Proroctwo 73
Sąd Boży! Sąd Boży! Sąd Boży!

Wypowiedziane i spisane pod Namaszczeniem RUACH ha KODESZ
poprzez Apostoł i Prorok Elisabeth Elijah
2 czerwca, 2004 rok


Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE Imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”. W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH.

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

Komentarz Elisabeth,

Ukochany rodzinny w JAHUSZUA ...

To prorocze ostrzeżenie przyszło, kiedy mój mąż i ja modliliśmy się po obejrzeniu Bill O'Reilly komentarza na temat wiadomości. Nawet on ma bojaźni Bożej na to, co dzieje się z chrześcijańskimi symbolami usuwanymi z Pieczęci Los Angeles County. To najnowsze proroctwo zostanie wysłana do niego i prosimy innych, aby też wysłać go do niego ekpresową pocztą tak szybko jak to zostanie napisane. Może on przyjmie JAHUSZUA i jego ochronę podczas czytania listu. Proszę, módlcie się by to uczynił. Jeśli jego nazwisko jest zapisane w BARANKA Księdze Życia przed założeniem świata, to zrobi to. Być może będzie nawet czytać to prorocze ostrzeżenie w radiu.

Ludzie mogą wyśmiewać mnie jak tylko chcą, tak długo, jak wiem, że ostrzegłam ludzi. Jak Ezechiel 3:17-21 mówi, ich krew nie będzie na moich rękach. Ojciec JAHWEH jest tak zły, gdy ta wiadomość została dostarczona, że powinno być wyjaśnienie w prawie każdym zdaniu. Aż do czasu, gdy dźwięk jest zwolniony nie ma sposobu, aby przekazać ton, jakim OJCIEC JAHWEH mówił przeze mnie. Głos wściekłości na jego wrogów i miłości dla jego ukochanych dzieci. Muszę dodać, widziałam wizję ust zmuszonych do szerokiego otwarcia z ogromnym lejkiem umieszczonym wewnątrz i ogromna ręka lała krew w dół jego gardła. Ja jestem tylko posłańcem. Proszę nie kamienować posłańca!

Koniec komentarza.
******** Proroctwo ********

W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.
Sąd BOŻY! Sąd BOŻY! Sąd BOŻY!

Wy, którzy nie przyjmujecie Przelanej Krwi JAHUSZUA HA MASZIJACH JA mówię do wszystkich, którzy kpią ze MNIE! – JA mówię do wszystkich, którzy bluźnią przeciw MNIE! JA mówię do wszystkich, którzy odrzucają MEGO SYNA JAHUSZUA - wy, którzy nie przyjmujecie Przelanej Krwi, która była przelana za was, a więc JA będę nalewał krew do waszych gardeł!

JA was napełnię waszą własną krwią!

JA was opije za grzechy, których dopuściliście się tylko w samej Ameryce!

Nie myślcie, że inne narody tego świata nie obrażają MNIE. Ponieważ ten prorok jest z Ameryki, dlatego tak mówię i wypowiadam wyroki, które spadną na Amerykę. Jeśli ona byłaby z Niemiec, JA wypowiadałbym wyroki na Niemcy. Jeśli ona byłaby z Australii, JA wypowiadałbym wyroki zarezerwowane dla Australii. Jeśli ona byłaby z Kanady, to JA wypowiadałbym wyroki zarezerwowane dla Kanady. Gdyż nie ma ani jednego narodu na tej Ziemi, dla którego nie miałbym zarezerwowanego wyroku!

Krew będzie się przelewać na waszych ulicach! Krew przybędzie do waszych brzegów!

Zarazy, choroby i niemoc, o których nawet nie słyszeliście wcześniej, przyjdą na MYCH wrogów tych, którzy ogłosili się sami MOIMI wrogami.

A więc wy chcecie zdjąć MOJE symbole wszystkiego, co Święte, aby nie były widoczne, z Pieczęci, ze Ślubowania Przysięgi, z Flag. Wy chcecie dać MI wypowiedzenie z waszych narodów.

JA wam pokażę, JA opiję was waszą własną krwią!

Ponieważ myślicie, iż nie ma nic złego w mordowaniu dziecka, kiedy ono jeszcze jest w łonie matki, przeto JA zabiję wasze własne dzieci, JA zabiję je w waszej obecności!

Ręką WSZECHMOCNEGO ŻYWEGO JAHWEH (BOGA OJCA) pokażę wam, że jestem BOGIEM nie do pokpiwania! Ponieważ naśmiewaliście się ze MNIE, za MOJE miłosierdzie, to już teraz niebawem przekonacie się, że nie ma więcej miłosierdzia! Nie będę przepraszać Sodomy i Gomory, a także innych miast! Nie będę przepraszać Niniwy – gdyż wasze grzechy są nawet większe aniżeli ich wspólne razem. Smród waszych grzechów dotarł do MYCH nozdrzy! Jak niewielu korzy się i pada na swoje twarze.

Oj, gdyby nie Krew JAHUSZUA HA MASZIJACH, to wymazałbym was wszystkich z rasy ludzkiej!

Ale JA mam kilku, oj tak niewielu, których JA nazywam MYMI dziećmi i MOIM skarbem, którzy płaczą i którzy biadają przede MNĄ, którzy mówią: 'Niechaj ten grzech nie będzie nam policzony!'

Tak samo jak JA zaoszczędziłem Noego i jego rodzinę, tak samo jak zaoszczędziłem Lota i jego rodzinę z jednym wyjątkiem, tak samo JA dostarczę drogę ucieczki, drogę na błogosławieństwo, sposób ukrycia się MOICH umiłowanych. Idźcie i ukryjcie się MOJE dzieci. Będzie lepiej dla was, jeśli będziecie raczkować pod ukryciem MOICH skrzydeł – lepiej upewnijcie się, czy przelana krew JAHUSZUA pokrywa wasze wszystkie grzechy. Gdyż MÓJ gniew jest wielki, tak wielkie jak MOJE IMIĘ i ten Wielki Ucisk, co ma przyjść, nie jest tak daleko.

Wy chcecie rozpoczynać wojny z tymi, co nie wszczynali wojen. Wy chcecie zdeptać ich pod waszymi stopami, dlatego, że po prostu możecie. JA widziałem broń człowieka, ale ona nie może porównywać się z bronią Niebios.

Wy kpicie z filmu nazwanego: 'The Passion of Christ', a teraz drwicie z jeszcze innego filmu: 'The Day After Tomorrow' który przepowiada wam naprzód, gdyż JA natchnąłem grzeszników, by pokazali wam nadchodzący Sąd BOŻY!

A wasi politycy powstają i mówią: 'Nie słuchajcie! To jest absurd, to się nigdy nie zdarzy.' Ale kim są oni by tak mówić? Skąd oni mogą wiedzieć, gdzie JA gromadzę deszcz? Skąd oni mogą wiedzieć gdzie JA gromadzę wiatry? Och, oni mają tam maszynę zrobioną ludzkimi rękami, która według nich może kontrolować pogodę, ale JA jestem JA… i JA wyłącznie pokażę, co uczynię tej maszynie!

JA rozbiję same struny ich HAARP! JA pomieszam plany tym, którzy uważają się za mądrych.

Bo czyż JA nie jestem autorem wszelkiej mądrości?

A wy nie stworzyliście nic!

To JA JESTEM TYM WYNALAZCĄ i JA pokażę wam, co JA zrobię z bronią masowej zagłady! Gdyż wy ujrzycie z całą pewnością zniszczenie z Niebios tak, jak ujrzały je Sodoma i Gomora i te siedem innych miast.

A więc wy chcecie się naśmiewać ze MNIE – teraz JA pokażę wam, co się dzieje, gdy JA, STWÓRCA, naśmiewam się z was!

Instytucja Małżeństwa została stworzona, byśmy byli jednością. Ona oczywiście nie była stworzona, aby ta sama płeć była jednością. Wy nawet naśmiewacie się z Instytucji Małżeństwa!

Nadejdą huragany o niezwykłej mocy, jak nigdy przedtem! Fale Tsunami rozleją się po brzegach - one będą MYMI łzami. Ziemia będzie się trząść w ruchu falowym wokoło świata w tym samym czasie!

Jak utkwicie oczy na niebie, zobaczycie z przerażeniem jak szatan przychodzi w przebraniu! Gdyż wy jesteście na drodze kolizji i będziecie zbierać MÓJ GNIEW!

Gdyż JA jestem BÓG JAHWEH WSZECHMOCNY, a jest tylko JEDEN!

Z uwagi na miłosierdzie MOJEGO SYNA, JA powstrzymywałem MÓJ niepohamowany gniew.

Gdy zobaczycie ‘Jeden naród pod Bogiem’, ostatnią z pieczęci usuniętą, to wtedy naprawdę będziecie mieli wyeksmitowane nawet to słowo, to zasadnicze słowo 'BÓG' z waszego narodu. Wy pozwalacie kilku wybranym, osobiście wybranym przez szatana by zabrali wam jedną wolność za drugą.

Milczycie, ale pomimo to przychodzicie do MNIE i modlicie się!

Wróg nie pozostaje w milczeniu, wróg ryczy i objawia się, jako że szatan chodzi w koło jak ryczący lew, szukający kogo mógłby pożreć. A więc zobaczycie, że na tych, co nie mają swoich grzechów obmytych w Przelanej Krwi JAHUSZUA, co nie uczynili MNIE i MEGO SYNA pierwszymi w ich życiu i ich miłości, na tych nadejdą te nieszczęścia!

Oj, wy mówicie, że JA przymrużam oczy na ten, czy tamten grzech, że BÓG z pewnością nie dba! Jeśli wiecie lepiej i będziecie kontynuować, czyniąc wymówki, mówiąc bezużyteczne słowa, których JA nawet nie słucham, to pokażę wam, że JA JESTEM zazdrosnym BOGIEM!

Wy ustanawiacie Bogiem wszystko, cokolwiek jest dla was ważniejsze ode MNIE!

Sąd BOŻY! Sąd BOŻY! Sąd BOŻY!

Będziecie widzieć, że nawet samo to słowo: 'SĘDZIA' na budynku waszego 'Supreme Court of Ameryka' (Sąd Najwyższy Ameryki), który jest położony tam na wzgórzu taki wzniosły, zostanie usunięte, gdyż oni potrząsali pięściami na Wszechmocnego Żywego JAHWEH bez obawy, a przecież to JA sam jestem SĘDZIĄ.

Powiem wam to, MOJE dzieci - tam szatan rozpoczął swój program! System Antychrysta został przygotowany i tylko wyczekuje na odpowiedni czas i sezon dla niego do ukazania. Wy zostaliście ostrzeżeni, MOJE dzieci. Schowajcie się na krótką tylko chwilę. Kiedy JA powiem wam, byście wyruszyli, nie pytajcie: Dlaczego? Nie ociągajcie się, gdyż w przeciwnym razie nie będziecie bezpieczni i wtedy przyjdziecie do MNIE i będziecie pytali: Dlaczego?

Ameryko, JA zarezerwowałem ostatni wyrok dla was. Wy rozglądacie się wokoło świata jak zagarniacie jeden naród po drugim, ale MÓJ wzrok jest na was. JA widzę wasze serca, serca polityków, wymieniane pieniądze za przelaną krew, śmierć żołnierzy, kobiety i mężczyźni umierający na próżno, oni cierpią na próżno, gdyż oni przysięgali swoje posłuszeństwo Państwu, które nie reprezentuje MNIE!

Oj, wy, inne narody słuchające tego słowa, zastanówcie się, gdyż wy nie jesteście lepsi, albowiem ponownie wam mówię - JA zachowuję MOJE wyroki - i wasi właśni prorocy mówią, gdyż wy nie jesteście lepsi. Tylko, że Ameryka jest zuchwalsza w swojej nikczemności! Gdyż oni utracili ich bojaźń przed STWÓRCĄ tym, który oddzielił ich od innych.

JA nie mówię tego ostrzeżenia MOIM dzieciom, JA nie grożę MOIM dzieciom - tym, którzy są MYMI ukochanymi tym, którzy są MOIMI dzieciątkami, Oblubienicą, wybranymi i wyselekcjonowanymi - Wy nie potrzebujecie się obawiać gniewu Waszego OJCA, jeśli czynicie to, co Wam nakazuję. JA będę się Wami opiekował, JA będę was chował pod schronieniem MYCH skrzydeł, wy wejdziecie w tym namaszczeniu.

Gniew spadnie wpierw na to grzeszne miasto – by usunąć krzyż z pieczęci, to wskazuje wam na siłę kościołów w tym Stanie. One mają pozory pobożności, lecz nie pragnienie pobożności i brak pobożności wewnątrz. Ci, którzy są w tych kościołach, gdzie ich pastorowie pozostali w milczeniu i obserwowali, oni nawet nie wznieśli modlitwy, nawet nie powiedzieli parafianom by pościli i protestowali. Wy jesteście prostytutkami!

W MOICH oczach jesteście prostytutkami! Sprzedaliście się za najwyższą cenę! Co nie uczynicie za ten stan zwolnienia od podatków, który jak JA już wam prorokowałem będzie wam odebrany?

Oj, ale wy po prostu pragniecie tego dnia, kiedy ponownie będziecie mogli kontynuować działalność według własnego uznania!

Powiedziałem ludziom, by uchodzili z tych babilońskich kościołów! Ale oni ciągle kontynuują wspieranie tych kościołów, rozpieszczanie pastorów, zabezpieczanie duchownym bogactwa przeznaczonego dla grzeszników. Oni są nikim innym, jak tylko podgrzewaczami ławek kościelnych i JA pociągnę ich do odpowiedzialności, gdyż nie uciekali, lecz przeciwnie, kontynuowali wspieranie prac szatana, co jest fałszerstwem wobec MNIE!

Więc Ameryko, JA prorokuję poprzez tą służącą, gdyż ona jest z Ameryki. Otwórzcie wasze usta szeroko ponieważ tych, co nie akceptują Przelanej Krwi JAHUSZUA HA MASZIJACH, nasycę ich własną krwią!

I nie ma ani jednego człowieka, który nie będzie mógł powiedzieć, kiedy zniszczenie nadejdzie fala za falą: Ja znam tego lub tamtego co zmarł.

JA ostrzegłem was, Ameryko! Wasi prorocy ostrzegli was! JA przekazywałem ostrzeżenie za ostrzeżeniem przez tą służącą od wielu lat! Na całym świecie modlą się: Co ma ten prorok do powiedzenia?

Ileż to razy muszę się powtarzać? Gdyż wasze uszy są głuche, pełne wosku, macie trudność słuchania! Wy nawet nie usłuchaliście tego, co powiedziałem, a już wołacie: Daj nam nowe! To jest tylko małą próbką.

Teraz daję wam Nowe Ostrzeżenie. Dla tych, co wierzą w ponowne przyjście JAHUSZUA. Wy używacie słowa 'Rapture' (Wniebowzięcie) - Porwanie MOICH wiernych kobiet, mężczyzn i dzieci. Ostrzegam was MOJE Dzieci przed fałszywym wniebowzięciem wymyślonym przez tych, którym wierzycie. Kiedy będą mówić: JAHUSZUA jest tutaj, kiedy powiedzą: JAHUSZUA jest tam, chodźcie a spotkacie nas tutaj. (Ewangelia Św. Mateusza 24:23-24)

Strzeżcie się MOJE dzieci hologramu na niebie! Tak przyjdzie szatan w przebraniu! Gdyż nowa broń zmiecie was z nóg! Dla tych, którzy nie słuchają, dla tych, co nie wiedzą – oni przemienią was w parę, tylko dym pozostanie z was!

Gdyż wy nie potrzebujecie nigdzie iść by JAHUSZUA przyszedł – MÓJ SYN przyjdzie tam gdzie jesteście!

Strzeżcie się MOJE Dzieci przed „niebieskim świetlnym snopem wniebowzięcia”, który nie jest wcale „w Niebo wzięciem”, gdyż to są porywani źli, którzy myśleli, iż przyszli, aby ujrzeć twarz Jezusa. JA dozwoliłem, aby zostali zwiedzeni, gdyż, jeśli bylibyście naprawdę MNIE słuchali, to znalibyście wasze Słowo, wiedzielibyście, iż nawet wybrani zostaną oszukani. To jest ten plan, to jest ten spisek wroga – po prostu by wam pokazać, jakie jest zło. Nie wszyscy, którzy będą się gromadzić będą złymi. Niektórzy po prostu nie słyszeli ostrzeżenia, niektórzy nie wiedzą jak słuchać głosu MEGO, więc mówię wam byście ostrzegli ich. Gdyż MÓJ SYN przychodzi, ale diabeł próbuje iść przed NIM.

Więc ostrzegajcie ich!

Sprawdzajcie Ducha, który mówi.

Tak, to jest prawda, że zmarli w CHRYSTUSIE zmartwychwstaną, a ci, którzy pozostają będą pochwyceni w powietrzu by spotkać MEGO SYNA. Ale diabeł idzie z wyprzedzeniem. Przyjmijcie ostrzeżenie wy z uszami, słuchajcie wy z duchowymi uszami, patrzcie byście nie byli oszukani, gdy oszustwo próbuje się ukazać przed wami.

Kiedy wasi politycy z całego świata patrząc na niebo powiedzą: Nadchodzi Bóg większy niż “JA”. Będą mieli objawienia. Tak będą mówić, że widzą latające obiekty. One zajmą główne pozycje waszych wiadomości.

Przybysz pozaziemski będzie nawet miał wywiad. Pamiętajcie o tym MOJE dzieci, kiedy to się będzie działo, że szatan idzie przed MYM SYNEM!

Szatan drwi ze MNIE we wszelki możliwy sposób, największym pośmiewiskiem jest próba skradzenia MOICH prawdziwych Dzieci, Oblubienicy, Wybranych i Wyborowych.

Piekło jest przepełnione i znaki ukażą się z lawy, która będzie się wylewała z rozmaitych części ziemi.

Ziemia trzęsie się i drży z powodu MEGO gniewu, w obliczu zbliżającego się MEGO SYNA, gdyż MOJA Oblubienica wie, że PAN MŁODY nadchodzi.

Wiec szatan wyśmiewa się i próbuje iść przed MYM SYNEM i obdziera cokolwiek i wszystko, co jest Święte z dala od wzroku narodów, aby oni zapomnieli cenę, jaką zapłacił MÓJ SYN. Gdyż JAHUSZUA HA MASZIJAH jest waszym wyłącznym MESJASZEM, waszym wyłącznym Prowadzącym ŚWIATŁEM.

JA dałem ostrzeżenia na niebie, dawałem wam w tym roku znak za znakiem. JA dałem wam cuda i zdumiewające wydarzenia, gdy przyleciały komety rozmaitych rozmiarów. Jak mało patrzyło na niebo i zdało sobie sprawę, że Zbawienie przybliża się.

Ale dla MOICH wrogów – Sąd BOŻY, Sąd BOŻY, Sąd BOŻY jest tym wszystkim, co będziecie znać.

Wyrok na tych, którzy powodowali głód innych!

Wyrok na tych, co stwarzali choroby, zarazy i słabość i ułomność!

Wyrok na tych, co zanieczyszczali powietrze chorobami!

Wyrok na tych, co truli pożywienie i wodę!

Sąd BOŻY! Sąd BOŻY! Sąd BOŻY!

Gdyż JA sam jestem tym Najwyższym SĘDZIĄ i przekonacie się, że JA nie jestem BOGIEM, z którego można sobie drwić!

Zobaczycie, co JA uczynię moim wrogom tym, którzy siedzą bogaci i nadęci, i kopią biednego w prochu!

Wyrok BOŻY! Wyrok BOŻY! Wyrok BOŻY!

I jak JA otworzę na siłę wasze usta, by nalać MÓJ GNIEW!

Ci, co krzyczą: Ja jestem homoseksualistą, ja jestem gej i ja jestem dumny z tego! – Choroby przyjdą na was, plagi przyjdą na was, ludzie będą uciekali w przerażeniu od was, a wy będziecie się chować i czołgać się i krzyczeć: Zabij mnie, gdyż nie jestem w stanie już więcej znosić tego bólu!

Sąd BOŻY! Sąd BOŻY! Sąd BOŻY!

Nie tylko w Ameryce, ale i w każdym narodzie, który się zbuntował przeciw MNIE, w każdym mieście i stanie. JA nie dbam jak mały stan reprezentujecie, od miasta do przedmieścia i do odległych wsi - JA wiem gdzie jesteście! JA was znajdę tam!

Sąd BOŻY! Sąd BOŻY! Sąd BOŻY!

Dla was, którzy jesteście Sprawiedliwymi w Imieniu SYNA MEGO, ten Wyrok BOŻY nie dotknie was. Wy będziecie patrzeć i obserwować w przerażeniu, będziecie widzieć tych, o których wiecie, iż otrzymują Wyroki BOŻE - czy to rodzina czy przyjaciel, czy też nieprzyjaciel.

I tak jak JA byłem zdolny do ochraniania Dzieci Izraela od plag Egipcjan, tak ja będę zdolny ochraniać ponownie, ponieważ JA jestem TEN Wszechmocny, Żywy SĘDZIA, JA jestem TEN Wszechmocny STWÓRCA i JA przeprowadzę SĄD BOŻY – natomiast MOI wrogowie będą je nosić jak ubranie, jak drugą skórę.

Gdyż najpierw JA płaczę, a potem jestem wzburzony, a teraz MOJE dzieci schowajcie się na małą chwilkę, gdyż wasz ABBA jest bardzo rozgniewany! Ale nie na was MOJE Maleństwa, nie na tych, którzy wołają na MEGO SYNA, którzy próbują, co mogą, by sprowadzić uśmiech na MOJĄ TWARZ oraz SYNA MEGO, nie na tych, którzy mówią: Oj, my wstydzimy się, że jesteśmy częścią tej rasy ludzkiej, która przynosi naszemu NIEBIAŃSKIEMU OJCU taką hańbę! JA głaskam wasze głowy, JA całuję wasze brwi, JA mówię: Schrońcie się MOJE Dzieci na krótką tylko chwilę, podczas, gdy wyrok spadnie na MYCH wrogów!

Na całym świecie, od morza do morza, Sąd BOŻY dosięgnie MOICH wrogów!

****** Koniec Proroctwa ******

I jak zostało powiedziane, tak zostało napisane dnia 2-go czerwca, 2004 roku, o godz. 7 po południu.

Apostoł Elisabeth Elijah