i pytają o paleniu, piciu, pornografii, narkotykach itd. Oni miłują JAHUSZUA i chcą wiedzieć, czy należą jeszcze do Oblubienicy.

Elisabeth czekała na odpowiedź od JAHUSZUA i otrzymała ją i ta odpowiedź jest poniżej. Luigi jest drogim, umiłowanym Bratem i gdyby to mu się nie wydarzyło, to te poniższe Słowo by się nie ukazało.

Modlimy się, byście wy, którzy czytacie to Słowo i naprawdę pragniecie być cząstką Oblubienicy JAHUSZUA, a czynicie cokolwiek, co mogłoby być obraźliwe dla JAHUSZUA, przestali to czynić już teraz, zanim nie jest za późno i byście nie byli pozostawieni własnemu losowi na czas Wielkiego Ucisku. Niektórzy z was, czytający to, byliście wezwani by być nazwanymi Oblubienicą JAHUSZUA, ale odmówiliście porzucenia tego, co obraża JAHUSZUA. Pismo mówi: 'Wielu jest wezwanych, ale mało wybranych.' (Ewangelia Św. Mateusza 22:14)

Elisabeth odczuwa, prowadzona przez RUACH HA KODESH (DUCHA ŚWIĘTEGO) by prosić was, byście nie osądzali Luigiego, ponieważ niektórzy z was, czytający to, już uczyniliście to, do czego Luigi był zwiedziony przez Szatana i wy sami czynicie te rzeczy, a nawet gorsze. Najważniejsze jest by nawrócić się do BOGA i zganić Szatana i porzucić wszystko, czego JAHUSZUA nienawidzi i co może powstrzymać was od przyjęcia do JEGO Oblubienicy.

Drodzy ludzie, to wszystko. To jest naprawdę ostatnie wezwanie dla Oblubienicy JAHUSZUA. Nie traćcie już więcej czasu. Nic więcej nie ma znaczenia, ale tylko to, co my robimy dla naszego umiłowanego JAHUSZUA MESJASZA, naszego nadchodzącego już wkrótce PANA MŁODEGO. ON czeka u drzwi na SWOJĄ Oblubienicę. Bądźcie Świętymi jak i ON jest ŚWIĘTYM!

My widzimy, że rzeczy dzieją się tak szybko i znajdujemy rozwiązania do tej wielkiej zagadki ostatnich czasów. Ten rok będzie jak żaden poprzedni. Obserwujcie Izrael!

[Elisabeth rozpoczęła, modląc się: 'Oh ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY JAHUSZUA (JEZUSIE), co pragniesz nam przekazać?' Proroczy przekaz nadchodzi od JAHUSZUA (JEZUSA) ze Świętymi Językami i interpretacja tych Świętych Języków.]

Koniec komentarza


******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.
Elisabeth, JA pokazuje ci wizję. Oto MOJA Oblubienica.

Ona stoi tam w iskrzącej się białości, Święta i nieskazitelna. To jest ta Oblubienica, po którą JA przychodzę. Ona jest na tym świecie, ale nie z tego świata.

Jest różnica miedzy nią i innymi, którzy unikają jej Świętości, innymi, którzy nie są z MEGO DUCHA, którzy drwią z jej Świętości, gdyż Ona odmawia brania udziału w grzechach tego świata. Ona jest wierna, Święta dla MNIE. Ona nie wdaje się w kompromisy z grzechem. Ona nie próbuje dowiedzieć się jak daleko może pochylić się nad piekłem, zanim wpadnie do niego – Ona nie chce mieć nic wspólnego z piekłem. Ona nie chce mieć nic wspólnego z szatanem; Ona nie chce mieć nic wspólnego z szatańskimi występkami. Ona pragnie jedynie pokoju, po który zwraca się do MNIE, KSIĘCIA POKOJU.

Ale teraz przyglądnijcie się tej wizji. Teraz ulega zmianie.

Teraz wróg waszej duszy widzi MOJĄ Świętą Oblubienicę i mówi: 'Ja muszę splamić ją; Ona nie może stać tam bez skazy i bez zmarszczki.' Przeto wkłada Jej papierosa do ust, a więc Ona śmierdzi od dymu! On wkłada Jej do rąk napoje odurzające, w rezultacie, ona zatacza się jak pijana. Teraz popatrzcie na MOJĄ Oblubienicę, w której ręce włożono materiały pornograficzne. Wróg mówi: 'Nie martw się, nikt nie widzi tej tajemnicy. Po prostu skryj.'

Teraz MOJA Oblubienica, która kiedyś była taka Święta, została skalana, więc JA odwracam się, gdyż nie mogę przyjść po taką Oblubienicę!

MOJA Oblubienica nie śmierdzi papierosami!

Moja Oblubienica nie zatacza się jak pijana!

MOJA Oblubienica nie czyta pornografii po kryjomu!

Tak czyni fałszywa oblubienica, a JA akceptuję tylko prawdziwą.

Przeto daję wam do wyboru, gdyż jedynym zapachem wychodzącym od was powinien być zapach olejku namaszczenia, perfumy, które JA wam dałem.

Wasze szaty nie mogą być bez świętości. Szaty MOJEJ Prawości pokrywają was. One nie mogą być splamione lub zmarszczone. One nie mogą dawać jakiegokolwiek powodu temu światu do oskarżenia was o grzech.

Czy wy nie zdajecie sobie sprawy, że to, co wasze oczy widzą, MOJE oczy dostrzegają?

Czy wy nie rozumiecie, że wasze ciała są Świątynią RUACH HA KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO)?

Nie dajcie się oszukać, gdyż grzech nie może mieć nic wspólnego z wami.

Zastanawiacie się, czy jesteście MOJĄ Oblubienicą. Modlicie się na całym świecie: 'Czy ja jestem TWOJĄ Oblubienicą?'

Czy chcesz wiedzieć, Elisabeth, jeśli ktoś, kto mówi ci określoną datę MOJEGO przyjścia po MOJĄ Oblubienicę, lecz powiedziane słowo nie zgadza się z MOIM Pismem Świętym – to jest początkiem oszustwa, które wstąpiło.

Ile razy mówiłem, że jeśli nie zgadza się z MOIM Świętym Słowem, gdyż JA jestem ŚWIĘTYM SŁOWEM, JA jestem Żywą Torą, nawet jeśli zostały przekazane przez Anioła Światła, nie przyjmuj tego co nie jest ode MNIE!

Ile razy powiedziałem: 'Sprawdzaj Ducha, który mówi'? Chcesz wiedzieć, jak twój brat został oszukany? To nie znaczy, że on nie miłuje MNIE! To nie znaczy, że on nie pragnie MI służyć! Ale to znaczy, że to był pierwszy krok odejścia ode MNIE i oszustwo wstąpiło, kiedy szatan znalazł oparcie dla siebie i powiedział: 'Nie słuchaj ŚWIĘTEGO SŁOWA.' Natomiast on rozpoczął słuchać głosu, który nie był MOIM głosem.

JA nie jestem człowiekiem, abym mógł kłamać!

MOJE Słowo jest prawdą!

Co JA mówię, sprawdza się.

Święci Aniołowie nie przyszli, gdyż Elisabeth, gdzie JA kiedykolwiek powiedziałem tobie, że powiem innemu, aby powiedział Pannie Obwieszczającej: 'Oczekuj JAHUSZUA przyjścia po JEGO Oblubienice w ten dzień? Dlaczego nie powiedziałbym tobie wpierw? To jest, dlaczego JA powiedziałem wielokrotnie: 'Sprawdzajcie ducha, który mówi.'

Kto będzie słuchał tego, który ma świadectwo, a kto wygląda i ma zapach tego świata?

Nie usprawiedliwiaj go już więcej.

MOI ludzie uprawiają nierząd z obcymi bogami, ale czy to oznacza, że JA powołałem was byście byli dziwkarzami?

Ludzie są pijani od napojów odurzających - czy to oznacza, że JA powołałem was, byście byli pijakami?

Ci ludzie zwrócili się do innych źródeł pokoju, ale czy to oznacza, że JA chcę, aby od was rozchodził się odór jak z komina, lub byście się bujali jak narkomani?

Głupota, głupota, głupota, głupota!

JA jestem rozgniewany! JA jestem rozgniewany! JA jestem rozgniewany! JA jestem rozgniewany! JA jestem rozgniewany!

Jak wielu z was, którzy pragniecie być MOJĄ Oblubienicą, którzy jesteście powołani by być MOJĄ Oblubienicą, porzuciło Świętość?

Jak wielu z was usprawiedliwia grzechy?

Ilu z was wie, że MOJE Słowo mówi: 'Czcij Dzień Szabatu i szanuj go jako Święty', a ciągle jeszcze wypełniacie kościoły w Niedziele?

Głupota! Głupota! Głupota!

MOJA Oblubienica nie będzie miała udziału w tej głupocie!

JA powiedziałem, „Bądźcie Świętymi jak JA jestem Świętym” MOJA Oblubienica będzie Święta, w przeciwnym razie nie będę miał z nią nic wspólnego!

Czy chcecie wiedzieć, kim są te głupie dziewice?

Czy chcecie wiedzieć, dlaczego one nie miały wystarczająco oleju w ich lampach?

One nie miały wystarczająco Świętości!

One wiedziały, że JA nadchodzę, ale nie przygotowały się.

To nie wystarcza, by MNIE po prostu miłować, to nie wystarcza, by po prostu MI służyć, to nie wystarcza, by po prostu pouczać MOJE Słowa.

JA wymagam Świętości, jako wasz MAŁŻONEK!

JA nie miałbym nic do czynienia z wami, jeżeli nie bylibyście Świętymi! Jak daleko większy standard Świętości JA mam!

Przestańcie usprawiedliwiać grzech!

Elisabeth, JA wielokrotnie powiedziałem, sprawdzajcie ducha, który mówi, nie usprawiedliwiajcie waszego brata.

To nie znaczy, że JA nie miłuję go, ale to oznacza, że pozwolił oszukańczemu duchowi wstąpić!

Kiedy on uwierzył, że JA powiedziałem mu, by wziął papierosy i pił trunki – Jak mogą ludzie odróżnić pomiędzy MOIM DUCHEM, a tym wroga? Bo on naucza MOJE Słowo, ale czuć od niego zapach tego świata!

JA pozwoliłem by to się wydarzyło!

Duma idzie przed upadkiem.

Luigi musi mieć ducha skorego do pouczania, musi przyznać, iż JA nie jestem człowiekiem, który może kłamać i musi nawrócić się (Komentarz: Nawrocenie oznacza: ukorzyć przed STWÓRCĄ, poznać co jest grzechem i wyznać swój grzech, modlić się i już nigdy nie czynić złego!)

Tam, gdzie kiedyś on tylko słyszał MÓJ głos, ale krok po kroku wróg wszedł. A więc, JA pozwoliłem na to, byście mogli wstawiać się za nim i modlić się, gdyż jak modliliście się za niego, modliliście się także za innych, którzy pragną być MOJĄ Oblubienicą.

Jak dostrzegliście to oszustwo, które zwiodło go, tak dostrzegliście oszustwa w innych, którzy chcą być MOJĄ Oblubienicą.

Czy możecie wyobrazić sobie Oblubienice stojącą tam w skrzącej się bieli?

A teraz wyobraźcie sobie tę suknię z plamami z nikotyny… JA nie oddaje MYCH Dzieci, JA nie oddaje MOJEJ Oblubienicy w niewolę!

Czy możecie sobie wyobrazić MOJĄ Oblubienicę, gdzie każde słowo, które wychodzi z jej ust jest Święte?

A teraz, czy wyobrażacie sobie tę stęchliznę alkoholu w jej oddechu, jej palce zbrudzone nikotyną?

Czy możecie wyobrazić sobie MOJĄ Oblubienicę stojąca tam, Świętą, tylko chcącą oglądać MOJE piękno?

A teraz, wyobraźcie sobie tą samą Oblubienicę, chowającą się za zamkniętymi drzwiami, z żądzą w jej oczach, podczas, gdy ogląda pornografie… Jej umysł wypełniony brudem?

Z dala ode MNIE!

Nie śmiejcie nazywać się MOJĄ Oblubienicą!

To nie znaczy, że nie byliście wzywani, ale zwykle, że nie zaakceptuje was, jeśli nie możecie stanąć przed MYM OJCEM jak Estera - Święta i czysta i posłuszna przede MNĄ i MYM OJCEM JAHWEH!

Czy możecie wyobrazić sobie MOJĄ Oblubienicę stojącą tam przede MNĄ w skrzącej się bieli, każde słowo wychodzące z jej ust jest Święte ze słowami czci dla MNIE, każde słowo pełne adoracji i miłości.

A teraz, wyobraźcie sobie tą samą, stojącą przede MNĄ z przekleństwami na Jej ustach, obrzydliwy język, który pojawia się jakby był ze ścieków.

Czy MOJE Słowo nie mówi, że z waszego serca wasze usta mówią?

Nie szukajcie wymówek podczas przeklinania!

Każde słowo, które wychodzi z waszych ust, każde słowo, które wychodzi z MOJEJ Oblubienicy ust musi być Święte!

JA JESTEM rozgniewany!

Czy chcecie wiedzieć, Elisabeth, dlaczego Ci Święci Aniołowie jeszcze nie nadeszli?

Wy już wiedzieliście, JA powiedziałem wam, że wam powiem.

JA powiedziałem tobie, że ty jesteś Panną Obwieszczającą.

JA nigdy nie powiedziałem ci, byś słuchała innego!

JA powiedziałem ci, że zgodzi się z MOIMI Świętymi Festiwalami! JA powiedziałem ci, że zgodzi się z MOIM Świętym Słowem!

Kiedy dowiedziałaś się, że to, co było powiedziane tobie przez innego, nie było zgodne z MOIMI Świętymi Słowami, dlaczego nie zganiłaś to, co usłyszałaś?

JA dopuściłem do tego, by spowodować abyś była odważniejsza, gdyż oboje, ty i twój mąż, wiedzieliście, że nie mogliście uwierzyć temu, co wam powiedziano.

JA będę miał Oblubienicę. Ona już jest zapieczętowana.

Te głupie patrzą, usprawiedliwiając grzechy, ale JA mam Oblubienicę. To jest to, dlaczego JA powiedziałem tobie i twemu mężowi wielokrotnie, „JA wymagam Świętości!”

Ta Misja popiera Świętość!

Ta Panna Obwieszczająca ma oczekiwać Świętości!

To nie oznacza, że JA nie miłuję innych, ale że JA mam tylko jedną Oblubienicę! Jak powiedziałem ci Elisabeth i ty nie byłaś wystarczająco odważna, by mówić, ale teraz JA będę!

Na Rosz ha Szana, w 2005, kiedy modliłaś się: 'Oj, uczyń mnie wartą, by być nazwaną TWOJĄ Oblubienicą jak jest w Objawieniu 14, gdyż my wiemy, że to Ona wyłącznie JAHUSZUA jest TWOJĄ Oblubienicą. I JA powiedziałem: 'Słuchaj Elisabeth, jeśli JA wybiorę by zabezpieczać i JA zadecyduję by zapieczętować i zabrać niektóre z MOJEJ Oblubienicy, jak jest w Apokalipsie 14 (Objawieniu Św. Jana, rozdz.14), jako wybawione z tej ziemi, opieczętowane i w ten sposób zabezpieczone i zadecyduję, by pozostawić niektórych z MOJEJ Oblubienicy, jak napisano w Apokalipsie 7, opieczętowanych i zabezpieczonych, ale pozostawię ich na tym świecie by kontynuowali pouczanie MEGO Słowa, aby byli wzorcem przeciw złu, to czy ciągle jeszcze nie zabezpieczam i nie opieczętowuję MOJEJ Oblubienicy?

Dlaczego interesujesz się tym, jak JA zabezpieczam lub zapieczętowuje całą MOJĄ Oblubienicę?

Niektórzy z nich, Elisabeth, są jak w Apokalipsie 14 i oni są MYMI pierworodnymi owocami. JA już uprzednio powiedziałem ci, że ty pójdziesz do tej grupy.

Niektórzy są Żołnierzami MOJEJ Tarczy i Służebnicami Tarczy w Apokalipsie 7 i oni są już zapieczętowani. Oni tylko czekają na to, co jak powiedziałem, ma się odbyć, ale oni są opieczętowani i nic złego im się nie stanie. Obydwie grupy są MOJĄ Oblubienicą.

JA mam tylko jedną Oblubienicę.

JA po prostu zdecydowałem, by wziąć niektórych do domu najpierw i JA zdecydowałem by pozostawić niektórych tutaj na tej Ziemi.

Czy teraz będziesz mówić to, co JA powiedziałem ci abyś mówiła, w śmiałości?

Jak wielu z MOJEJ Oblubienicy powiedziało: 'Ja po prostu nie czuję jeszcze, że opuszczam tę ziemię już teraz.'!

To dlatego, że oni są z Apokalipsy 7, ponieważ JA dałem im ducha wojowniczego, ducha przetrwania.

Inni z Apokalipsy 14 pragną MEGO przyjścia. Oni nie widzą siebie walczących na tej Ziemi.

Ale JA przyjdę po Oblubienicę z Apokalipsy 7! Jest to tak pewne jak MOJE przyjście po tych dwóch Świadków.

Tych dwóch świadków, ponownie powtarzam wam, jest częścią Oblubienicy z Apokalipsy 14 i oni będą wzięci pierwsi, jako Pierwociny i potem powrócą!

Goście zaproszeni na Wieczerzę Weselną BARANKA przyjdą z Wielkiego Ucisku. Oni będą tymi, którzy obmyli swoje szaty w MOJEJ Przelanej Krwi.

Nadchodzi fałszywe wniebowzięcie!

Diabeł zamierza drwić ze MNIE w każdy sposób. Dlatego jest to takie ważne, by objawić to słowo, aby ludzie nie byli oszukani.

Uważajcie na ewangelistów w telewizji!

Jak sądzicie, dlaczego oni są tacy bogaci i sławni?

Ponieważ oni będą prowadzić dusze do anty-mesjasza. Oni zapłacili cenę, zostali przekupieni! Ostrzegam was przed ewangelistami z telewizji, kiedy oni nie nauczają was o MOIM żydowskim pochodzeniu!

Oj, jak łatwo ten świat daje się oszukać!

Jeśli oni nie pouczają, że ludzie muszą odwrócić się od grzechu, że muszą ukorzyć się, modlić się, wyznać grzech, nawrócić się i upaść na twarze przede MNĄ, to oni nie są ze MNIE!

Potrzeba więcej, aniżeli powiedzenia: 'Oj, JEZUSIE, wstąp do serca mego.' To nazywa się odwróceniem od grzechu, wyparciem się szatana, ukorzeniem się, nawróceniem i pozwoleniem MI żyć wewnątrz!

Strzeżcie się tych kaznodziei, którzy tylko chcą uspokoić wasze swędzące uszy!

To jest, dlaczego JA wzbudziłem Misje takie jak ta, które pouczają prawdę w Świętości.

Strzeżcie się każdego, kto mówi, że Dziesięć Przykazań zmieniło się, że my możemy iść i czcić i nazywać jakikolwiek dzień Szabatem!

To Przekaz, który pozostawiam wam tego dnia i żadna z tych wiadomości nie byłaby objawiona, gdybym JA nie posłał Luigiego do was. Gdyż on został oszukany! To nie oznacza, że on nie należy do MNIE. To oznacza, że musi upaść na twarz przede MNĄ. On musi uniżyć się i porzucić to, co JA mu czynić nie nakazałem.

JA nie tylko daję ten przekaz jemu, ale daję go wam wszystkim!

Z tego całego świata, tylko 288000 nazywam MOJĄ Oblubienicą. Z tego całego świata, ale to nie oznacza, że JA nie miłuję i nie zbawiam. To tylko oznacza, że tylko bardzo mała resztka jest warta, by być nazwana MOJĄ Oblubienicą.

Możecie ocenić jak bardzo miłujecie MNIE przez ocenę jak wielkie macie pragnienie Świętości, gdyż to jest to, na co JA patrzę.

MOJA Oblubienica nie będzie uprawiała nierządu przed innym bogami, ale JA i MÓJ OJCIEC JAHWEH będziemy numer jeden.

JA i MÓJ OJCIEC jesteśmy JEDNOŚCIĄ.

Pamiętajcie to, kiedy chcecie wiedzieć: ”JAHUSZUA, czy JA jestem TWOJĄ Oblubienicą?”

Znajdźcie odpowiedź sami. JA mam wysoki standard Świętości dla MEJ Oblubienicy.

Elisabeth, JA nigdy nie powiem innemu, by powiedział tobie, kiedy masz oczekiwać przyjścia tych Świętych Aniołów.

JA nigdy nie powiem innemu, w który dzień JA przyjdę, gdyż JA powiedziałem tobie, że powiem ci pierwszej, MOJEJ Pannie Obwieszczającej, byś mogła powiedzieć: Przygotujcie drogę, PAN MŁODY nadchodzi, aby wiadomość mogła być zawołana i obwieszczona MOJEJ Oblubienicy daleko i szeroko.

Kiedy Ci Świeci Aniołowie przyjdą do ciebie, MOJA Oblubienica będzie wiedziała, gdyż wstawia się o pomoc i modli się za ciebie. MOJA Oblubienica będzie wiedzieć, gdyż MOJA Oblubienica pragnie być jednością z tobą, gdyż ty jesteś jednością ze MNĄ.

Ktokolwiek, nienawidzi tej Misji, nie należy do MNIE! Gdyż jak mogliby być częścią MNIE i nienawidzić Świętości i posłuszeństwa?

Strzeżcie się jakichkolwiek proroków, którzy nazywają się prorokami, nawet, jeśli wydaje się, że MOJE Słowa wychodzą z ich ust, nawet, jeśli wydaje się, iż zgadzają się z MOIM Słowem, jeśli oni na zewnątrz grzeszą, na zewnątrz powodują przyjście odoru do ich świadectw. JA pytam was to: 'Gdzie JA kiedykolwiek w Piśmie Świętym powiedziałem MOIM Prorokom, lub gdzie nakazał ABBA JAHWEH (TATUŚ BÓG) SWOIM Prorokom, by zachowywali się w inny sposób aniżeli “Święty”?

Czyż MY nie oddzielaliśmy zawsze proroków osobno, aby byli Świętymi dla NAS?

A więc ty masz zganić kogokolwiek, kto przychodzi do was, mając wymówki na grzechy i mówiąc, iż to JA, JAHUSZUA, lub JAHWEH powiedzieliśmy im, by grzeszyli!

JA przypominam tobie o tym. Ktokolwiek, kto myśli, że oni ustalają daty i posyłają by tobie powiedzieć, kiedy nastąpi wniebowzięcie Oblubienicy, to JA nie posłałem ich.

Dlatego JA nazywam cię Panna Obwieszczająca i JA już powiedziałem ci, że JA powracam w Szabat. I jeśli ktokolwiek mówi, że ono nastąpi w niedziele, wiedz, że oni nie są ode MNIE. Ktokolwiek mówi, że ono odbędzie się w jakikolwiek inny dzień, aniżeli Szabat, wiedz, że to nie jest ode MNIE, bo JA nie jestem człowiekiem, który może kłamać!

Kłamcy nadejdą i przyjdą do ciebie tak, jak anioł światła. Dlaczego, jak sądzisz, tyle razy słowo wyszło… w ten dzień, w tamten dzień nastąpi Wniebowzięcie, ale ono nie zgadza się z tym, co JA powiedziałem ci. Studiuj i czytaj prorocze Przekazy, które JA już dałem ci i jeśli się z nimi nie zgadzają, wyrzuć je. Gdyż ty jesteś MOJĄ Panną Obwieszczającą i tak jak zawołał wołający głos: 'PAN MŁODY idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!', tak również i JA powiem tobie i Ci prawdziwi Świeci Aniołowie przyjdą. Ale ty nie potrzebujesz nikogo, by powiedział ci datę.

Świeci Aniołowie po prostu ukażą się i zaskoczą niespodziewającego się wroga.

A teraz, Elisabeth, już nie musisz więcej być obciążona, kiedy ludzie piszą i pytają: 'Czy jestem Oblubienicą?' Teraz oni mogą słuchać ten Proroczy Przekaz nadchodzący prosto z MOICH ust i oni sami mogą wiedzieć z wypowiedzianych słów odpowiedź na pytanie: 'Czy ja jestem JAHUSZUA Oblubienicą?'

Strzeżcie się Fałszywej Oblubienicy!

Oto MOJA Autentyczna Oblubienica!

To jest Ostatnie Wezwanie dla MOJEJ Oblubienicy!

******** Koniec Proroctwa ********
Obrażając niektórych, oświecając innych w Imię JAHUSZUA HA MASZIJACH,

List Zachęty od Elisabeth 20.02.06

Ukochany JAHUSZUA ,

JAHUSZUA powiedział, aby powiedzieć ludziom: "Nie poddawaj się, po prostu się umyjcie się". JAHUSZUA powiedział mi podczas rozmowy telefonicznej z Adamem już teraz, że mam napisać list otwarty do ludzi i powiedzieć im to, "Nie poddawajcie się, po prostu się umyjcie ". Nastąpiło to po tym, jak otrzymałam anulowania subskrypcji od kogoś, kto był na liście przez wiele miesięcy . Napisałem jej to i dzielę się nim z wami wszystkimi, którzy czujecie złość na mnie najnowszego Proroctwa 82, "Ostatni dzwonek dla Oblubienicy JAHUSZUA! "

Wiem, że musi być źli na najnowsze Proroctw 82, "Ostatnie Wezwanie dla Oblubienicy JAHUSZUA! " Chcę tylko zachęcić i poinformować, to nie chodzi o zbawienie, to jest o wezwanie do świętości Oblubienicy JAHUSZUA niczym Estery. Mam wam powiedzieć, że to nie oznacza, że macie się poddać, ale to tylko oznacza, że ​​macie się oczyścić, co każdy z nas powinien dążyć do zrobienia. Nie będę pisać ci już, i normalnie nic nie robię, gdy ludzie kończą prenumeratę, ale ty jesteś bardzo szczególna dla JAHUSZUA, więc proszę, nie pozwól diabłowi by cię bił. Wszyscy zgrzeszyliśmy i zawiedliśmy w porównaniu do perfekcji JAHUSZUA.

Ja jestem tylko posłańcem, który stara się być wszystkim, czym mogę być w miłosierdziu JAHUSZUA, by być nazwanym godnym nazwania Oblubienicą JAHUSZUA. Dziękuję za wszystkie wiadomości, e-maile, które nadchodzą, dziękując mi za dostarczenie tego ostrego Przesłania nagany. Zapamiętajmy JAHWEH gani tych, których kocha. I tak czyni JAHUSZUA. Przypomina mi o kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie, a gdy inni chcieli ukamienować ją, bronił jej i powiedział jej: "Idź i nie grzesz więcej ".

To wszystko, co JAHUSZUA mówi swej Oblubienicy. Nie poddawajcie się, oczyśćcie się. Zgańcie szatana i uświadomcie sobie, jeśli zostało wam powiedziane, że jest beznadziejne, aby być świętym, jak wymaga JAHUSZUA dla JEGO narzeczonej, a następnie rozpoznaj głos szatana i upomnij go i powiedz mu, że przelana Krew JAHUSZUA stoi przed tobą, szatanie, i zgłaszam się do JAHUSZUA i musisz uciekać ode mnie, w imię JAHUSZUA. Jeśli chcesz, abyśmy my zgodzili się z tobą, że będziesz zwycięzcą nad grzechem, który trzyma cię w niewoli, napisz do nas, a my będziemy się modlić za was. Dziękuję za nie ukamienowanie tego posłańca. Dziękujemy za wasze listy miłości i wsparcia. Naprawdę jesteśmy rodziną.

Umilowanie i blogoslawienstwa w Imieniu JAHUSZUA MESJASZA

Wasza siostra w JAHUSZUA,
Apostoł Elisabeth Elijah