Proroctwo 81
Och, Izraelu- Ja, Jahweh Upominam Was!

Proroctwo dane Apostoł Elisabeth Elijah


24 stycznia 2006 roku, godz. 19, pierwsza część proroctwa.
JAHWEH powiedział, by go jeszcze nie publikować, gdyż proroctwo nie jest skończone.

7 lutego 2006 roku godz. 17, druga część proroctwa.

 

Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”. W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH we wczesnych Proroctwach.W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”Komentarz Elisabeth:

JAHWEH (BÓG OJCIEC) powiedział jej, aby przerwała i przejęła duchową zwierzchność, najpierw wiążąc szatana i jego demony z dala od terenu naszego zamieszkania, wiążąc wszystkie moce, władców i zwierzchności na wysokościach ponad tym obszarem w Imieniu JAHUSZUA, aby to Słowo nie było powstrzymywane. Elisabeth kontynuowała w Świętych Językach, a oto modlitwa, która została wypowiedziana pod namaszczeniem:

„Oto Słowo, które ma być dane Izraelowi, po tym jak mój mąż miał sen wzbudzający we mnie namaszczenie. Błagam CIĘ więc, ABBA JAHWEH, ponieważ mnie kochasz, ponieważ stworzyłeś mnie, stworzyłeś te usta i ten język, wolałabym raczej, abyś nigdy mnie nie stworzył, niż abyś pozwolił mi kiedykolwiek fałszywie prorokować Słowo w TWOIM Imieniu. Zatem, jeśli to jest naprawdę od CIEBIE, pozwól temu Słowu się objawić, a jeśli nie, niechaj to Słowo odejdzie. Modlę się w Imieniu JAHUSZUA HA MASZIJACH, proszę CIĘ, ABBA JAHWEH, w Imieniu JAHUSZUA, byś położył węgle z Niebios na te usta, niechaj TWOJE Słowa objawią się w sposób, w jaki jeszcze się nie objawiały ….(następuje mówienie w Świętych Językach)… Święty, Święty, Święty, wielbimy CIEBIE ABBA JAHWEH(OJCZE JAHWEH) i JAHUSZUA (Powstrzymałam to Słowo od objawiania się, do momentu, kiedy przejęłam duchowe zwierzchnictwo [przeciwko siłom zła].) Och Święty, Święty, Święty, co chcesz powiedzieć?

Osobista uwaga dla tych, którzy chcą wiedzieć, jak wymawiam Imię JAHWEH. Wymawiam to Imię, jako “YAHUVEH (po angielsku)”. Wielu mesjańskich Żydów pisze je w ten sposób, jak ja je wymawiam. JA czuję, prowadzona przez RUACH [DUCHA], by zacząć pisać w sposób, w jaki wymawiam. Chce to wyjaśnić, aby nie było wątpliwości.

Uwaga od polskiego tłumacza: Po polsku, brzmienie to jest bardzo zbliżone do JAHWEH, dlatego tak będę zapisywał to Imię w dalszych tłumaczeniach.


Koniec komentarza Elisabeth.******** Proroctwo ********


W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.


Och, Izraelu, Izraelu, JA smucę się. Co jeszcze muszę uczynić? Gdyż posłałem do was MOJEGO SYNA JAHUSZUA.

Och, Izraelu, och, Izraelu, jesteś moim upragnionym skarbem, który jest jak jabłko z robakiem w środku. (od tłumacza, gra słów „apple in MY eye that has a worm in it”)

Upominam cię! JA, JAHWEH (BÓG OJCIEC), którego Abraham, Izaak i Jakub czcili i byli MU posłuszni- JA, JAHWEH, upominam cię!

Mówicie:’’Dlaczego jesteśmy zmuszani, aby oddać ziemię, którą dali nam nasi przodkowie?’’ Pytam was: Czy postępujecie według Tory? Czy żyjecie według niej, tak jak wasi przodkowie? Och Izraelu, tak samo, jak MÓJ SYN, JAHUSZUA, został zdradzony przez Judasza za 30 srebrników, tak i wy macie Judasza, który daje wam tak zwaną „Drogową Mapę do Pokoju”, mającą doprowadzić tylko do waszego zniszczenia, by przygotować drogę dla tego, który zwany jest antychrystem, antymesjaszem.

Ludzie mówią, że jesteście Ziemią Świętą, ale JA, JAHWEH mówię, że tam nie ma ŚWIĘTOŚCI! Mam tak niewielka resztkę, która w rzeczywistości postępuje i żyje według Tory. Macie ducha faryzejskiego, a JA mówię wam: Chociaż to nie JA dzielę waszą ziemię, JA pozwolę wrogowi tak uczynić z powodu waszego nieposłuszeństwa! Lecz mówię wam i przysięgam na MOJE własne Imię; JA, JAHWEH, przysięgam na nie, że zemszczę się na waszych wrogach, gdyż tylko JA mam autorytet, aby karać was sposobem, jaki zarządziłem! Ci wrogowie, którzy występują przeciwko wam, podzielą los Judasza!

JA, JAHWEH, będę miał miłosierdzie nad resztką, która jest Święta, nad tymi z was, którzy płaczą i są pogrążeni w żałobie i lamentują, gdyż widzą zdradę, taką jak zdrada Judasza, nad tymi z was, którzy błagają o ziemię, o Jerozolimę, którzy nie znoszą i napominają grzesznika, którzy wzywają MOJEGO IMIENIA w IMIENIU MOJEGO SYNA JAHUSZUA - okażę MOJE miłosierdzie i będę wam błogosławił. Nie jesteście przeznaczeni na MÓJ gniew!

Ale ty, o Ameryko, i inne narody, które przyłączają się do ciebie, które mają odwagę dotykać tego, czego JA zabroniłem i dzielić to, co zabroniłem dzielić- wy podzielicie los Judasza, będziecie żałować dnia, kiedy rzuciliście 30 srebrników w stronę Izraela! Tak jak wy dzielicie tę ziemię, tak jak dajecie łapówkę temu, który dzieli ten kraj, tak i JA podzielę was na wszelkie sposoby! Rok 2005 był tylko przykładem! Nie wiecie, ani nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego okropieństwa, które posyłam w waszą stronę prosto z Nieba, którego nie posłał żaden człowiek!

Och, Izraelu, Izraelu, jak długo będziesz walczył przeciwko MNIE? Znam ten dzień, w którym poddacie MI swoją wolę, jednak musicie przebyć krwawą drogę, aż MÓJ SYN JAHUSZUA przyjdzie i wykrzykniecie: „Błogosławiony ten, który przychodzi w Imieniu JAHUSZUA HA MASZIJACH!”.
Jednakże, jaką krwawą drogę musicie przebyć aż do tego dnia! Wkoło pełno zabitych, na prawo i na lewo płaczący i lamentujący z powodu horroru, który nadchodzi w nocy. Wiedzieliście lepiej, wiedzieliście lepiej i wciąż robiliście to, czego wam zakazałem. Przyjęliście łapówkę, symbolicznie zwaną trzydziestoma srebrnikami!

Zakrywam MOJĄ twarz za każdym razem, gdy słyszę o Izraelu, jako o Ziemi Świętej. Szukam wszędzie i znajduję tylko resztkę, która może być nazwana Świętą przede MNĄ - są to ci, którzy płaczą i lamentują, gdyż widzą, co dzieje się z ich krajem.
Aborcja i homoseksualizm, pornografia, cudzołóstwo, bałwochwalstwo nie powinny mieć miejsca między wami! Raz za razem widzę, że duch faryzejski rządzi wami. Ty, o Izraelu, masz świętobliwy wygląd, ale ile Świętości jest w tobie? JA, JAHWEH, napominam cię i smagam, a to dopiero początek!

Źli rabini, którzy nie są rabinami, jednak ważą się nimi nazywać, mają pozór pobożności, ale brak jest im pobożności wewnątrz. Nie mają bojaźni JA JAHWEH lub MOJEGO SYNA JAHUSZUA i nie mają szacunku do ceny, jaką ON zapłacił na Kalwarii. Nadają się tylko na ogień MOJEGO zniszczenia. Mam resztkę, tak małą resztkę! Oni nawet wzdragają się na tytuł rabbi, gdyż są pokorni przede MNĄ - są to ci, w których mam upodobanie, którzy mówią, że jest tylko jeden RABBI, a JEGO Imię to JAHUSZUA HA MASZIJACH!

O, Izraelu, JA patrzę na wasz kraj i jak duża jego część żyje bez Tory. Szerzy się bezprawie, a wy zastanawiacie się dlaczego? Bardziej boicie się waszych wrogów z tego świata niż MNIE- JA, JAHWEH!

Pozwoliliście tym, których nazywacie rabinami, ukraść MOJE Święte Imię i nauczać was: „Nie wzywajcie TEGO IMIENIA, nie jesteście godni, by wzywać IMIENIA STWÓRCY!”. Uwierzyliście ich kłamstwom, ale JA posyłam MOJA służebnicę proroka, by powiedziała wam teraz: „Nie wierzcie tym kłamstwom!”.

Wzywajcie MNIE w MOIM Imieniu JAHWEH ponownie i używajcie Imienia JAHUSZUA, by dotrzeć do MOJEGO Tronu! Wolno wam znać MOJE IMIĘ! Które dziecko nie zna imienia ojca? Nie wierzcie tym kłamstwom! W MOIM IMIENIU jest namaszczona moc i JA będę słyszał i odpowiem na wasze wołanie, kiedy przyjdziecie do MNIE w Imieniu MOJEGO ŚWIĘTEGO SYNA JAHUSZUA (JEZUSA)!

Czytajcie wasze własne Pisma. Ile razy mówię wam, byście wołali w MOIM Imieniu, a ja was wybawię? Zadajcie sobie pytanie: „Kim jest ten, który naucza nas, że nie jesteśmy godni, wzywać Imienia Stwórcy?”. To są kłamstwa, diabelskie doktryny, których jesteście nauczani przez waszych własnych rabinów! Gańcie te kłamstwa! JA nie jestem B-G, nie jestem P-N! Usunęliście MOJE Imię, zgrzeszyliście i wzywaliście MOJEGO Imienia nadaremno!

JA jestem JAHWEH; jakkolwiek to wymawiacie, przynajmniej uznajecie MOJE Imię! Rzucam wam wyzwanie: powiedzcie MI, w którym miejscu w waszych Świętych Pismach powiedziałem wam, że nie jesteście godni wzywać MOJEGO IMIENIA? MOIM Imieniem nie jest Haszem (To Imię)! MOIM Imieniem nie jest po prostu ADONAI (Pan, Władca)!

JA jestem JAHWEH (BÓG OJCIEC), STWÓRCA wszystkiego. MOJE Imię nie jest pisane BÓG! Są to określenia i tytuły nadane MI przez waszych rabinów i tłumaczy Pism, którzy pragnęli ominąć MOJE Imię, zapisując je jako YHVH lub JHWH. Nadałem imię każdej osobie. JA JESTEM JAHWEH, mam Imię! Poprzez używanie MOJEGO ŚWIĘTEGO IMIENIA udowodnijcie, że MNIE kochacie i ufacie MI.


Czy Król Dawid, gdy potrzebował ratunku, nie wzywał MOJEGO Imienia? Czy nie czytacie waszych własnych Psalmów? Co obiecuje Psalm 91, jeśli wzywacie MOJEGO Imienia? O, Izraelu, tak wiele wam ukradziono, nawet Święte Księgi zostały przepisane, by wyłączyć MOJE Imię. Odbierzcie to, co zostało wam skradzione i zobaczcie, czy gdy wzywacie JA JAHWEH w Imieniu MOJEGO SYNA JAHUSZUA, nie uratuję was szybko od wrogów?

O Izraelu, o Jerozolimo, JAHUSZUA HA MASZIJACH, MÓJ SYN, został posłany z Niebios i narodził się z hebrajskiej panny. JAHUSZUA jest Żydem i prorokował na waszej ziemi, czynił cuda, a niewidomi odzyskiwali wzrok, kalecy chodzili, głusi odzyskiwali słuch, niemi odzyskiwali mowę, trędowaci byli oczyszczani, chorzy byli uzdrawiani, zmarli powstawali do życia, a wszystko to działo się w waszym kraju, o Izraelu. JAHUSZUA nauczał w waszych własnych Świątyniach w Szabat, przestrzegał wszystkich Świętych Uroczystości – nie dostrzegacie, że JAHUSZUA jest przedstawiony symbolicznie we wszystkich Świętych Uroczystościach?

JAHUSZUA uczynił niezliczone cuda w waszym kraju. Nauczał i jest żywą Torą, tak jak prorokował. JAHUSZUA żył i chociaż był bezgrzeszny, poniósł karę śmierci ze względu na ten świat! JAHUSZUA zmartwychwstał z grobu w Izraelu, po tym jak przelał SWOJĄ ŚWIĘTĄ KREW na waszej ziemi, na Kalwarii, gdy ludzie krzyczeli: „Ukrzyżuj GO!”.

JAHUSZUA modlił się za was umierającym oddechem: „ABBA, przebacz im, oni nie wiedzą, co czynią.”. Dlatego JA będę miał litość nad waszym krajem!

O, Izraelu, o, Jerozolimo, gdy ręce JAHUSZUA były przybijane do drzewa gwoździami, ON przeżył więcej tortur i cierpienia niż zwykły człowiek może znieść!

JA, JAHWEH wybrałem wasz kraj, o Izraelu, aby narodził się tam Jedyny MESJASZ tego świata. Oto jak bardzo JA, JAHWEH, miłuję was i jestem wam przychylny. O, Izraelu, Krew JAHUSZUA będzie chroniła wasz kraj od całkowitego zniszczenia i zachowa go od wymazania z mapy, chociaż większość Żydów gardzi nawet Imieniem JAHUSZUA i zaprzecza Jego Boskości!

Żyły i tętnice JAHUSZUA przebiegają przez cały Izrael. JAHUSZUA wylał SWOJĄ KREW ŻYCIA, która przeniknęła grunt na Kalwarii i teraz duchowo dosięga czterech krańców świata! JA, JAHWEH wybrałem was, o Izraelu, ze wszystkich narodów tego świata, aby to uczynić dla każdego kto może uwierzyć i przyjmie MOJEGO SYNA JAHUSZUA jako Jedyną, Świętą Krwawą Ofiarę na odpuszczenie grzechów. JAHUSZUA jest Jedynym Pośrednikiem przed JA, JAHWEH!

Krew JAHUSZUA jest Jedynym Świętym Zadośćuczynieniem, jakie przyjmę. Ci, którzy odrzucacie tę KREW, przelaną aby zmyć wasze grzechy, ci, którzy odrzucacie bezgrzeszną KREW JAHUSZUA, kiedy ON był stracony w miejsce grzesznika – wy będziecie sadzeni przez Mosze (Mojżesza), który nie będzie miał nad wami litości, skoro mówicie, że JAHUSZUA nie jest godzien być nazywanym SYNEM JAHWEH oraz być waszym MESJASZEM. A wy myśleliście, że to, iż nazywacie się Żydami i przestrzegacie Tory, jest wystarczające do zbawienia waszych dusz! Głupi ludzie, czy nie wiecie, że nie ma nikogo doskonałego, kto chodził po tej ziemi, z wyjątkiem MOJEGO SYNA JAHUSZUA?

Nie będzie prawdziwego pokoju w Izraelu, aż Izrael zawoła „Hosanna” dla JAHUSZUA raz jeszcze, a ON będzie panował jako KRÓL królów, i aż Izrael przyzna, że JAHUSZUA jest JEDNORODZONYM SYNEM JA, JAHWEH, całkowicie bezgrzesznym, zrodzonym z dziewicy, hebrajskiej służebnicy, i że JAHUSZUA jest wszystkim tym, co prorokował i wszystkim, co przepowiadali dawni prorocy zwiastujący JEGO przyjście.

Bicie SERCA JAHUSZUA pulsuje przez cały Izrael. Przez JEGO żyły i arterie przepływa Jedyna ŚWIĘTA Ofiara KRWI, która zmywa smród grzechów z całego świata- tych, którzy przyznają, że posłałem JAHUSZUA w Imieniu JA, JAHWEH, aby był wyłącznym MESJASZEM!

O, Izraelu, nie ma odpuszczenia grzechów bez OFIARY KRWI! Gdzie jest wasza OFIARA KRWI?
Czy naprawdę myślicie, że ponownie wystarczy zwierzę? O, Izraelu, o Jerozolimo, czy nie dostrzegacie, że nie będzie prawdziwego pokoju? Strach, lament i krew będą dalej płynąć z waszej ziemi, aż zganicie judaszy, którzy przychodzą także w postaci polityków i złych faryzeuszy, złych rabinów, którzy mają pobożny wygląd, ale żadnej pobożności wewnątrz.

Uważajcie Izraelu, gdyż syn szatana nadchodzi. On jest synem zatracenia, który przyjdzie z fałszywym pokojem i będzie was okłamywał, gdy wy będziecie myśleć, że w końcu nastał pokój i teraz można już zwolnić warty. Zamiast jemu, ufajcie Jedynemu KSIĘCIU POKOJU i zaakceptujcie Jedyne Bezgrzeszne Zadośćuczynienie KRWI, jakie dałem wam przez MOJEGO SYNA JAHUSZUA na Kalwarii.

Nie ma zbawienia i żadnego prawdziwego pokoju dla was, Izraelu, dopóki już nigdy więcej nie odrzucicie Nowego Przymierza KRWI, które dałem wam przez JAHUSZUA, ponieważ JAHUSZUA jest Jedynym Świętym MASZIJACH! Stare Przymierze Krwi nie może zbawić waszych dusz od Piekła. Stare Przymierze Krwi było aktualne tylko do wyznaczonego czasu, gdy miało nadejść lepsze, Nowe Przymierze Krwi.

O, Izraelu, nie ulegajcie wyobrażeniom innych narodów na temat tego, czym jest grzech, raczej bądźcie jeszcze raz jak Król Dawid. Wychwalajcie JA, JAHWEH i uniżcie się, oraz pokutujcie za wasze grzechy w Imieniu MOJEGO SYNA, JAHUSZUA! Nie polegajcie na innych narodach, że uchronią was od zniszczenia, gdyż będziecie wielce zawiedzeni.

Ze względu na przymierze, które zawarłem z Abrahamem i MOIM SYNEM, JAHUSZUA, uzdrowię wasz kraj, gdy ukorzycie się i wyznacie swoje grzechy przed JA, JAHWEH i zwrócicie się znów ku przestrzeganiu praw Tory, które Mosze (Mojżesz) dał wam na Górze Synaj. Popierajcie Świętość, chociaż świat będzie z was drwił!

O, Izraelu, nie kamienujcie Proroków, nie zamykajcie ich do więzień, lub nie zabijajcie Proroków, których poślę do was by was napominać! Zamiast tego bądźcie wdzięczni! Kocham was wystarczająco, by was smagać i ostrzegać, zanim uwolnię MÓJ gniew na tych, którzy odmawiają posłuszeństwa i którzy są MYMI wrogami.

Wasza Ściana Płaczu jest zmoczona łzami i przesiąknięta błagalnymi modlitwami o litość. Wasi wrogowie otaczają was z każdej strony. Teraz ci, którzy was oszukali, przekonali was, aby Żyd zwrócił się przeciwko Żydowi, a nawet byście zabijali się wzajemnie, wyrzucając jeden drugiego z waszych domów i ziemi, i zdradzając się wzajemnie. Uciekacie od waszych Goliatów, zamiast zwrócić się do MNIE, tak jak to Król Dawid uczynił, gdy był młodym pasterzem.

Nie mogę wam pobłogosławić, póki nie poprzecie ŚWIĘTOŚCI!

O, Izraelu, składam wam tę obietnicę i przypominam wam poprzez MOJĄ służebnicę. Zostaniecie rzuceni, ale nie będziecie kompletnie zniszczeni. O, Izraelu i Jerozolimo, będziecie zakłopotani, ale nie porzuceni. JA, JAHWEH poślę wam nadzieję, gdy będzie się wydawało, że nie ma już ucieczki. JA, JAHWEH będę was smagał, ale nie porzucę was. Będziecie deptani przez pogan, ale powstaniecie ponownie do większej chwały. Jak w czasach Mojżesza pobłogosławię tych, którzy są MI posłuszni i błogosławią MNIE, a przeklnę tych, którzy są nie posłuszni i przeklinają JA, JAHWEH.

Kiedy MÓJ gniew będzie wylany w tych ostatecznych czasach, świat zobaczy, że JA ukryję tych, którzy są ukryci w MOIM SYNU, JAHUSZUA. Wszystkie plagi, które były wylane w czasach Mojżesza, będą wylane w większej mierze na MOICH wrogów z Rąk JA, JAHWEH.

Ponownie będą męczennicy, tak jak dawni Apostołowie i Prorocy i wszyscy Ci, którzy są Święci, których krew popłynęła wtedy i nawet płynie dzisiaj w różnych częściach świata, ponieważ MOI Święci nigdy nie pójdą na kompromis ani nie zaprzeczą, że JAHUSZUA jest wyłącznym MESJASZEM i MOIM JEDNORODZONYM SYNEM posłanym z Nieba, by rządzić i królować!

O, Izraelu, JA uczyniłem cię kielichem roztrzęsionego terroru dla tego świata i oni będą z niego pili. Ci wrogowie zgrzytają na was zębami i obnażają swoje szpony, zazdroszcząc wszystkiego, czym JA, JAHWEH, pobłogosławiłem wasz kraj. Wasi wrogowie odliczają dni, zanim spróbują splądrować was i zabić bez litości waszych mężczyzn, kobiety i dzieci.

Ponownie mówię, że złożyłem przysięgę, iż nigdy was nie opuszczę, ani nie porzucę. Będę, i już zacząłem, was karać, aż opowiecie się za ŚWIĘTOŚCIĄ i oznajmicie: „Błogosławiony jest TEN, który przychodzi w Imieniu WŁADCY JAHUSZUA HA MASZIJACH!”. Wtedy JA, JAHWEH, obronię was, o Izraelu, prosto z Niebios i ten świat zobaczy, tak jak za czasów Moszego (Mojżesza), że nikt prócz JA, JAHWEH, nie mógł wybawić ich z ręki wroga i że tak będzie ponownie.

Istnieje tajemnicza złota skrzynia, nazywana Arką Przymierza, która zawiera dawne tajemnice waszego kraju, o Izraelu. Tej Arki nie dotknie nikt z wyjątkiem tych, których wcześniej ustanowiłem, a którzy są prawdziwie Święci przed JA, JAHWEH. szatan chce zniszczyć to, co jest w tej złotej skrzyni, gdyż w przedmiotach znajdujących się w niej jest moc Namaszczenia. szatan posyła swojego syna, tego, który jest nazywany antymesjaszem, aby odnalazł i zniszczył tę Arkę. Wybrałem was, Izraelu, ze wszystkich narodów na tym świecie, aby ukryć to, co było zabezpieczone do czasu, gdy będzie potrzebne. Z całego świata wybrałem was, Izraelu i Jerozolimo, byście składali Mi uwielbienie, honor i chwałę. JA, JAHWEH wybrałem, aby ŚWIĘTA KREW JAHUSZUA HA MASZIJACH kapała i spłynęła w ziemię i ponad Przebłagalnią- i to w Izraelu zadam szatanowi ostateczny cios!

Ta tajemnicza skrzynia zawiera laskę, która rozdzieliła Morze Czerwone, pośród innych cudownych rzeczy, jak manna z Niebios. Arka Przymierza jest kopią tego, co znajduje się w Niebie. Mówię wam to teraz jako ostrzeżenie: tak jak w danych czasach nie sądźcie, że każdy, kto dotyka tej tajemniczej skrzyni zwanej Arką Przymierza będzie żył, chyba że jest wcześniej wyznaczony, aby być wystarczająco godnym dotknięcia i otworzenia jej.

Studiujcie wasze Pisma, a zobaczcie, że Arkę Przymierza można otworzyć, jedynie oddając się wielu modlitwom, okazując cześć, mając święte dłonie obmyte we KRWI MOJEGO SYNA, JAHUSZUA. Arka będzie ponownie użyta w ustalonym i wyznaczonym czasie. Tak samo jak za czasów Mojżesza zostanie ona użyta, by uratować lud JAHWEH w sposób i w czasie, których się nie spodziewacie, a to przyniesie JA, JAHWEH i JAHUSZUA całe uwielbienie, cześć i chwałę! (2 Machabejska 4 - 8)

O, Izraelu, czy nie wiecie, że żołnierze rzymscy zdarli szaty z JAHUSZUA i podzielili jego tunikę, jak powiedziane jest w Tanach: „Podzielili miedzy siebie szaty, a los rzucili o MOJĄ suknię”?. (Jana 19:24). Rozmawiali więc między sobą: „Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć.” O, Izraelu, czy nie rozumiecie, że tak jak rzymscy żołnierze podzielili szatę JAHUSZUA, tak również jest dzielona wasza ziemia, a Rzym macza w tym swoje ręce za kulisami? Tak samo jak rzucano los o szatę JAHUSZUA, tak również ten, który oferuje najwięcej przy podziale waszego kraju, wyda was i zdradzi na oczach całego świata.

O, Izraelu, JA zawsze posyłam MOICH Proroków, aby ostrzec, nim nadejdzie Sąd. Zostaliście ostrzeżeni tego dnia, lecz tylko Święta Resztka będzie słuchać i będzie posłuszna, gdyż ktokolwiek woła do JA, JAHWEH, w Imieniu JAHUSZUA HA MASZIJACH, ktokolwiek się nawróci, odwracając się od swoich grzechów, prosząc JA, JAHWEH o przebaczenie – kochajcie MNIE i bądźcie MI posłuszni, wierzcie i przyjmijcie JA i BOSKOŚĆ MOJEGO SYNA, aby JAHUSZUA był waszym jedynym pośrednikiem przede MNĄ, gdyż ON jedynie jest godzien, by przyjść przede MNIE w SWOIM Imieniu. Nie próbujcie zbliżać się do MOJEGO Niebiańskiego Tronu bez Imienia JAHUSZUA! Nie przychodźcie w swojej sprawiedliwości, ale raczej przyjdźcie ubrani w JEGO Szaty Sprawiedliwości! Wtedy JA usłyszę i odpowiem na wasze modlitwy, a wy będziecie zachowani od ognia piekielnego.

O, Izraelu, Jerozolimo- wy, którzy wolicie pozostać głuchymi- JA, JAHWEH, powtarzam ponownie dla waszego dobra. Obudźcie się teraz, gdyż pora jest późna. Nie mówię wam, abyście nawrócili się na chrześcijaństwo, gdyż nawet oni widzą JAHUSZUA tylko częściowo. Oni zaprzeczyli, że ważne jest nauczanie o żydowskim pochodzeniu JAHUSZUA. Wyparli się Namaszczenia, jakie jest w wypowiadaniu Świętych Imion, JAHUSZUA i MOJEGO. Zaprzeczają MOIM Szabatom, MOIM Świętym Uroczystościom i Świętym Dniom – to ci, którzy nazywają siebie świętymi chrześcijanami, a jednak muszą nauczyć się akceptować to, co żydowskie, a co umieściłem w was przez nasienie Abrahama, Izaaka i Jakuba.

O, Izraelu i Jerozolimo, obudźcie się teraz ze snu. To stało się z powodu waszego uporu i ze względu na nie–Żydów. JA zamknąłem wasze oczy, ale teraz nadszedł już czas- otwórzcie szeroko oczy i demaskujcie tych, którzy wypowiadają bezbożne kłamstwa!


****** Koniec Proroctwa******


Komentarz Elisabeth:

Urażając niektórych, oświecając innych w Imieniu JAHUSZUA HA MASZIJACH

Umiłowana Rodzino, kopiujcie dowolnie te proroctwa i pomóżcie nam dotrzeć do narodów tego świata, a zwłaszcza do Izraela i Jerozolimy. Wszystkie narody tego świata są pod wpływem tego, co dzieje się w Izraelu. Wszystko o co prosi Elisabeth, to abyście zostawili przekaz niezmieniony, dotyczy to też jej osobistych notatek.

Elisabeth Elijah wie, że normalnie imiona nie są zapisywane w całości wielkimi literami, ale RUACH HA KODESZ (DUCH ŚWIĘTY) powiedział jej, że Imiona naszego STWÓRCY i MESJASZA powinny by oddzielone i zapisywane inaczej, dla ukazania ich Świętości i okazania szacunku dla ICH Imion. Przez szacunek do tego, co jej powiedziano, proszę postępować tak samo podczas przepisywania proroctw.

Elisabeth przeprasza za to, że zamieszczenie tych proroctw trwało tak długo, ale trzeba było zapłacić cenę za Proroctwa 80 i 81. Była to bitwa przeciwko szatanowi, ale dzięki waszym modlitwom i wsparciu w Imieniu JAHUSZUA, odnieśliśmy w tej bitwie zwycięstwo. Całe Uwielbienie, Cześć i Chwała dla JAHWEH I JAHUSZUA ha MASZIACH!

Ponieważ mam pochodzenie żydowskie, po mojej biologicznej matce, oraz ojcu i jestem też Duchową Żydówką poprzez przelaną Krew JAHUSZUA, kocham Izrael, Jerozolimę i Żydów, chociaż wiem, że większość w Izraelu znienawidzi mnie za to Słowo. Jestem tylko prorokiem posłanym przez JAHWEH, aby wypowiadać JEGO Słowa i czynie to w bojaźni i z drżeniem. Gdyby jakikolwiek prorok tego nie czynił, to ja kwestionuje tego proroka – jak ta osoba może być Świętym Prorokiem?

Modlę się, abym nie opuściła ani jednego Słowa, ani nie dodała żadnego. Teraz dostarczam ten Proroczy Przekaz i proszę wszystkich tych, którzy kochają Izrael i Jerozolimę, aby kopiowali i zamieszczali go na swoich stronach internetowych. Mieliśmy przypadki, ze ortodoksyjni Żydzi i Muzułmanie przyjmowali JAHUSZUA, jako MESJASZA i kiedy siejemy nigdy nie wiadomo, co urośnie i wyda piękny Owoc Zbawienia.

Ten Proroczy Przekaz nadszedł po śnie, który miał mój mąż o mnie i o 12 Plemionach Izraela. On zostanie zamieszczony tak szybko, jak to możliwe. Ten przekaz przyszedł 24-go stycznia 2006 roku, lecz JAHWEH powiedział, aby go jeszcze nie ogłaszać, gdyż nie był skończony. 7-go lutego JAHWEH ponownie dał mi przekaz i był on kontynuacją tego proroctwa.

P.S.
Pilne! Prorok, brat w JAHUSZUA napisał do mnie w zeszłym roku z Jerozolimy i przekazał mi, że rozdawał otrzymane przeze mnie proroctwa po całym Izraelu, ostrzegając ludzi. Nigdy nie miałam okazji, by podziękować mu, ale chciałabym uczynić to teraz. Bardzo mi przykro, że nie mogłam odpowiedzieć, gdyż straciłam adres emailowy. Nie znam imienia tego brata, ale chcę powiedzieć, że jestem naprawdę wdzięczna i modlę się za ciebie i o to, abyś napisał do mnie ponownie.

Modlę się o hebrajskiego tłumacza, który przetłumaczyłby Proroctwa z angielskiego na hebrajski. Podczas modlitwy, JAHUSZUA powiedział mi, że ON już posłał tłumacza, który mógłby to robić i JAHUSZUA przypomniał mi o tobie. Proszę cię, byś ponownie napisał do mnie email. Nie mam wątpliwości, że ten Brat jest członkiem Oblubienicy JAHUSZUA.

Jeśli ktokolwiek z czytających to, wie o osobie, która pisze i mówi biegle po hebrajsku, proszę niech napisze do mnie jak najszybciej email na adres: revholyfire@yahoo.co.uk, aby proroctwa mogły być dane Izraelowi. Nie mam wątpliwości, że część Oblubienicy JAHUSZUA zamieszkuje w Izraelu, a zwłaszcza w Jerozolimie.

Proszę ujawniajcie się, gdyż jest tak niewiele czasu by dotrzeć do Izraela. Jesteśmy na odległość oddechu od Wielkiego Ucisku. Proszę, by członkowie Oblubienicy JAHUSZUA zjednoczyli się ze mną w modlitwie, aby ten człowiek napisał do mnie jeszcze raz i aby wystąpił hebrajski tłumacz. Nasz wzrok w tym roku powinien być skierowany na Izrael, a nie na nas samych! Oblubienico JAHUSZUA, proszę abyście w nowy sposób modlili się o Pokój dla Izraela i Jerozolimy. Módlcie się, by Książę Pokoju JAHUSZUA HA MASZIJACH przyszedł ponownie!

Apostoł Elisabeth Elijah
7-go lutego, 2006 roku, 5:00 po południu.


Apostoł Elisabeth Elijah