Proroctwo 103
JA, JAHWEH, Osądzam Was Po Waszych Owocach!

Napisane / powiedziane pod namaszczeniem RUACH HA KODESZ
Apostoła Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)
9-go listopada 2008 roku.

 Słownictwo:

Niebo objawia nam Święte Hebrajskie Imiona BOŻE: OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO, i poucza, aby używać ich z czcią. W otrzymanym w 2006 r. Proroctwie 81, BÓG mówi: „Wzywajcie MNIE ponownie w MOIM Imieniu JAHWEH i używajcie Imienia JAHUSZUA, aby dostąpić do MEGO Tronu… a JA wysłucham i odpowiem na wasze wołania”. Tego samego BÓG naucza SWE dzieci na kartach Biblii Świętej. Księga Wyjścia 3:14-15 podaje: „Odpowiedział BÓG Mojżeszowi: JESTEM, który JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JAHWEH posłał mnie do was. Mówił dalej BÓG do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: JAHWEH (יהוה), BÓG ojców waszych, BÓG Abrahama, BÓG Izaaka i BÓG Jakuba posłał mnie do was. To jest Imię MOJE na wieki i tak MNIE nazywać będą po wszystkie pokolenia.” Psalm 91:14: „JA go wybawię, bo przylgnął do MNIE; osłonię go, bo uznał MOJE imię.” Księga Wyjścia 20:7: „Nie będziesz brał Imienia JAHWEH, BOGA twego, nadaremnie.” Mateusza 6:9 „OJCZE nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Imię TWOJE!” Joela 3:5, Rzymian 10:13: „Albowiem każdy, kto wezwie Imienia JAHWEH, będzie zbawiony”

Jednakże wiodące organizacje religijne i kościoły ukrywają lub ograniczają wiedzę o Świętych Imionach BOŻYCH, wycofują je z tekstów liturgicznych, kościelnych, z modlitw, z katechizmów, ze śpiewników oraz z nowych przekładów Biblii. Imię OJCA JAHWEH zastępuje się tytułami „Pan”, „Bóg” lub „Pan Bóg”, a Imię ZBAWICIELA JAHUSZUA ha MASZIJACH – greckim imieniem „Jezus Chrystus”, nieznanym w czasach MESJASZA oraz pierwszych Apostołów. Imię BOŻE było i jest usuwane z większości tłumaczeń Biblii zagranicznych i polskich, na przykład z anglojęzycznej Biblii „The King James Version”. W Polsce Imię BOŻE usunięto niemal w całości z popularnej Biblii Tysiąclecia. Imię „Jahwe” w I wydaniu BT (1965) występuje w całym Starym Testamencie z wyjątkiem Księgi Psalmów. W wydaniu II (1971) występuje również w Psalmach (łącznie około 6000 razy). Ale począwszy od wydania III (1976), w większości miejsc imię „Jahwe” zastąpiono tytułem „Pan”, z wyjątkiem 23 przypadków z 21 wersetów.

JAHWEH – polski zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia BOGA OJCA. Zapis hebrajski: יהוה [JHWH] Jod-He-Waw-He. Skróconą, wielokrotnie występującą w Biblii formą Imienia jest także „JAH”. BÓG OJCIEC JAHWEH jest również nazwany w Biblii Świętej „OJCEM” (Ew. Św. Mateusza 23:9) i „OJCEM ŚWIĘTYM” (Czytaj Ew. Św. Jana 17:11), „JESTEM KTÓRY JESTEM”, „BOGIEM Abrahama, BOGIEM Izaaka i BOGIEM Jakuba” (Księga Wyjścia 3:14-15), EL ELJON/BOGIEM Najwyższym (Rdz 14,18-22), czy też EL SZADDAI/BOGIEM Wszechmocnym (Rdz 17,1; Wj 6,3).

JAHUSZUA ha MASZIJACH [JAHUSZUA MESJASZ] – zapis fonetyczny prawdziwego, Świętego Imienia SYNA BOŻEGO i naszego ZBAWICIELA. Imię JAHUSZUA oznacza: „JAH zbawia”. Takie Imię nadali SYNOWI BOŻEMU Maria [Miriam po hebrajsku] i Józef na rozkaz BOŻY. (Ew. Św. Mateusza 1: 21) To Święte Imię zostało jednakże zamienione przez tłumaczy Biblii na różne, zależne od używanego języka wersje greckiego imienia „Iesous Kristos”.

Uwaga! W początkowych Proroctwach z Misji Amightywind, otrzymywanych przed rokiem 2000, JAHUSZUA ha MASZIJACH przedstawiał się tym rozpoznawanym i rozpowszechnionym pośród Chrześcijan na całym świecie imieniem „Jezus Chrystus”. W przeciągu ostatnich lat, to właśnie Imię „JAHUSZUA ha MASZIJACH” zostało objawione światu przez naszego Świętego BOGA, jako prawdziwe Imię naszego ZBAWICIELA, i w tym oto Imieniu otrzymywane są obecnie wszystkie dzisiejsze Proroctwa. BÓG JAHWEH ukazuje w nich SWOIM dzieciom jak bardzo ważne jest przyjmowanie i używanie prawdziwego Imienia JEGO Jednorodzonego SYNA zawartego w pierwotnych hebrajskich i aramejskich Pismach, w szczególności w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku, kiedy tylko w tym Imieniu będą przyjmowane modlitwy przez naszego SWIĘTEGO BOGA JAHWEH.

Opracowanie na temat: Święte Hebrajskie Imiona BOGA OJCA JAHWEH oraz SYNA BOŻEGO JAHUSZUA ha MASZIJACH” jest pod adresem: http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/hebrewnames.html

RUACH ha KODESZ – DUCH ŚWIĘTY po hebrajsku, czyli w oryginalnym języku większości Ksiąg Biblii Świętej (zapis fonetyczny, czyli według brzmienia). Innymi Imionami DUCHA ŚWIĘTEGO są również: MAMA SZIKAINJAH (Pro. 90), SZIKAINJAH CHWAŁY, (prawidłowa, słyszana z Nieba forma znanego w Polsce tytułu „Szekina Chwały”), IMMAJAH (dosł. „MAMA JAH”), MĄDROŚĆ (patrz: rozdział 8 Księgi Przysłów, Księga Mądrości, Pro. 90).

ELOHIM – rzeczownik w liczbie mnogiej oznaczający PANA BOGA JAHWEH, JAHUSZUA ha MASZIJACH, RUACH ha KODESZ (TRÓJCĘ ŚWIĘTĄ).

YDS – skrót od „YAHUSHUA Demon Stompers” – są to wierzący orędownicy i duchowi wojownicy, wspierający Prorok Elisabeth Elijah i Misję Ostatniej Szansy w modlitwie. W polskim tłumaczeniu można by ich nazwać „JAHUSZUA Deptaczami Demonów“ (Deptaczami Demonów należącymi do JAHUSZUA).

Ringmaiden, Ringbearer - Ringmaiden oznacza zarówno Pannę Obwieszczającą Słowo BOŻE jako Prorokini i osobę wydającą okrzyk z Ew. Św. Mateusza 25:6 (nawołanie dla Panien oczekujących Oblubieńca), jak i pannę z pierścieniem zaręczynowym Oblubienicy. Ringbearer oznacza osłaniającego, okrywającego Pannę Obwieszczającą w celu ochrony. Oba tytuły zostały nadane Słowem Proroctwa przez BOGA JAHWEH we wczesnych Proroctwach.

W lipcu 2010 roku BÓG JAHWEH powiedział również, aby dodawać następujący fragment z 2 Księgi Kronik przed każdym Proroctwem:

2 Księga Kronik 36:16
„Lecz oni drwili z posłańców BOŻYCH, pogardzali JEGO Słowami i wyszydzali JEGO Proroków, aż gniew JAHWEH na jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku.”

Komentarz Elisabeth:

Obudziłam się po bardzo interesującym śnie. Wiecie, Prorok jest kimś, komu JAHWEH powierza SWOJE tajemnice. Nie byłoby to jednak dobre, gdybym zatrzymała te tajemnice dla siebie. Wiem, że moją powinnością jest dzielenie się nimi z tymi, którzy prawdziwie, ze wszystkich sił, starają się podobać naszemu umiłowanemu JAHWEH, naszemu ukochanemu JAHUSZUA ha MASZIJACH i naszej umiłowanej RUACH ha KODESZ, naszej IMMAJAH – drogocennemu, drogocennemu DUCHOWI ŚWIĘTEMU, naszej MAMIE MĄDROŚĆ. Miałam ten sen dwukrotnie, raz za razem, i zobaczyłam tę samą rzecz.

Ujrzałam świadectwo szkolne, i to JAHWEH jest Tym, który wystawia nam to świadectwo. ON jednak nie wystawia ocen tak, jak my robimy to w Ameryce, w formie liter alfabetu, tzn. A, B, C, D, E, F. Nie, ON ma wyższy sposób oceny. Ocenia ON trzy różne aspekty, i ocenia je procentowo: ilość procentową czasu, gdy jesteśmy MU posłuszni, i z jakim nastawieniem wykonujemy JEGO wolę. Innymi słowy, powiem to ponownie. Ocenie podlega nasza posłuszna postawa, szybkość, z jaką wykonujemy polecenia oraz nastawienie, z jakim wypełniamy JEGO wolę, służymy MU i trwamy w posłuszeństwie wobec NIEGO.

Widzicie, my otrzymujemy stopnie na naszych świadectwach (i moja ręka zaczyna się teraz trząść) zależne od naszego posłuszeństwa. Wszystkie te trzy elementy brane są pod uwagę. ON wystawia ocenę procentową. Dwukrotnie ujrzałam świadectwo ….., jego ocena wynosiła 93%.

Wierzę, że z Porwaniem Oblubienicy będzie tak, jak z Henochem. Zostało mi to przypomniane i zaczęło przychodzić Słowo, ponieważ próbowałam ogarnąć to wszystko, o czym mówił JAHWEH. Henoch osiągnął 100 procent. Skąd to wiem? Ponieważ List do Hebrajczyków 11:5 mówi: „Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, ponieważ BÓG go zabrał. Przed zabraniem bowiem otrzymał świadectwo, iż podobał się JAHWEH.”

Hej! A to dlatego, że JAHWEH oczekuje stuprocentowej Oblubienicy! Nie zostaniemy stąd zabrani, dopóki nie osiągniemy 100%! Tak więc za każdym razem, gdy dostaję wiadomość, że Oblubienica nie jest jeszcze gotowa, próbujemy poprawić nasze wyniki. Rozmyślałam o tym oraz o sprawie związanej z moją własną oceną. Nie zobaczyłam swojego świadectwa, ale na część mojej oceny składa się to, jak szybko wypowiem Słowo lub Sen, nawet jeśli sądzę, że ktoś nie będzie z tego zadowolony. Natomiast 93%, które ma ….. – w żadnym wypadku nie uważam, że to zły wynik!

Elisabeth: Tak. …. tak uważa, gdyż to prawda, nie jest to wynik, którym można by się specjalnie radować. Nie osiągniemy jednak 100% aż do momentu, w którym JAHUSZUA powie: „Przybądźcie!” A więc on wie, jak wiele ma jeszcze do zrobienia. I tak, jak powiedziałam, liczy się część związana z nastawieniem. Możemy robić coś mówiąc: „Och, muszę uczynić to… Och, muszę uczynić tamto..” Uważam, że to właśnie nastawienie jest tym, nad czym Oblubienica musi pracować bardziej. Chodzi o to, abyśmy wykonywali to z radością – cokolwiek JAH nam powie. Nasze ciała mogą się wzdrygać, ale kiedy ON mówi, aby coś uczynić, a wy wykonujecie to urażeni ze słowami: „Och, dobra, zrobię to…”, to wyobraźcie sobie, ludzie, że wasza ocena właśnie się obniżyła! Jest napisane, że mamy pracować z radością, tak jak dla PANA. (2 List do Koryntian 9:7)

Kiedy przychodzi czas na dziesięcinę, to ON mówi, aby dać dziesięcinę, i przekazać ją tam, gdzie jesteście karmieni. To jest tak, jak w przypadku tej Misji. Bylibyście zdumieni wiedząc, jak wielu uważa, że to jest po prostu miejsce, do którego można przyjść i zostać duchowo odżywionym, ale w ogóle nie obchodzi ich to, czy my jesteśmy odżywieni. Naprawdę, bylibyście zadziwieni. To jest to, co my robimy 24 godziny na dobę. Jesteśmy tu po to, by służyć naszemu umiłowanemu ABBA JAHWEH, aby odżywiać JEGO owieczki i baranki.

Ta strona internetowa nie daje wam po prostu zwyczajnych słów, które niczego nie znaczą i na które nie patrzyłoby się z przyjemnością. JAHWEH polecił nam czynić znacznie więcej, niż prosicie, i oto jej piękno jest przed wami. Teraz nawet wy, którzy nie chcecie poświęcać czasu na czytanie, możecie słuchać Słowa (Komentarz: Nagrań audio, na których zarejestrowane są Przekazy Prorocze przychodzące z Nieba pod Namaszczeniem DUCHA ŚWIĘTEGO, bądź odczytywane przez Prorok już po ich otrzymaniu.) Chodzi mi o to, że my się staramy, staramy, staramy. Staramy się czynić to, co ABBA JAHWEH przykazał tej Misji; to, co przykazał mi.

Niespełna 14 lat temu, kiedy po raz pierwszy pojawiłam się przed całym światem w Internecie, a kiedy to ON nazwał mnie Prorokiem do wszystkich części świata (przedtem służyłam MU, ale jako Prorok. to wtedy ON powiedział, że mam zarówno informować, jak i zapewniać rozrywkę temu zatwardziałemu pokoleniu Czasów Końca. Dobrze, a więc macie teraz ładny wygląd, a nawet Słowo do słuchania tak jak i Słowo do czytania, ale za to, co z tym uczynicie, ja już nie odpowiadam. Odpowiadam jedynie za to, co ON powiedział mi we śnie: „Odżywiaj MOJE owce!”

Tak więc czynimy, co tylko możemy, aby zarówno zapewniać rozrywkę, jak i informować. Jak niewielu z was natomiast okazuje swoją wdzięczność. Nie ma to jednakże znaczenia, gdyż my nie otrzymujemy naszych stopni od tego świata. Oceny naszego postępowania wystawiane nam są w Niebie.

ABBA JAHWEH, proszę CIĘ i dziękuje CI; TY dałeś mi ten sen dwukrotnie i powiedziałeś nawet, że wystawisz mi ocenę za postępowanie zależną od tego, jak szybko przekażę to …... A więc powiedziałam mu: „Dzień dobry!” i zaraz poinformowałam, że miałam o nim sen, a jego nastawieniem było: „O, nie…”, i to właśnie przekłada się na ocenę za osiągnięcia; on jednak pracuje nad tym, aby to poprawić. Zamiast powiedzieć: „Och tak, moja droga, o czym jest sen? Co ma dzisiaj JAH do powiedzenia o mnie?”… On teraz przykrywa czoło dłonią.

Nie jest łatwo być mężem Panny Obwieszczającej i jest mi go szkoda, naprawdę. Nie wiem, czy to nie obniży mojej oceny za osiągnięcia i postawę, ale jemu nie jest łatwo, i ja o tym wiem. On nigdy nie wie, co ja powiem, gdy się obudzę. On nigdy nie wie, co mi powie JAHWEH. Niech będzie błogosławiony. Uważam, że 93% jest całkiem dobrą oceną, zważywszy na to, że wszystkim, czym musiał się zajmować zanim przyłączył się do mnie, było… cóż, oto właśnie zaczęło przychodzić Słowo. On był dopiero co zbawiony. Nigdy przedtem nawet nie spotkał Proroka i rzecz jasna nigdy nie słyszał nikogo modlącego się Świętymi Językami. Jestem pewna, że byłam jedyną namaszczoną osoba, którą on spotkał w tamtym czasie. On przeszedł długą drogę w ciągu tych niespełna siedmiu lat- siedem lat upłynie w marcu. W listopadzie tego roku będziemy celebrowali rocznicę jego przyjścia do tej Misji, dzień, w którym po raz pierwszy zawitał u moich drzwi.

Widzicie, w ten dzień ocena jego osiągnięć naprawdę poszła w górę. Wciąż nie mogę uwierzyć w to, co zrobił, kiedy pozostawił wszystko co cenił za sobą. Był po prostu rybakiem z Minnesoty, martwiącym się jedynie tym, czy ryby będą brały danego dnia, i mieszkał w swojej chacie z bali, żyjąc marzeniami kawalera. Nie cudzołożył, nie pił, nie palił. Miał te podstawowe rzeczy uporządkowane, ale, jak wiecie, to nie było wystarczające. ABBA JAHWEH powiedział: „dobrze, dotarłeś aż dotąd, a teraz mam dla ciebie wyższe powołanie”. I co on zrobił następnie? Pozostawił wszystko za sobą i powiedział koledze, z którym wspólnie kupił ten dom: „Jadę do tej kobiety. JAHWEH powiedział mi, że mam dowiedzieć się co mogę zrobić, aby pomóc tej Misji.” On dał z siebie wszystko, sto procent, a więc kiedy mówię, że JAHWEH pokazuje mi jego świadectwo i widnieje na nim 93%, i on mówi mi, abym nie powiedziała o tym nikomu, JAHWEH mówi: „Czy posłuchasz jego, czy posłuchasz MNIE?” Przyznaję, że jestem dumna z jego świadectwa, dumna w dobrym tego słowa znaczeniu. On mówi: „Ojej…” On nie chce, abym to powiedziała, ale mówię. Jestem zadowolona z tego kim jest mój mąż. Każdego dnia, tak jak on mówi, jeśli nie ma jeszcze stu procent, to nie jest zadowolony, ja jednak naprawdę wierzę, że to jest stuprocentowa Oblubienica. Kiedy dojdzie do stu procent, to już nas tu nie będzie! Ale skoro ciągle jestem tutaj, to wiem, że nie ma jeszcze stu procent.

[Elisabeth zaczyna mówić w Świętych Językach] Och, ABBA JAHWEH, dziękuję CI, dziękuję CI, dziękuję CI za ten sen. Dziękuję CI, dziękuję CI za to objawienie. Nikt, nikt, nikt nie otrzymał tego objawienia. TY ponownie zaufałeś mi, abym przekazała je TWOIM ludziom, aby zachęcić TWÓJ lud, aby ukazać im to, czego TY chcesz i oczekujesz od nich.
******** Proroctwo ********


W Proroctwie 105 JAHWEH powiedział, aby zamieścić to poniższe Słowo Wstępne w każdym Proroctwie:

"JA ostrzegłem cię dawno temu, Elisabeth, aby nie nazwać tej Misji imieniem mężczyzny ani kobiety. Zanim jeszcze powstała ta Misja, JA włożyłem to w twojego ducha, gdyż nic z tego nie zostało dokonane twoją ręką, nic z tego nie wyszło z twoich ust. To narodziło się z ust JAHWEH, to narodziło się z ust JAHUSZUA, waszego MASZIJACH, to narodziło się z ust RUACH ha KODESZ, waszej IMMAJAH. Gdyby to wyszło tylko spod twojej ręki, to dawno by już zawiodło. To dzieje się dzięki Wiatrowi SZIKAINJAH CHWAŁY, który owiewa tę Ziemię - Świętemu Wiatrowi Odnowy! To nie jest [uczynione] twoim oddechem, bo w przeciwnym razie by zawiodło." (Księga Izajasza 42:8)

Koniec Słowa Wstępnego.

Och, MOI ukochani, MOI ukochani, MOI ukochani!

Kiedy po raz pierwszy przyjmujecie JAHUSZUA – waszego umiłowanego MESJASZA – do waszych serc, do waszego życia i ustanawiacie GO pierwszym w waszej miłości, rozpoczynając usilnie starania o samo przestrzeganie Dziesięciu Przykazań, Dziesięciu Praw, jest to jednak dopiero szkoła podstawowa, MOJE Słowo mówi, bowiem: „Bądźcie Święci, tak jak JA jestem Święty!” (1 List Piotra 1:16) I to jest to, o co każdego dnia walczycie, kiedy jednak dostaniecie się do Klasy Oblubienicy, to jest tak, jakbyście poszli do waszych ziemskich uniwersytetów po tytuły magisterskie, ponieważ chcecie waszych tytułów magisterskich. A co do was, którzy otrzymacie te Niebiańskie Dyplomy, w ten dzień będziecie dla MNIE tacy jak Henoch („Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, ponieważ BÓG go zabrał. Przed zabraniem, bowiem otrzymał świadectwo, iż podobał się BOGU.” – List do Hebrajczyków 11:5), i zostaniecie porwani, aby spotkać MNIE w powietrzu.

Mówię do MOICH Pierwszych Owoców. Mówię do tych, którzy są Stu Czterdziestoma Czterema Tysiącami (144 000).

JA oceniam w skali procentowej. Nie to, czy wykonacie, co wam powiem, ale to, jak szybko to uczynicie. Nie to, czy okażecie MI posłuszeństwo, ale to, z jaką zrobicie to postawą. To, jak szybko wypełniliście MOJĄ wolę, a także to, czy byliście MI posłuszni w pełni.

Czy działacie w swoim własnym czasie? Czy też działacie w MOIM czasie? Kiedy JA mówię wam, że macie coś uczynić, to czy czynicie to z radosnym sercem? Kiedy JA mówię wam, że macie wspomóc tę Misję, to czy po prostu rzucacie im wasze pozostałe drobne, tak jak dawalibyście napiwek kelnerowi lub kelnerce? Czy upewniacie się, że Prorocy, którzy pełnią wobec was posługę i żywią was, sami mają wyżywienie i zakwaterowanie?

Misja ta, bowiem przemierza świat. Oni przebywają w jednym miejscu jedynie do momentu, w którym JA, JAHWEH, powiem im, że muszą wyruszać dalej. Czy wiecie, ile razy oni musieli pozostawić wszystko za sobą?

Jak wielu z was mogłoby prowadzić takie życie?

Jak wielu zgodziłoby się na pozostawienie za sobą swoich umiłowanych – w kraju, którego nigdy więcej już nie zobaczą, ponieważ JA, JAHWEH, tak powiedziałem? MOJA Ręka nigdy nie poprowadzi ich tam z powrotem.

Każdy, każdy, każdy, kto uważa JAHUSZUA za swojego MESJASZA, każdy, kto nazywa JAHUSZUA Jednorodzonym SYNEM JAHWEH, powinien każdego dnia usiłować podobać się JA, JAHWEH. `

Kiedy JAHUSZUA, wasz MESJASZ, chodził po tej ziemi, on miał jedno jedyne pragnienie – zadowalać JA, JAHWEH. ON wciąż przypominał wam, że rzeczy, które czyni, czyni ku Chwale JA, JAHWEH! To jest to, co czyni MOJA Oblubienica. To jest to, co czyni Oblubienica JAHUSZUA.

Do nowo nawróconych dzieciątek – wy jesteście zaledwie w szkole podstawowej, ale tak, jak dziecko w szkole podstawowej chce dostać się do następnej klasy, tak samo wy powinniście się o to starać.

Pamiętajcie o Henochu. (List do Hebrajczyków 11:5)

Proście MNIE.

Bądźcie szczerzy wobec MNIE, a JA ukażę wam waszą procentową ocenę.

To nie służy temu, aby napuszyć was dumą, gdyż nikt, nikt, nikt – nawet ta Panna Obwieszczająca, która przemawia – nie ma jeszcze stu procent.

W dniu, w którym JA powiem JAHUSZUA, MOJEMU Jednorodzonemu SYNOWI: „Wyruszaj po SWOJĄ Oblubienicę!”, to ci, którzy zostaną porwani, aby spotkać JAHUSZUA w powietrzu – tego dnia będą wiedzieć, że osiągnęli sto procent MOJEGO zadowolenia.

Będą tacy spośród czytających ten Przekaz, którzy dostaną się do Nieba w chwili swego ostatniego oddechu. Oni będą czynić wszystko, co mogą, aby tylko przestrzegać Dziesięciu Przykazań, by być Świętymi wobec MNIE w taki sposób. Tego dnia oni będą w Raju. Widzicie jednak, istnieją poziomy do Nieba i głównym pragnieniem Oblubienicy jest to, by móc znaleźć się prosto w Sali Tronowej. To są ci stuprocentowi.

JA oceniam was na podstawie ilości procentowej czasu, gdy jesteście mi posłuszni i ponownie – jak szybko wykonujecie MOJĄ wolę. Czy staracie się dla MNIE jak najlepiej potraficie, czy też patrzycie tylko na to, aby jakoś zaliczyć?

Och, jakie to smutne, gdy niektórzy z was po prostu rzucają we MNIE okruchami. Widzicie, JA, JAHWEH, oceniam wasze serca. JA nie słucham jedynie waszych ust, JA wiem, czy wy robicie coś dla MNIE z niechęcia, czy też z radością.

Tak jak ci pomocnicy, których JA wzbudziłem dla tej Misji, tak i ty rozpoczęłaś, jako przyjaciółka tej Misji, modliłaś się i modliłaś, jako nowo nawrócona wierząca, chcąc zadowalać JAHUSZUA coraz bardziej z każdym dniem, powiedziałaś też: „ABBA JAHWEH, co mogę uczynić, aby wspomóc tę Misję? Co mogę uczynić, aby moje życie w tym świecie liczyło się? Daj mi pracę, ABBA JAHWEH! Uczyń moje życie wartościowym!” A więc dałem ci pracę. JA mówię do tej, która zajmowała się korespondencją przychodzącą do tej Misji. Dałem ci pracę, a ty rozpoczęłaś z radością. Zaczęłaś ze świadomością, że czegokolwiek byś nie zrobiła, nie mogłabyś uczynić wystarczająco dużo, wiedząc, że przekazywanie poczty jest etatową pracą, Świętą Pracą, którą JA dałem tobie.

Ci, którzy zajmują się korespondencją, ci, którzy zajmują się finansami, są gruntownie sprawdzani. Ci, którzy mają polecenie, by przekazać środki finansowe na wsparcie tej Misji, są gruntownie sprawdzani.

Czy jednak stajecie się silniejsi, czy też stajecie się słabsi?

Czy zdradzacie zadanie, które JA dałem wam do wykonania?

Niektórzy dopuścili się kradzieży, a ci, o których powiedziałem Elisabeth, że można im ufać, zdradzili. Można było im, bowiem ufać w czasie, gdy to mówiłem, nie powiedziałem jednak, na jak długo. O tych jednakże należących do jej domostwa powiedziałem, że można ich obdarzyć pełnym zaufaniem. Wy znacie wasze imiona. Są to ci należący do JAHUSZUA Deptaczy Demonów, Świętych Modlitewnych Wojowników i Orędowników. Stoją oni na pierwszych liniach frontu. Na nich można polegać, że będą pościć i modlić się, że będą żyć Świętym życiem dla MNIE – w tym czasie można im ufać.

Och, jak bardzo boleję nad tymi, którzy mówią: „Daj mi tylko pracę do wykonania. Daj mi pracę do wykonania. ABBA JAHWEH, jakie jest moje zadanie na tej ziemi?”, a JA daję im ich pracę i oni powinni być zaszczyceni – oni mówią, że są zaszczyceni i zaczynają z prawidłową postawą, ale kiedy próby stają się zbyt ciężkie i ich ciało się sprzeciwia, to oni odrzucają tę pracę prosto w MOJĄ Twarz i ponownie zdradzają tę Misję.

Czy nie wiecie, że JA osądzam was za to? Osądzam same wasze serca.

Za każdym razem, kiedy piszecie ten list poparcia, JA wystawiam wam procentową ocenę. Kiedy przychodzi Słowo, które uraża ciało (cielesną naturę) – tak jak to uczyni to Słowo – JA osądzam wasze serca.

Czy dziękujecie MI?

Czy dziękujecie temu Posłańcowi?

Czy wasze czyny idą w parze z waszymi słowami?

Czy czynicie cokolwiek, aby wspomóc tę Misję?

JA, JAHWEH, osądzam was, gdyż widzicie, Pismo Święte mówi, że jesteście odpowiedzialni za to, co wiecie. (Ew. Św. Jana 15:22; Ew. Św. Łukasza 12:47-48)

Czy obawiacie się urazić ciało (cielesną naturę) waszych umiłowanych, waszych bliźnich i nieznajomych w większej mierze, niż obawiacie się urazić JA, JAHWEH?

Czy zabieracie głos i wypowiadacie się przeciw homoseksualizmowi, który jest obrzydliwością, a który wy nazywacie małżeństwami tej samej płci? – To nie jest małżeństwo! To szatan drwi ze MNIE w ten sposób!

Czy bronicie nienarodzonych dzieci?

Czy opowiadacie się za moralnością?

Na kogo głosowaliście podczas wyborów w 2008 roku?

Czy chodzicie na kompromis z grzechem?

Ja wystawiam wam oceny, MOJE dzieci. I tego dnia w Niebie, kiedy staniecie przed MOIM Tronem i zostanie otwarta Księga Życia, będą tam również wasze oceny.

Pytajcie MNIE! Nie pytajcie nikogo innego. Proście JA, JAHWEH, abym dał wam sen, abym dał wam znak i jeżeli wasze serce jest szczere, i jeśli JA stwierdzę, że jesteście w stanie przyjąć waszą ocenę i nie zniechęci was ona ani nie powstrzyma od starania się, to JA pokażę wam waszą ocenę – Jak chętni byliście oddać swe życie ze względu MNIE, MEGO SYNA JAHUSZUA MESJASZA, jak chętni byliście i jakie nastawienie macie podczas dzielenia się swoim świadectwem o JAHUSZUA, MOIM ukochanym SYNU?

Czy jesteście pomocą, czy też przeszkodą dla tej Misji?

Skoro słyszycie ten przekaz z tej Misji, to teraz ponosicie odpowiedzialność.

Czy powstajecie w jej obronie?

Czy mówicie waszej rodzinie i waszym przyjaciołom gdzie oni mogą pójść, aby usłyszeć Prawdę, która przychodzi prosto z Nieba?

Tak bardzo was miłuję!

Do tych, którzy są dopiero w szkole podstawowej: Wasz ABBA JAHWEH tak bardzo was miłuje! Wy postawiliście pierwszy krok, oddaliście swoje życie JAHUSZUA ha MASZIJACH. Nie możecie jednak pozostać w szkole podstawowej, bo będziecie owocem, który obumiera na winorośli. Musicie, musicie, musicie iść do przodu! Nie myślcie, że możecie się zatrzymać. Starajcie się, starajcie się, starajcie się być Świętymi pod każdym względem, gdyż JA oczekuję więcej w tych Ostatnich Czasach.

Rozpoznaję was po waszych owocach. Po waszych owocach inni Święci was rozpoznają, po waszych owocach. JA oceniam wasze owoce w skali procentowej, na ile są one dobre, a na ile złe.

Oto, dlaczego Oblubienica JAHUSZUA ha MASZIJACH jest nazywana JEGO Najlepszym, Pierwszym Owocem.

Oni są sponiewierani, pobici i posiniaczeni przez ten świat, ale w JEGO oczach – w oczach JAHUSZUA – oni są najlepszym owocem, gdyż przyjęli to bicie, przyjęli te uderzenia ze względu na JEGO Imię, i są JEGO najlepszym owocem. Oni są Oblubienicą.

A teraz mówię do Oblubienicy z 7 rozdziału Księgi Objawienia: Wy również jesteście dobrym owocem. Och, ale wasze sponiewieranie i wasze posiniaczenie nie jest tak wielkie jak Oblubienicy z 14 rozdziału Objawienia. Wasz owoc jednak jest dla MNIE przyjemny. I JA mogę ufać wam tak, jak mogę ufać Oblubienicy z 14 rozdziału Objawienia, ponieważ – choć nie jesteście jeszcze stuprocentowi – staracie się o to każdego dnia.

Tak, więc teraz JA dzielę się tą tajemnicą z Nieba, której nikt nigdy dotąd nie ogłosił. Uwielbiajcie MNIE i pytajcie o waszą ocenę, i jeżeli JA stwierdzę, że zdołacie ją znieść, to podzielę się nią z wami. Ale ponownie, JA nie czynię tego po to, by porównywać jednego z drugim, gdyż jeśli stwierdzę, że wpadniecie przez to w pychę – albowiem JA, JAHWEH, znam wasze serca i umysły – to nie powiem wam. Jeżeli uznam, że zostanie to użyte przez szatana po to, by was powalić, bo wy nie jesteście w stanie poradzić sobie z tym, to nie powiem wam. Ale nie macie nic do stracenia, po prostu spytajcie MNIE.

Zapamiętajcie to, wy wszyscy, którzy należycie do JAHUSZUA, waszego Umiłowanego MESJASZA, MEGO Jednorodzonego SYNA, że każdy z was jest dziełem w trakcie tworzenia. Wy wszyscy wypracowujecie swoją drogę do Nieba, gdzie podażą za wami wasze nagrody. (List do Filipian 2:12) Żadne wasze czyny jednakże, poza przestrzeganiem Dziesięciu Praw, nie dadzą wam dostępu do Nieba, ale to nie dzięki waszej pracy dostaliście się do Nieba, poza przestrzeganiem Dziesięciu Praw. (Ewangelia Św. Marka 10:17-19; Ewangelia Św. Mateusza 5:17-19) To jest praca, którą JAHUSZUA wykonał na Kalwarii, kiedy ON oddał SWOJE życie za was i kiedy powstał znowu z martwych – to dzięki JEGO pracy dostajecie się do Nieba, aby żaden człowiek nie mógł się chlubić. (List do Efezjan 2:8-9)

Nawet wasze Świadectwa, Świadectwa Waszego Postępu, jak JA je nazywam, nie służą temu, abyście się nimi chlubili. To poprzez JEGO Imię i JEGO Krew. To według stopnia, w jakim pozwalacie RUACH ha KODESZ, waszej Drogocennej IMMAJAH, aby pracowała poprzez was, jesteście oceniani.

Jeżeli z trudnością możecie przestrzegać Dziesięciu Przykazań, to jesteście zaledwie w szkole podstawowej, i jeśli to jest najwyższą średnią ocen, jaką jesteście w stanie uzyskać, to JA ujrzę was w Raju, na Pierwszym Poziomie Nieba. To właśnie tam poszedł ten złodziej, który nawrócił się na Kalwarii. Oto, dlaczego JAHUSZUA powiedział: „Zobaczę cię w Raju.” (Ewangelia Św. Łukasza 23:39-43) On nie uczynił dla MNIE niczego więcej poza tym, że uznał JAHUSZUA, MOJEGO Jednorodzonego SYNA, za SYNA JAHWEH, i powiedział: „Pamiętaj o mnie w Niebie”. Wy spotkacie go w Raju. Był on pierwszym, który ukorzył się i nawrócił, zanim JAHUSZUA wstąpił do Nieba, zaraz zanim JAHUSZUA wstąpił do Nieba. On przypomniał temu drugiemu na krzyżu, powiedział mu: „My zasługujemy na cenę, którą płacimy, ale ten człowiek nie uczynił niczego, czym mógłby na to zasłużyć.” Jego dom jest teraz w raju.

MOI Ukochani, bądźcie zachęceni. Teraz wiecie, w jaki sposób JA, JAHWEH, oceniam was i rozpoznaję was po waszych owocach. Wy rozpoznajecie tę Misję po jej owocach, gdyż wiecie, że jest ona błogosławieństwem dla was. I tego dnia JA dałem wam do jedzenia świeżą Mannę z Nieba i wlałem w was Nowe Wino i zjedliście dobry Owoc przeznaczony dla tych, którzy naprawdę należą do MEGO Jednorodzonego SYNA JAHUSZUA, waszego MASZIJACH.

Dla niektórych z was praca dopiero się rozpoczęła. Dla niektórych z was, wasza praca zbliża się ku końcowi.

Pytajcie MNIE o wasz stopień, i jeżeli JA stwierdzę, że poradzicie sobie z nim, to wam powiem.

Na zakończenie, przypominam wam o tym bogatym człowieku, który mógł stać się Uczniem JAHUSZUA, który wierzył, że był godny, aby być Uczniem JAHUSZUA. (Ewangelia Św. Marka 10:17-31) JAHUSZUA powiedział mu: „Idź, sprzedaj wszystko co posiadasz i rozdaj ubogim, potem wróć i chodź za MNĄ.” JA jednak oceniłem jego serce. Spojrzałem na serce tego bogatego człowieka, gdyż zaprawdę, jego miłość do swoich bogactw była większa aniżeli miłość do JAHUSZUA. Jego pragnienie podążania za materialnymi rzeczami było większe aniżeli pragnienie pójścia za JAHUSZUA. On nie chciał pozostawić wszystkiego dla JAHUSZUA, waszego Umiłowanego MASZIJACH, i odszedł zasmucony, gdyż człowiek nie może, bowiem służyć dwóm panom, gdyż będzie nienawidził jednego, a miłował drugiego. (Ewangelia Św. Mateusza 6:24)

JAHUSZUA, wasz MESJASZ jest waszym MISTRZEM. Na ile procent bylibyście skłonni złożyć wszystko w ofierze?

Kiedy podzieliłem MOJĄ Boską Ręką małżeństwa, których nie powołałem i w których byliście nierówno sprzężeni – jaka jest wasza postawa?

JA uczyniłem to dla waszego dobra, jako że oni sprzęgli się z szatanem i z jego kłamstwami. O ile gorzej będzie w Wielkim Ucisku, w czasie Ucisku Jakuba, gdzie taka zdrada będzie kosztowała życie tego innego Świętego.

Jaka jest wasza postawa? Czy macie postawę typu: „Och, biada mi!” Czy macie marudną, gniewną postawę? Jakie jest wasze nastawienie? JA znam wasz owoc i według niego was oceniam.

Do tych z was, którzy odliczacie dni, i jest strona internetowa na „Five Doves” – jak wiele szkody wyrządziliście, i mimo że waszym zamiarem jest uhonorowanie MNIE, wy podbudowujecie ludzi na ten dzień, w którym, jak mówicie, „nadejdzie Wniebowzięcie”, i mówicie ludziom: „Jedyne, co musicie uczynić, to tylko przyjąć JAHUSZUA (Jezusa) jako MESJASZA, a będziecie mieć gwarantowany udział w pierwszym Wniebowzięciu.”

Wy, Amerykanie, jesteście tak bardzo nadęci pychą. Mówicie: „Zanim zniszczenie przyjdzie na Amerykę, zanim jakakolwiek wojna rozpocznie się w Ameryce, zanim jakakolwiek bomba atomowa wybuchnie w Ameryce, to nas już tutaj nie będzie, ponieważ JAHWEH miłuje Amerykanów tak bardzo, bardziej niż kogokolwiek innego na obliczu tej Ziemi! Tak, my Amerykanie będziemy zaoszczędzeni ” Głupi! Głupi! Głupi! Głupi! Głupi! Głupi! Głupi! Czy uważacie, że JA, JAHWEH, i że MÓJ SYN JAHUSZUA, miłujemy Amerykanów bardziej niż resztę świata? Skąd macie takie pomysły?

Zamiast upomnieć jeden drugiego, zamiast powiedzieć: „Kłamliwy, oszukańczy duch przemówił z waszych snów, wizji, objawień”… Gdzie było napomnienie dla pastora Riley’a? Gdzie było napomnienie dla Jima Bramletta i dla wszystkich tych, którzy przemówili fałszywie? Co się stało, Jim? Ty tego nie zamieścisz, nie przyznasz się do tego.

Jak wielu zostało rozdartych? Jak wielu zostało zawstydzonych, poniżonych i poddało się, zamiast przyznać, że się myliliście?

Pastorze Riley, mam to przeciwko tobie - ty, który używasz swojego formatu na „Five Doves” - nie wystarczy pozostawać w szkole podstawowej, nazwij to gimnazjum, nazwij to gramatyką, żłobkiem w twoich oczach, przedszkolem. Kiedy ktoś dopiero, co przyjął JAHUSZUA, to jest w przedszkolu. Oni nawet nie zaczęli jeszcze przestrzegać Dziesięciu Praw, a wy mimo to gwarantujecie im Niebo!? Gwarantujecie im Wniebowzięcie!? Wyznaczacie datę, która nie sprawdza się. (Komentarz: Datę rzekomego ponownego przyjścia MESJASZA.) Jak wielu z nich zostało zniszczonych? Jak wielu pójdzie do Piekła? Podczas, gdy ta Misja mówi prawdę i nie boi się urazić żadnego mężczyzny ani żadnej kobiety.

Wy musicie żyć w Świętości!

Musicie być Święci!

Musicie starać się usilnie o to, aby być Świętymi, w przeciwnym razie nie zobaczycie Nieba!

Nie możecie pochylać się nad Piekłem jak najdalej tylko się da, i myśleć, że nie wpadniecie do niego!

Żałujcie za grzechy, ukorzcie się i nawróćcie się z grzesznej drogi! Nawróćcie się! Nawróćcie się wy wszyscy, którzy żyjecie w Ameryce! Jesteście tak bardzo nadęci pychą. Myślicie, że wojna nigdy nie zawita u waszych brzegów. Mówicie: „Jestem najwspanialszym narodem!” Ale JA patrzę na was, och, Ameryko. Patrzę na tego, którego właśnie mianowaliście prezydentem. Nie było to prowadzone MOJĄ Ręką, ale JA pozwoliłem na wasz wybór, ponieważ ten, którego mianowaliście, reprezentuje ducha Ameryki, a nie jest to w żadnym wypadku powód do chluby. To pokazuje ogrom smrodu grzechu!!!

I Ameryko, wy, którzy niegdyś wysyłaliście Świętych misjonarzy za granicę; wy, którzy niegdyś sprzeciwialiście się dyktatorom tego świata – teraz wy sami wybraliście dyktatora dyktatorów! Wy sami właśnie wybraliście prezydenta, który reprezentuje wszystko, czego JA nienawidzę!

Ciesz się ze swojej zagłady, Ameryko. Płaczcie i lamentujcie, och Ameryko, och wy, kościoły, któreście połknęły „ewangelię” Oprah Winfrey.

Te złowrogie sekrety, dozorcy sekretów, wypełnią teraz Biały Dom. Prorokowałem [o tym] przez tę Pannę Obwieszczającą. Ostrzegłem was o tych dozorcach tajemnic zła. Cofnijcie się [do poprzednich Proroctw] i zobaczcie, gdyż ludzie przyszli do niej (Elisabeth) i pytali: „Kim są ci dozorcy tajemnic zła? Jakich tajemnic zła?” (Komentarz: Proroctwo 51 mówi o stróżach tajemnic zła.) JA nie mówię jej wszystkiego, gdyż zostało to przepowiedziane dużo wcześniej, zanim tajemnice sekrety zostały wyjawione. Pamiętajcie, że te sekrety są posłane z Piekła.

Jest tylko jedna Droga do Nieba. Jest tylko jedna Droga, poprzez Krew i Imię MEGO SYNA JAHUSZUA MASZIJACH. Jest tylko jedna Droga, jedna Ewangelia, i lepiej uciekajcie od każdego, kto mówi wam, że są inne drogi. (Komentarz: Dotyczy to promowanej przez Oprah Winfrey, nowej fałszywej „ewangelii” zwanej „The Secret” (Sekret/Tajemnica.))

Lepiej ukryjcie się, ponieważ teraz ten, który właśnie został wybrany prezydentem, zabierze tę fałszywą „ewangelię” do Białego Domu i będzie ona smrodem, i zobaczycie, co się dzieje, gdy wasz wybór pada na wroga waszych dusz. I nawet ci, których imiona są zapisane w Księdze Życia BARANKA, wy również wzięliście w tym udział wiedząc, że on popiera mordowanie dzieci, wiedząc, że on popiera aborcję, wiedząc, że jego programem jest homoseksualizm, i mógłbym powiedzieć o wiele więcej.

Zobaczycie, jak wygląda życie pod dyktaturą. Podczas ostatnich wyborów, JA powiedziałem wam, że Bush był mniejszym złem. Ostrzegłem was, co stałoby się, gdyby [na urząd] dostał się Gore. Wtedy wypełnione byłyby obozy śmierci dla chrześcijan. JA jednak dałem Ameryce więcej czasu.

Ostrzegłem Wielką Brytanię, ostrzegłem świat przed Harrym Potterem. Teraz czarnoksięstwo szerzy się nie tylko w domach, ale i wśród narodów! JA ostrzegam, zanim posyłam Wyrok. Jak wielu nie posłuchało? Jak wielu z was, którzy nazywacie siebie chrześcijanami, ciągle czyta książki „Harry Potter” swoim dzieciom? Nie bądźcie, więc zadziwieni, kiedy ujrzycie ducha buntu i najgorsze grzechy objawiające się w waszych dzieciach, najmniejszych szkrabach.

JA, JAHWEH, ostrzegłem was. Nie bądźcie zadziwieni, kiedy ujrzycie zniszczenie przychodzące na wasz naród za niepopieranie Świętości. To są Ostateczne Czasy, a JA poznaję was po waszych owocach. Po każdym narodzie, po każdym przywódcy, JA was poznaję. Och, jak wiele jest jedynie bezwartościowym, zgniłym smrodem dla MYCH Nozdrzy!

Do tych, którzy są MI posłuszni, do tych, którzy stawiają JA, JAHWEH, JAHUSZUA i waszą umiłowaną RUACH ha KODESZ, waszą IMMAJAH, na pierwszym miejscu w swoim życiu i miłości: Nie pozostawajcie cicho! Oni (homoseksualiści itp.) maszerują i protestują na ulicach, mówiąc: „Domagamy się prawa do małżeństw tej samej płci! Domagamy się uznania naszych praw, jako geje i lesbijki! To jest nasze konstytucyjne prawo!”

Przodkowie, którzy napisali konstytucję, nigdy tego nie zamierzali! W MOICH Oczach wy nie macie żadnych praw! Wy, którzy to promujecie, jesteście obrzydliwością! Będziecie cierpieć los Sodomy i Gomory i tych siedmiu miast także zniszczonych! Wy nie macie żadnych praw, a tylko Piekło, jeśli się nie nawrócicie!

JA oceniam was po waszych owocach. Po waszych owocach JA was znam.

A teraz, gdzie są MOI Święci, którzy powstaliby i nie siedzieli cicho, ale wciąż opowiadaliby się przeciwko tej ohydzie?!

Do tych z was, którzy to uczyniliście i powstaliście przeciw aborcji: JA okażę wam dodatkową litość. Czy nie wiecie, bowiem, że każde dziecko usunięte przez aborcję jest ofiarą dla szatana?! One są składane pod stopami molocha! (Księga Kapłańska 18: 21) Przelewana jest niewinna, niewinna, niewinna, niewinna krew! Nie ma nic bardziej niewinnego niż nienarodzone dzieci! Do tych z was, którzy tego dokonali, do tych z was, którzy to aprobują: Jeśli nie nawrócicie się w pokucie i nie odwrócicie od tego zła, to przez wieczność będziecie słuchać krzyków tych niewinnych [dzieci], kiedy były mordowane w łonach matek!

JA, JAHWEH, słyszałem ich nieme krzyki! A teraz te dzieci są ze MNĄ. Ale wy, wy, wy, wy rzeźnicy – wy, którzy powstajecie i mówicie: „Kobieta ma prawo do zabicia nienarodzonego dziecka” – a co z prawem tego nienarodzonego dziecka?! Gdybyście nie cudzołożyli, to wtedy to nie miałoby miejsca!

To wy, matki, jesteście tymi, które mają wybór! To wy, którzy nazywacie siebie ojcami, jesteście tymi, którzy mieli wybór!

Ponownie przeczytajcie te Proroctwa, a zobaczycie, że JA ostrzegłem was, iż mord rozpocznie się od nienarodzonych, których oni mają czelność nie nazywać ludźmi!

Gdzie jest ich niezbywalne prawo?

Gdzie jest ich prawo do szczęścia?

Gdzie jest ich prawo do życia, dlaczego odebraliście je?

Dlaczego wybraliście prezydenta, który posuwa się nawet o krok dalej w tej obrzydliwości, i uczynił to, czego nikt przedtem nie śmiał uczynić i powiedział: „Jeśli dziecko przeżyje aborcję, to matka ma prawo pozostawić je na śmierć, nie dotykać go, pozwolić mu cierpieć w agonii i umrzeć”! To jest serce tego, którego wybraliście na prezydenta. Jak myślicie, co was czeka?

Płacz, och, lamentuj, och Ameryko, gdyż oddałaś właśnie głos na swój upadek! JA, bowiem znam owoc wewnątrz Baracka Husseina Obamy.

A do tych z was, którzy płaczą i lamentują, którzy wiedzą, że to nie jest najlepsza godzina Ameryki: Módlcie się i pytajcie MNIE, co macie robić i gdzie macie iść, zanim horror dosięgnie Amerykę, gdyż, Ameryko, JA znam wasz owoc.

Według twego owocu, och Ameryko, JA osądzę ciebie, podobnie jak i inne narody tego świata.

To jest ten czas, kiedy o złym mówi się jak o dobrym, a o dobrym – jak o złym. (Księga Izajasza 5:20)

A teraz kończę to przemawianie do MOICH Umiłowanych Dzieci. A teraz kończę to przemawianie do Oblubienicy JAHUSZUA i Oblubienicy JA, JAHWEH.

Starajcie się każdego dnia, aby osiągnąć u MNIE lepszy stopień. Każdego dnia starajcie się zadowalać JA, JAHWEH, abyście mieli świadectwo takie jak Henoch. (List do Hebrajczyków 11:5) A jest to osiągalne jedynie poprzez Imię i Krew JAHUSZUA, MEGO Jednorodzonego SYNA.

Strzeżcie się każdego, kto wypowiada tylko imię Jezus i teraz nazywa siebie Prorokiem, gdyż mimo tego, że powiedziałem, iż ciągle jest moc przebaczenia, uzdrowienia, wyzwolenia i wskrzeszania z martwych w imieniu Jezus Chrystus, miejcie się na baczności i upewnijcie się, o którym Jezusie oni mówią.

Dlatego JA zawsze mówię tej Prorok, która teraz do was przemawia: To jest JAHUSZUA ha MASZIJACH, Jednorodzony SYN JAHWEH zrodzony z dziewicy, który umarł i powstał ponownie trzeciego dnia. JEGO przelana Krew jest wyłącznym okupem za grzech. To jest JAHUSZUA ha MASZIJACH. Nie ma innego! I tylko, tylko, tylko poprzez JEGO Imię i Krew jest jedyna Droga do Nieba!

A więc nie słuchajcie nikogo, kto mówiłby wam co innego. Nie ma innych drzwi do Nieba! Słuchanie jakiejkolwiek innej „ewangelii” powiedzie was do Piekła! (Komentarz: Nawiązanie do „ewangelii” głoszonej przez kobietę z USA – Oprah Winfrey.)

A więc raz jeszcze przemówiłem tego dnia poprzez MOJĄ Pannę Obwieszczającą. Co uczynicie z tym Słowem, zależy od was. Wiedzcie tylko, że zostaniecie osądzeni, ponieważ JA znam i rozpoznaję wasze serca, nawet, gdy czytaliście i słuchaliście.

Czy jesteście zdecydowani bardziej niż kiedykolwiek, aby MNIE zadowalać?

Czy też będziecie opuszczali ręce w rozpaczy?

JA znam wasz owoc, i to na jego podstawie was oceniam. JA znam wasz owoc.

Oto na podstawie czego będziecie wiedzieć, czy idziecie do Nieba, czy do Piekła.

Oto nowy dzień dla wielu z was, kiedy to wasze oczy zostały otwarte, i teraz wiecie, co zadowala JA, JAHWEH.******** Koniec Proroctwa ********

Komentarz:

Elisabeth: Dziękuję CI ABBA JAHWEH. Dziękuje CI za honor wypowiadania TWOICH Słów. Dziękuję CI za to, że dałeś mi ten sen, jeden za drugim. Dziękuję CI za to, że zaufałeś mi, iż podzielę się TWOIMI sekretami, aby dodać otuchy TWOIM owieczkom i barankom. Dziękuję ABBA JAHWEH. Dziękuję.

Ku Chwale naszego Umiłowanego JAHUSZUA, naszego MASZIJACH, TWEGO Jednorodzonego SYNA. Jesteśmy zaszczyceni i miłujemy CIĘ tak bardzo, czcimy CIĘ, wychwalamy CIĘ. Będziemy dalej odżywiać owieczki i baranki. Prosimy CIĘ, dopomóż nam wydać te książki. Prosimy ABBA JAHWEH, spraw, aby ludzie powstali. Niech staną się pomocą dla tej Misji i nie będą już dłużej przeszkodą. Och, ABBA JAHWEH, prosimy, prosimy, prosimy wzbudź Świętych. Potrzebujemy ich. Potrzebujemy ich modlitw. Potrzebujemy ich wsparcia. Potrzebujemy ich miłości. Potrzebujemy tego, aby dodali nam otuchy. Mamy zaszczyt służenia TOBIE, ABBA JAHWEH. Jesteśmy uhonorowani tym, że powierzyłeś tej Misji TWOJE Prawdy. Dziękujemy CI. Dziękujemy CI.

Dane poprzez Apostoł Elisabeth Elijah