Proroctwo 77:
Oto JA, JAHWEH, posyłam cię z nowym namaszczeniem do kościołów zielonoświątkowych – do tych, którzy w nie uwierzą i je przyjmą!

Wypowiedziane i spisane pod Namaszczeniem RUACH ha KODESZ
poprzez Apostoł i Prorok Elisabeth Elijah
Received December 26, 2004 – Released January 7, 2005


Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”. W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH.W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

Słowo wstępne:

Z wielką ochotą spotykamy się z prawdziwą Oblubienicą JAHUSZUA w czasie, gdy gromadzimy się ze więtymi Orłami. Elisabeth otrzymała polecenie od JAHWEH, aby wypowiadać specjalną, namaszczoną modlitwę o ochronę i zapieczętowanie na nachodzące czasy.

Ci z was, którym JAHUSZUA powiedział, iż jesteście JEGO Oblubienicą, napiszcie do niej e-mail. Jeśli zostanie to potwierdzone, ona podzieli się z wami tajemnicami zarezerwowanymi wyłącznie dla prawdziwej Oblubienicy JAHUSZUA, które zostały jej wyjawione od momentu otrzymania Proroctwa 76. Módlcie się zawczasu o to, aby ona wiedziała, czy ma się z wami podzielić tymi tajemnicami, które zwiększą Namaszczenie w waszym życiu oraz poprowadzą was do większej zażyłości z JAHUSZUA ha MASZIJACH.

Modlitwa Elisabeth: „Och, ABBA JAHWEH, och, ABBA JAHWEH, proszę, powtórz Słowo, które wypowiedziałeś, w Imieniu JAHUSZUA ha MASZIJACH.”


******** Proroctwo ********W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.Pouczaj ich MOJA córko, pouczaj. Zielonoświątkowcy są twoim brzemieniem, gdyż JA zbawiłem cię w Kościele Zielonoświątkowym, namaściłem cię w Kościele Zielonoświątkowym, wypełniłem MOJĄ Drogocenną RUACH ha KODESZ (DUCHEM ŚWIĘTYM), kiedy to otrzymałaś dar Świętych Języków. Tam właśnie dałem ci pragnienie służenia MI po wszystkie dni twojego życia. Teraz JA proszę cię, abyś się odwdzięczyła.

Mówisz, że jesteś rozgniewana, bo Kościoły Zielonoświątkowe nie nauczyły cię niczego o żydowskości twojego MESJASZA, nie nauczyły cię przestrzegać Świętych Szabatów, przestrzegać Świętych Dni. A więc to ty naucz ich!

To właśnie, dlatego posłałem ciebie do tego kraju, do tego Stanu, gdzie, jak twierdzisz, nie chciałaś się wybierać. Ale JA powiadam ci, że nadchodzi Namaszczenie większe aniżeli jakiekolwiek, które miało miejsce w Azusa [Patrz: Przebudzenie przy Azusa Street]. Posłałem cię do Kościołów Zielonoświątkowych, gdyż jak one mogą przestrzegać czegoś, czego nie znają? Dotychczas twierdziłaś, że jesteś Mesjańską Żydówką, a więc zielonoświątkowcy rzadko przychodzą, z wyjątkiem tych, których JA posyłam pojedynczo.

Teraz JA posyłam ciebie. To jest to Nowe Narodzenie. Posyłam cię, abyś pouczyła ich, posyłam cię, abyś namaściła ich. Posyłam cię do Kościołów Zielonoświątkowych, kiedy ty powiedziałaś: „Nigdy więcej nie pójdę do niedzielnego kościoła.” Och, ale teraz jest ten czas i teraz jest ta pora! Posyłam cię z Namaszczeniem, jakiego nigdy wcześniej nie znałaś, przeto oni nie będą mieli wytłumaczenia, kiedy staną przede MNĄ mówiąc: „Nikt mi nie powiedział." Gdyż JA znam ich serca, znam serca tych, którzy prawdziwie czczą MNIE i wychwalają, one są takie, jak twoje serce. I oni mówią: „Nikt nam o tym nie powiedział." A więc JA posyłam cię, abyś im powiedziała.

I odtąd, gdy będą cię pytać: „Kim jesteś z wyznania?” Odpowiadaj: „Mesjańską Żydówką Zielonoświątkową”.

Powiedziałem: „Mesjańską Żydówką Zielonoświątkową”. Widzisz, oni nie rozpoznają słów „Mesjańska Żydówka", ale rozpoznają słowo: „Zielonoświątkowa.”

Każdy dzień bowiem powinien być Świętem Pięćdziesiątnicy (Komentarz: Dniem „Zielonych Świąt”). Każdego dnia chcę napełniać was MOJĄ Mocą. Każdego dnia chcę do was mówić. Zielonoświątkowcy na całym świecie wołają słowami: „Wypełnij mnie TWOIM Namaszczeniem, oj JAHWEH!” Oj, oni nazywają mnie imieniem Dżehowa (komentarz: to imię zapisuje się w angielskich Bibliach jako ‘Jehowa’), ale JA znam MOJE Imię.

Pouczaj ich, przestań narzekać! JA pociągnę do odpowiedzialności tych, którzy nazywają siebie pasterzami.

Nie zostaniesz przyjęta przez wszystkich. Będziesz wiedzieć, jakiego oni są ducha, kiedy udasz się do ich kościołów. JA wskażę ci, które kościoły, JA wskażę ci pastorów. Och, JA wiem, że nawet teraz, MOJA córko, ty mówisz: „Kto? Ja? Na pewno nie ja!” To są właśnie słowa, którymi ona próbuje walczyć ze MNĄ, podczas gdy JA kontroluję jej język.

Pouczaj ich! Powiedz Charlsowi, że to jest nowy Przekaz; to jest nowe Słowo. JA chcę wypełnić zielonoświątkowców nowym Namaszczeniem, które będzie większe, aniżeli to z Azusa.

o Jeśli będą wołać do MOJEGO Syna, nie tylko w imieniu Jezus Chrystus, ale kiedy uszanują dziedzictwo, które JA dałem im na tej ziemi. ON, bowiem pochodził z rodu Dawida, ON przyszedł, jako Hebrajczyk, a więc nauczaj ich. JA chcę, aby był ON honorowany i nazywany JEGO Imieniem JAHUSZUA!o Składam obietnicę i przysięgam tym, którzy okażą posłuszeństwo, a którzy nazywają siebie zielonoświątkowcami. Jesteście rozproszeni po całym świecie, to jest coś, co przyprawia szatana o dreszcze i drżenie, jeśli tylko przyjmiecie również prawdę o żydowskości MESJASZA, któremu oddaliście swoje życie.o Jeżeli tylko okażecie posłuszeństwo i uznacie, że niedziela nie jest dniem Szabatu. JA nie zmieniłem się jedynie dla ludzkiej wygody.o Jeżeli tylko przyjmiecie MOJE Święte Dni (Komentarz: Święta Biblijne opisane w Torze i Tanach, m. in. w Księdze Kapłańskiej 23), których JA wciąż chcę, abyście przestrzegali. A to, dlatego, iż jest to dla was błogosławieństwem, zielonoświątkowcy, i JA mówię jedynie do tych, których serca są oddane MNIE, do tych, którzy postawili BOGA OJCA JAHWEH, JAHUSZUA i RUACH ha KODESZ na pierwszym miejscu w swoim życiu i miłości. JA znam wasze serca, wy pragniecie być mi posłuszni, jesteście namaszczeni, walczycie o Świętość, ale nadchodzi Namaszczenie większe niż to, które znacie. Wy potrzebujecie go, aby walczyć ze złem. Czyż MOJE Słowo nie mówi: „Kiedy wrogowie nadejdą niczym powódź, JA podniosę standard przeciwko nim”? (Księga Izajasza 59:19 w anglojęzycznym przekładzie Biblii Króla Jakuba - KJV) To jest ta powódź, MOJE Dzieci.o Jeżeli tylko przyjmiecie, jeżeli tylko uwierzycie, jeśli tylko odrzucicie ludzkie doktryny i dni, i przyjmiecie prawdę.

Pouczaj ich MOJE dziecko! Pouczaj ich MOJA Elisabeth! Nie szemraj, nie narzekaj, że nie wiedziałaś przez tyle lat, ale nauczaj ich, a oni przyjdą i upadną do MYCH stóp, i powiedzą: „OJCZE, ja nie wiedziałem; JAHUSZUA, ja nie wiedziałem; ja nie znałem TWEGO hebrajskiego Imienia.”

Widzisz, nie ma aż tak dużej różnicy pomiędzy tobą a nimi. Oni również, i mówię tu o prawdziwych, a nie fałszywych, są wypełnieni MOJĄ RUACH ha KODESZ. JA mówię Słowami, które oni również rozumieją, i JA przemawiam do nich w znakach, dziwach i cudach, które objawiają się pośród nich. Oni dotychczas patrzyli jak przez przyciemniane szkło, a teraz JA chcę, aby oni widzieli jak poprzez przejrzyste szkło, zwłaszcza w tych ostatnich dniach.

MOJE dzieci, mówię tu o gwałtownym Ogniu Namaszczenia. Zabierzcie go do ich kościołów. Tak wiele kościołów jest wyschniętych i spieczonych. Do nich należy wybór, czy otworzą swoje usta szeroko i przyjmą świeżą Żywą Wodę, prosto z Nieba. Daję posłannictwo wam obojgu:

Pożywiajcie MOJE Owce!

Och, ale ty mówisz: „Ja to czyniłam”. Jednakże istniał podział. Oni nie rozumieją, a wiec odżywiaj tych, którzy nie zrozumieli.

Docieraj do pastorów zielonoświątkowych!

Docieraj do owieczek i baranków spośród zielonoświątkowców!

Są włożeni w ramy denominacji, a więc JA używam nazwy tej denominacji, i mówię ci, docieraj do nich dla MOJEJ Chwały, docieraj do nich, gdyż JA pragnę pobłogosławić im w większej mierze niż dotychczas. JA pragnę użyć ich i postawić, jako standard przeciwko bezbożnym.

Pamiętajcie to, MOJE dzieci: Jeden ze MNĄ, JAHWEH – poprzez przelaną Krew JAHUSZUA – jest większością, a milion, nawet dziesięć milionów beze MNIE, bez pokrywającej ich Krwi JAHUSZUA, jest w mniejszości. Wszystko możecie w JA, JAHWEH, który was umacniam. (Mateusza 19:26, List do Filipian 4:13)

A więc to jest po prostu jedno z nowych narodzeń, MOJE dzieci, które wam przekazałem. Udając się do ich kościołów, nawet w niedzielę, nie bądźcie zadowoleni z siebie, nie pogardzajcie nimi za to, czego nie wiedzą, nie potępiajcie ich za to, czego nie wiedzą gdyż JA im przebaczyłem, albowiem dopiero od momentu, w którym się dowiedzą, będą za swoją wiedzę odpowiedzialni, podobnie jak i wy.* * * * * * * Koniec Proroctwa * * * * * * *


Jak zostało wypowiedziane, tak zostało zapisane tego dnia, 26-go grudnia, 2004 roku.

Dane tej Oblubienicy JAHUSZUA, Apostoł Elisabeth S. ElijahKomentarz Elisabeth:

Słowo to przyszło po tym, jak obejrzałam program telewizyjny o zielonoświątkowcach na „MSNBC Investigates”. Ogarnęło mnie rozżalenie i zawołałam: „Och, JAHUSZUA, proszę poślij kogoś, aby nauczył zielonoświątkowców tego, czego my zostaliśmy nauczeni o żydowskości MESJASZA!”

Następnie razem z mężem przyjęliśmy Komunię, a tej samej nocy administrator naszej strony internetowej musiał okazać skruchę i pokutować przed całym światem za to, że opublikował niezatwierdzoną wizję od osoby o imieniu Raven, co, do której nie mieliśmy potwierdzenia, iż wizje, które przedstawiała, pochodziły od JAHWEH. Był to czas wielkiego żalu i płaczu podczas modlitwy, i ku naszemu zdziwieniu, przyszło to Słowo. JAHWEH powiedział nam, że będziemy dawać duchowe narodziny, i że będą one przychodziły trójkami, a to były pierwsze narodziny.

Jeżeli jesteś zielonoświątkowcem i czytasz to, skontaktuj się ze mną proszę. Jeśli jesteś zielonoświątkowym pastorem i chcesz, byśmy przybyli i podzielili się z tobą tym, czego naucza nas JAHUSZUA, prosimy o kontakt z nami. W tej chwili odbywamy podróż poprzez USA, ale w czasie JAHUSZUA będziemy w stanie przebyć wszelki dystans.

Apostoł Elisabeth Elijah