Biblijne Święta wiosenne

Pascha (Pesach)

14 dzień pierwszego miesiąca

Pascha przedstawia nam ZBAWICIELA JAHUSZUA jako niepokalanego Baranka JAHWEH, który złożył SWOJE Życie w Ofierze za grzechy ludzkości, tak abyśmy mogli otrzymać przebaczenie i zostać wybawieni od śmierci. Pascha to świąteczny wieczór rozpoczynający pierwszy dzień Święta Przaśników. Kliknij w nazwę Święta powyżej, aby dowiedzieć się o nim więcej i przeczytać o tradycyjnym jego obchodzeniu. Przeczytaj również Proroctwo 31 pt. „WASZA PASCHA MIESZKA TAM, GDZIE MIESZKA WASZA WIARA!”

Święto Przaśnego Chleba (i Pierwociny)

dni 15-21 pierwszego miesiąca

Święto Przaśnego Chleba uczy nas o tym, abyśmy odrzucili bezbożność, grzech i wszelką przewrotność (reprezentowane przez zakwas, którego w tym czasie nie jemy), i nawrócili się w szczerości serca do JAHUSZUA i żyli według Słowa BOŻEGO oraz pouczeń JAHUSZUA. W czasie siedmiu dni tego festiwalu zakwas jest tradycyjnie usuwany z naszych mieszkań, co symbolizuje pozbycie się grzechu, a jedzenie przaśnego chleba odzwierciedla życie w szczerości, prawdzie i wolności od grzechu.

Pięćdziesiątnica (Szawuot / Święto Tygodni / Zesłanie DUCHA ŚWIĘTEGO)

6 dzień czwartego miesiąca

Święto Pięćdziesiątnicy jest rocznicą przekazania Dziesięciu Przykazań Mojżeszowi w starym przymierzu krwi, oraz wylania DUCHA ŚWIĘTEGO po Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu JAHUSZUA HA MASZIJACH w Nowym Przymierzu KRWI – jest więc rocznicą ustanowienia zarówno starego jak i Nowego Przymierza BOGA JAHWEH z JEGO ludem. Pięćdziesiątnica jest poprzedzona 50 dniami odliczania Omeru począwszy od Święta Paschy. W Proroctwie 86, ABBA JAHWEH mówi: „JA daję wam to Słowo przed zbliżającym się Świętem Dnia Zesłania DUCHA ŚWIĘTEGO (Szawuot, Pięćdziesiątnica). Oczekujcie mocniejszego wzrostu Namaszczenia! Oczekujcie większego Namaszczenia! Oczekujcie wiadomości ode MNIE i będziecie widzieć więcej objawień!”


Biblijne Święta jesienne

Święto Trąbienia (Jom Terua / Rosz HaSzana)

1 dzień siódmego miesiąca

Święto Trąbienia - Rosz HaSzana jest Świętem, w którym oczekujemy na ponowne przyjście naszego KRÓLA JAHUSZUA! (1 Tes 4:16; 1 Kor 15:52) Jest to czas w którym dmie się w trąbę lub róg szofaru, którego dźwięk będzie poprzedzać JEGO Przyjście! Święto to uczy nas o tym co będzie mieć miejsce podczas ponownego Przyjścia JAHUSZUA MESJASZA, o zmartwychwstaniu Świętych, obleczeniu Wiernych w Ciała w Chwale, oraz BOŻYM Sądzie który spadnie na bezbożność (reprezentowanym również przez 7 trąb w Księdze Objawienia). Przeczytaj Proroctwo 76 „UMIŁOWANA OBLUBIENICO JAHUSZUA, POWSTAŃ I PRZYGOTUJ SIĘ, GDYŻ TWÓJ PAN MŁODY NADCHODZI!” oraz namaszczoną Wiadomość pt. „Co jeśli to Rosz HaSzana jest dniem, w którym przyjdę?” poniżej.

Dzień Przebłagania (Jom Kippur)

10 dzień siódmego miesiąca

JAHUSZUA nasz MASZIJACH z JEGO Ofiarą złożoną na Kalwarii jest naszym Ostatecznym i Jedynym KRWAWYM PRZEBŁAGANIEM za grzechy! Święto Jom Kippur uczy nas o tym, że JAHUSZUA, nasz Niebiański ARCYKAPŁAN, złożył SWOJE własne Życie za grzechy ludzkości, aby pojednać nas z BOGIEM JAHWEH i umożliwić nam wejście do „Miejsca Najświętszego”. Poszcząc w ten dzień według tradycji, przybliżamy się do ABBA JAHWEH i orędujemy za JEGO dziećmi na całym świecie, modląc się o JEGO miłosierdzie i wyzwolenie. Na temat Jom Kippur, patrz m.in.: Proroctwo 101 „JA, JAHWEH, MÓWIĘ: WASZE CZYNY MÓWIĄ GŁOŚNIEJ NIŻ WASZE SŁOWA!” i Proroctwo 115 „MIEJCIE SIĘ NA BACZNOŚCI PRZED TOTALITARNĄ DYKTATURĄ NADCHODZĄCĄ DO AMERYKI I NA TEN ŚWIAT!”

Święto Namiotów / Szałasów (Sukkot) oraz Szemini Aceret (ośmy dzień)

dni 15-21 siódmego miesiąca

Święto Namiotów jest według Biblii czasem, w którym „SŁOWO BOŻE rozbiło namiot pośród nas” (dosłowne tłum. Jana 1:14) – JAHUSZUA nasz MASZIJACH narodził się w te dni i jest to dla nas wielce radosny czas celebracji JEGO prawdziwych Narodzin! Tradycyjnie Święto to upamiętnia wędrówkę Izraelitów poprzez pustynię – jest to czas w którym radośnie stawiamy nasze własne namioty na cały tydzień, co przypomina nam o tym, że jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi, a naszym prawdziwym Domem jest Niebo. Wierzymy, że Święto Sukkot będzie również czasem, w którym JAHUSZUA nasz MASZIJACH utwierdzi SWOJE Królestwo i Panowanie na ziemi z JEGO Tronu w Jerozolimie, po JEGO ponownym przybyciu. Przeczytaj m.in. Proroctwa 75 „JA, JAHWEH, SPOTKAM WAS I UŚWIĘCĘ W WASZYCH SUKKOT! JA NAKAZUJĘ WAM ABYŚCIE PRZESTRZEGALI I SZANOWALI MOJE ŚWIĘTE DNI.” oraz 146 „JAHUSZUA, MY CZEKAMY NA CIEBIE, ABYŚ PRZYSZEDŁ I PORWAŁ NAS DO NIEBA!”


Pozostałe ważne Święta Biblijne

Święto Purim (Święto Losów)

14 dzień dwunastego miesiąca Adar

Purim to Święto Biblijne ustanowione w Księdze Estery, upamiętniające wybawienie narodu Żydowskiego od wytępienia przez niegodziwego Hamana, poprzez orędownictwo Estery. ABBA JAHWEH objawia nam w Proroctwach podobieństwa między Esterą a Oblubienicą JAHUSZUA, ważność gorącego orędownictwa w Świętości przed JEGO Tronem tak jak Estera, oraz to jak nie możemy stawić się przed JEGO Tronem inaczej, jak tylko poprzez JAHUSZUA naszego MASZIJACH, JEGO Święte Imię i Krew z Kalwarii. Przeczytaj m.in. Proroctwa 80, 83, 143 oraz 152.

Chanuka (Święto Świateł / Poświęcenia Świątyni)

25 dzień dziesiątego miesiąca Kislew

Chanuka upamiętnia tryumfalne zwycięstwo narodu żydowskiego pod wodzą Machabeuszy nad tyraniczną opresją i próbą zniszczenia żydowskiej / Biblijnej wiary przez reżim pogańskiego Antiocha. Oprócz samego cudownego zwycięstwa w tej wojnie, Chanuka upamiętnia cud, który miał miejsce po odbiciu i ponownym poświęceniu skalanej świątyni w Jerozolimie – poświęcony olej używany do palenia świętej Menory w świątyni, którego zapas miał starczyć zaledwie na 1 jeden dzień, płonął przez całych 8 dni, aż do uzyskania nowego oleju. Na pamiątkę tego, podczas Chanuki zapalamy 8 lamp / świec, jedną na każdy dzień, wypowiadając modlitwy błogosławieństwa i dziękczynienia do ABBA JAHWEH. Objawienie dane Prorok Eliszewie z Nieba dodatkowo wyjawia nam, że Chanuka jest także rocznicą Niepokalanego Poczęcia JAHUSZUA MESJASZA w łonie dziewicy Miriam. W Proroctwie 42 JAHUSZUA HA MASZIJACH mówi: „Nadchodzi czas celebracji Święta Chanuka. Niechaj wszyscy, którzy je świętują, oczekują cudów ponownie, gdyż JA JESTEM Światłem, które rozświetli waszą drogę w ciemnościach!” Przeczytaj m.in. także Proroctwa 134 „JA ZABIERAM WAS NA NOWY POZIOM WASZEJ WIARY!” oraz 149 „BEZ POCZĘCIA W CHANUKĘ, NIE MOGŁOBY BYĆ NARODZIN JAHUSZUA HA MASZIJACH W SUKKOT!”


Kalendarz Świętych Dni


„Co jeśli to Rosz HaSzana jest dniem, w którym przyjdę?”

Pilna wiadomość do Oblubienicy JAHUSZUA MESJASZA, dana Apostoł Eliszewie Elijahu w 1998 roku.

Słyszałam to przez dwa dni. Mimo iż niektórzy pomyślą, że jestem szalona, ponieważ to mówię, ja wiem, że będę pociągnięta do odpowiedzialności, jeżeli tego nie uczynię. Ezechiela 3:17-21 mówi, że kiedy Strażnik otrzymuje ostrzeżenie i nie przekaże go on lub ona dalej, wtedy krew będzie na jego/jej rękach, lecz jeżeli prze-każe ostrzeżenie, choćby nie posłuchali, krew nie będzie na naszych rękach. A więc ja ostrzegam tak, jak ostrzegł mnie JAHUSZUA, tymi samymi Słowami...

„Co jeśli to Rosz HaSzana jest dniem, w którym przyjdę?”

Jak powiedziałam, obudziłam się na ten głos, to mówił JAHUSZUA. Znam ten głos, ten sam, który powiedział mi o Zachodniej Virginii i Gniewie, ten sam, który powiedział mi, że „sześć zaćmień słońca, a wtedy przyjdzie.”

Płakałam i wstawiałam się nie tylko za siebie, ale i wszystkich na mojej liście modlitewnej, mówiąc: „Och, JAHUSZUA, proszę, policz nas godnymi, abyśmy mogli zostać przyjęci jako TWOJA Oblubienica, nieskazitelna i biała. Och, JAHUSZUA, proszę, miej łaskę i przebacz nam, gdyż nikt z nas nie jest doskonały.” Powiedziałam, że nie ma możliwości, abym wymieniła wszystkie imiona, które próbowałam wznieść przed JAHUSZUA, a więc rzekłam: „Oto moja niewidzialna lista. Proszę, zachowaj SWOJĄ Oblubienicę. Proszę, przyjdź i zabierz nas ze SOBĄ do Domu, i zachowaj nas od Gniewu, który ma nadejść. Poczytaj nas godnymi bycia TWOJĄ Oblubienicą, JAHUSZUA MESJASZA.”

Modliłam się, aż stałam się wyczerpana i zasnęłam, płacząc za Oblubienicę. Modliłam się o to, żeby JAHUSZUA poczytał Oblubienicę godną bycia zabraną do Domu, aby być z NIM, kiedy ON przyjdzie. Nawet w czasie snu modliłam się i płakałam, a kiedy się budziłam, to trwało dalej. Za każdym razem słyszałam wyraźnie ten sam głos mówiący tę samą rzecz

Jedyny raz, w którym JAHUSZUA powiedział cokolwiek innego bez względu na to, co mówiłam ja, miał miejsce, gdy powiedział ON do mnie coś osobistego, ale jako że mówię prawdę, muszę powiedzieć to w zupełności. JAHUSZUA, jak wierzę, obiecał mi, że mój umiłowany partner duchowy, którego szukałam i na którego czekałam, mój wyznaczony przez BOGA partner w tej Misji oraz życiu osobistym, zjawi się przed Wniebowzięciem. Lecz teraz, JAHUSZUA powiedział do mnie: „A co z [twoim umiłowanym]? Czy wciąż chcesz, żebym przyszedł, skoro [on] jeszcze się nie zjawił?”

Odpowiedziałam: „Och tak, JAHUSZUA! Och tak! To nie ma znaczenia! Bo to TY jesteś moim JAHUSZUA, moim ZBAWICIELEM, moim MESJASZEM, moim OBLU-BIEŃCEM!” Następnie zaczęłam ponownie modlić się i orędować za Oblubienicą JAHUSZUA MESJASZA, aby była godna Wniebowzięcia, Porwana w chmury z JA-HUSZUA, kiedy ON przyjdzie.

Wtedy JAHUSZUA powiedział: „Powiedz Ludziom, powiedz im dokładnie te same Słowa, które wypowiadam, gdyż oni nie wiedzą kiedy, ale powiedz im, żeby byli gotowi niezależnie od tego, kiedy to będzie. Nie nazywajcie siebie ‘Wierzącymi we Wniebowzięcie przed Uciskiem’, ‘w trakcie Ucisku’ lub ‘po Ucisku’! Nie używajcie tych etykiet do opisania MOJEGO Przyjścia, gdyż nie jest to żadna z tych rzeczy!

Powiedz im, aby spodziewali się MNIE na Rosz ha Szana tak, jakby to był ten dzień, aby święcili przede MNĄ dni Rosz ha Szana i Jom Kippur, gdyż JAHWEH nie okłamałby narodu żydowskiego. Oni wiedzą, że mają spodziewać się swojego Zbawiciela w Rosz ha Szana, a nie wiedzą w który. BÓG Abrahama, Izaaka i Jakuba nie kłamie. Powiedz im, że ZBAWICIEL, którego odrzucili, jest ZBAWICIELEM, który przychodzi ponownie. Będą cię oni nienawidzić, ale ty musisz ich miłować we MNIE. W Rosz ha Szana upewnij się, że ty i Oblubienica oczekujecie MNIE tak, jakbyście spodzie-wali się w każdej chwili usłyszeć Słowa ‘Przyjdźcie!’ Powiedz im, że Oblubienica śpi, potrząśnij ją na przebudzenie!”

Słyszę ten Przekaz i widzę w wizji siebie patrzącą na piękną Oblubienicę śpiącą w swoim łóżku, i JAHUSZUA ukazał mi, jak łapię ja za ramiona i wstrząsam nią w JE-GO Mocy, aby zbudzić ją zanim będzie za późno, gdyż OBLUBIENIEC nadchodzi, i nadchodzi prędko!

Nie mówię, że będzie to miało miejsce 20 czy 21 września 1998. Mówię, że JAHUSZUA MESJASZ mówi:

„Co jeśli Rosz ha Szana jest dniem, w którym przyjdę?”

Wiem tylko tyle, ile wam powiedziałam, nie mniej i nie więcej. Poza tym dogłębnie orędowałam, gdyż Oblubienica w większości nie jest jeszcze teraz gotowa. Proszę, obudź się, Oblubienico JAHUSZUA MESJASZA! Co jeśli Rosz ha Szana jest dniem, w którym JAHUSZUA przyjdzie? Bądźcie gotowi, kiedykolwiek to będzie.

Przyjdź JAHUSZUA, przyjdź szybko, jest naszą modlitwą! Amen, sela! JAHUSZUA obudził mnie, mówiąc to przez dwa dni: 15 i 16 września 1998. Po-kierował mnie ON do wstawiania się za Oblubienicą JEZUSA CHRYSTUSA, która w przeważającej mierze nie jest jeszcze teraz gotowa na to, aby mógł ON zabrać SWOJĄ Oblubienicę do Domu. Powiedział mi ON, abym pod JEGO Namaszczeniem potrząsnęła śpiącą Oblubienicą, aby ją przebudzić! Wypowiedział ON te Słowa, które prawie można było usłyszeć fizycznymi uszami! Jeżeli tylko moglibyście je usłyszeć, gdyż ja je wciąż słyszę, nawet ton JEGO głosu. Modlę się o to, żebym zapamiętała to na zawsze.

„Co jeśli Rosz ha Szana jest dniem, w którym przyjdę?”

JAHUSZUA nie mówi, że na pewno przyjdzie w jeden z tych dwóch Świętych dni. (15 i 16 września 1998) Nie wiem o tym, ale ON mówi: bądźcie gotowi i myślcie, jakby miał ON przyjść w każdej chwili, bez względu na to, kiedy ten czas nadejdzie!

Tak więc mamy tę błogosławioną obietnicę, a Wszechmogący BÓG nie jest jak człowiek, który kłamie. My także zostaniemy wzbudzeni z martwych i otrzymamy Ciała w Chwale, a co do nas, którzy będziemy żywi gdy JAHUSZUA przyjdzie ponownie, my nie będziemy musieli umrzeć, aby dostać te Ciała w Chwale! To jest nasza obietnica. My nie musimy obawiać się Piekła, my możemy wyczekiwać Nieba dzięki cenie, jaką JAHUSZUA zapłacił na Kalwarii!
My nie akceptujemy choroby, my akceptujemy uzdrowienie, dzięki JAHUSZUA! My nie akceptujemy śmierci, my akceptujemy Zmartwychwstanie! Teraz mamy ciała fizyczne, tak słabe, kruche i podatne na kuszenie. Jednakże, poprzez wiarę, wiemy że jest to jedynie skorupa, taka jaką ma żółw. Nasze prawdziwe ciała to Ciała Duchowe! Mimo że ten świat nie może zobaczyć Ciał w Chwale, one na nas czekają! Ciało nie może zobaczyć naszych dusz, ale są one rzeczywiste!

A kiedy nasze dusze opuszczą te ciała z krwi i kości, kiedy zostaną uwolnione, pójdą albo do Nieba, albo do Piekła! Żadnych czyśćców, żadnych poczekalni! Każ-dy w chwili obecnej rezerwuje sobie miejsce w Niebie albo w Piekle. Po tym, jak wydasz swój ostatni dech, będzie już za późno. Nie pozwól, aby twoja rezerwacja miejsca w Niebie została anulowana. Nikt ani nic nie jest tego warte! Żyj każdego dnia na świecie tak, jakby był to twój ostatni! Gdyż bez względu na Wniebowzięcie, to mogą być twoje ostatnie sekundy na tej ziemi!

Nikt nie ma zagwarantowanej kolejnej sekundy. Wykorzystaj jak najlepiej czas, jaki ci pozostał. Spraw, żeby liczył on się w oczach JAHUSZUA MESJASZA, JA-HWEH i RUACH HA KODESZ. Przesiadywanie w kościele, z którego tylko bierzesz, a nie dajesz nic z tej obfitości, którą poznajesz, czyni ciebie niczym więcej jak tylko wygrzewaczem ławki. Jak wiele dusz dotknąłeś dla JEZUSA, nie dla religii? Religia jest stworzona przez człowieka, pełna miłości relacja z JAHUSZUA jest stworzona przez Wszechmogącego BOGA!

Och, cóż za niesamowitemu Wszechmocnemu JAHUSZUA służymy – naszemu MISTRZOWI, ZBAWICIELOWI i wkrótce przychodzącemu OBLUBIEŃCOWI – przedkładając JAHUSZUA ponad wszystkim i wszystkimi w naszym życiu! Bądźmy blisko NIEGO, w szczególności w te nadchodzące Święte Dni.

JAHWEH, JAHUSZUA i RUACH HA KODESZ (DUCH ŚWIĘTY) są bardzo rozgniewani ostatnią decyzją o torturowaniu niemowląt w nieludzkim akcie tak swobodnie nazywanym „aborcją przy częściowym porodzie”, który jest najwyższego stopnia morderstwem i torturą! Morderstwem z premedytacją! Niewinna krew tych niemowląt jest na rękach tej trójki, która wstrzymała swoje głosy, a ja modlę się, aby oni cierpieli tę niewypowiedzianą agonię za to, co uczynili tym dzieciątkom, i co pozwalają czynić dalej! Będą mieć przez całą wieczność w Piekle wbijany szpikulec w podstawę czaszki, wysysaną jej zawartość, a następnie odrywaną głowę! Z tą jedynie róż-nicą, że te dzieciątka wracają do Nieba po tym, jak to cierpienie się kończy. Och, co za okrucieństwo! W imię czego? Ci trzej, którzy to uczynili, są potępieńcami, i przez całą wieczność będą cierpieć w Piekle za to, co uczynili. Nie, ja nie modlę się o ich dusze. Oni są zatraceńcami. Przeczytaj Jeremiasza 6:27-30 jeśli nie wiesz, kim są zatraceńcy466 – ktoś kogo imię nigdy nie było wpisane bądź zostało wymazane z Księgi Życia. 18 września 1998, kiedy decyzja była podejmowana, zabrakło trzech głosów.467 Cierpienie w Piekle tej trójki jednak będzie trwać wieczność. Dlaczego każdy Amerykanin i chrześcijanin na tym świecie nie przeciwstawił się tej okrutnej, brutalnej uchwale?

Och, JEZU, w ten oto sposób powstaję i mówię: „JEZU, przebacz SWOJEJ Oblubienicy!” Och, jest mi tak przykro, gdyż wielu z nas, włączając w to mnie, dowie-działo się o tym, gdy było już za późno. Zwieszam swoją głowę, a jednak jest to marna wymówka. Och, ale pamiętaj, Ameryko, zapłacisz za to, co uczyniłaś, bezczeszcząc Święty Dzień JAHWEH i JAHUSZUA (Święto Rosz ha Szana). Na kilka dni przed Świętymi Dniami BOŻYMI, ustawodawcy przepuścili tę uchwałę nieludzkich mordów niewinnych dzieci. Nawet cela śmierci nie zna śmierci tak okropnej, gdyż staramy się być litościwi dla winnych, którzy mordują. „Zrób to szybko i bez-boleśnie”, to motyw przewodni egzekucji, lecz dla tych niewinnych dzieciątek, których krzyku nikt nie słyszy i strachu nikt nie czuje poza Wszechmogącym BOGIEM JEZUSEM i JAHWEH, dla tych, których jedynym przestępstwem było bycie poczę-tym...

Dla was, trzej źli ustawodawcy, modlę się, abyście żadnej już chwili nie mogli odpocząć w spokoju! W waszych snach będziecie widzieć i słyszeć płaczące, nie-winne niemowlęta. Ta krew będzie jak wielka kotwica zaczepiona do waszych karków i pleców. Trzej ustawodawcy, którzy łamiecie Prawa JAHWEH i JAHUSZUA – nie ujrzycie już więcej błogosławieństw. To, co cenicie, zostanie wam wszystkim ode-brane, ustawodawcy, którzy smucicie Niebo i weselicie Piekło waszymi głosami! W Imieniu JEZUSA CHRYSTUSA, JAHUSZUA MESJASZA, proszę o to, abyście zdali sobie sprawę, że wasze prawo jest bezprawiem w oczach Wszechmogącego BOGA! Modlę się o bojaźń JAHWEH na was, ani chwili pokoju czy radości, nawet wasz własny śmiech będzie odbijać się echem w waszych uszach! Gdyż wy, trzej ustawo-dawcy, którzy wypełniliście wolę antychrysta, szatana i fałszywego proroka, praw-dziwie zatraciliście swoje dusze za ten akt zdrady przeciwko Niebu i ziemi. Krew nienarodzonych, którzy są mordowani i torturowani codziennie jest na waszych rękach, a wszyscy ci, którzy mówią, że aborcja jest zgodna z prawem – dla was jest ta sama kara! Tak mówi JAHWEH.

Co zaczęło się jako modlitwa, zakończyło się słowami, które usłyszałam w Duchu. To nie są moje przekleństwa, gdyż moje przekleństwa nie mają mocy, jedynie gniew. Lecz kiedy JAHWEH i JAHUSZUA mówią pod Namaszczeniem: „Tak mówi JAHWEH” – to ma moc!

Och, cóż za straszliwą rzeczą, jak mówi Biblia, jest wpaść w ręce Żywego Wszechmocnego BOGA JAHWEH i JAHUSZUA! (Heb. 10:31[37]) To są ICH niemowlęta, które wy torturujecie i mordujecie! Wy, ustawodawcy, głosujecie za morderstwami i torturami tych niewinnych dzieciątek! Prawa Ameryki mówią, że tortury i mord są tym, na co zasługują niechciane dzieci! A jest to jedynie jeden z rodzajów tortur. A co z tymi wielkimi odkurzaczami, które rozrywają ich maleńkie ciała kawałek po kawałku? Co z roztworami kwasu solnego, które palą te dzieci żywcem? Och, te tortury! Och, ta krew na rękach podatników, którzy opłacają tych polityków, którzy wybrali ich na stanowiska!

Och, JEZU! Och, JEZU! Krew jest na rękach Ameryki! Proszę, oszczędź SWO-ICH ludzi, nas, którzy smucimy się nad Ameryką i tym, co ona robi! Proszę, OJCZE JAHWEH i JAHUSZUA, zanim TWÓJ Gniew zostanie wylany na ten świat! Proszę, ze względu na SWOJĄ Łaskę, pamiętaj, że to Krew JAHUSZUA pokrywa nas, którzy należymy do CIEBIE! Oszczędź nas ze względu na SWOJĄ Łaskę!

Proszę, JEZU, zabierz SWOJĄ Oblubienicę do Domu już teraz! Spraw, abyśmy byli godni. Zabierz nas, TWOJĄ Oblubienicę, do Domu w tym, co my nazywamy Wniebowzięciem! TY oszczędziłeś Lota i on miał miejsce, do którego mógł się udać, zanim na Sodomę i Gomorę spadło zniszczenie z Nieba! Pokaż nam, TWOIM dzieciom, dokąd się udać! Pokaż nam teraz co robić!

Błagam CIĘ, nasz JAHUSZUA, o Miłosierdzie dla TWOJEJ Oblubienicy, której i ja jestem częścią, jedynie dzięki tej samej miłosiernej Krwi, którą przelałeś na Kalwarii za mnie i za wszystkich, którzy przyjmują CIEBIE za ich MISTRZA i ZBAWICIELA, i wiedzą, że jesteś SYNEM Wszechmogącego BOGA JAHWEH! TY dałeś Arkę Noe-mu. Dokąd my mamy się udać? Gdzie w tym świecie jest Arka dla TWOICH dzieci? Proszę, JAHUSZUA, usłysz wołania TWOICH dzieci i sług. Ocal nas, o JAHUSZUA, JAHWEH!

BÓG OJCIEC JAHWEH i JAHUSZUA są bardzo rozgniewani tego dnia, 19 września 1998. Mogę odczuć część ICH gniewu i wściekłości. Módlcie się o Miłosierdzie dla nas, którzy żyjemy w Ameryce, w szczególności.

Ci prawodawcy, którzy nie oddali swojego głosu na śmierć, ale na życie dla Dzieciątek – my modlimy się o szczególne błogosławieństwa dla wszystkich, którzy kładą na szali swoje życia, pracę i reputację, ze względu na ochronę nienarodzonych, i nawet godzą się na bycie aresztowanym lub pozbawionym stanowiska za wypowiadanie się przeciwko temu! My modlimy się o obfitość nagród i błogosławieństw z Nieba, włączając w to Zbawienie, włączając w to błogosławieństwa finansowe! I o to, żeby więcej osób na całym świecie przemówiło przeciwko zabijaniu własnych niemowląt Ameryki! Z Ameryki będzie się drwić za to, że dokonuje rzezi swojego własnego ludu, albowiem czyż te dzieciątka nie są obywatelami Ameryki?

Biada, biada, biada Ameryce – kość została rzucona!

JAHUSZUA, miej litość nad nami, którzy żyjemy tu, a należymy do CIEBIE! Oszczędź swoje Dzieci! Zapewnij drogę ucieczki, szczególnie dla tej służebnicy, z której wypowiadasz te Słowa! To nie były moje słowa, ale słowa spisane pod TWOIM Namaszczeniem, i nie z mojej odwagi, ale wypowiedziane z TWOJEJ Odwagi.

Przyjdź, zabierz SWOJE Dzieci do Domu, zanim TWÓJ Gniew spadnie na Amerykę i ten świat! TWOJE Słowo nie może kłamać! JAHWEH, JAHUSZUA i DUCH ŚWIĘTY nie są BOGIEM, z którego można się naśmiewać!

I umarli w MESJASZU powstaną pierwsi, a my, którzy pozostajemy żywi, zostaniemy zebrani na spotkanie JAHUSZUA w powietrzu – to jest nasza Obietnica! (1 Tes 4:16-17) Czekam na to, kiedy te zniszczalne ciała, ciała z krwi i kości, zostaną zmienione w Ciała Niezniszczalne, Ciała które są piękne i pełne Chwały – w mgnieniu oka! Gdyż my wiemy, że ciało i krew nie mogą wejść do Nieba! (1 Kor 15:50)

A więc prosimy CIĘ, JAHUSZUA, my opieramy się na TWOICH obietnicach, nie ze względu na naszą bezgrzeszność – albowiem wszyscy zgrzeszyli i zabrakło im TWOJEJ Doskonałości – ale ze względu na TWOJĄ Doskonałą, Świętą Krew, która została dana, aby obmyć nas wszystkich do czysta ze smrodu grzechów tego ciała i świata! My stajemy w TWOJEJ Zbroi, i oczekujemy naszych białych Szat Sprawiedliwości – nie naszej sprawiedliwości, ale TWOJEJ Sprawiedliwości, TWOJEJ Świętości!

My robiliśmy i będziemy dalej robić to, co TY nam nakazałeś, ale my czekamy na tę Chwalebną Obietnicę z góry, udowadniając, że TY jesteś Wszechmocnym JAHWEH, i TY nie możesz kłamać! TY jesteś wierny i lojalny do tych, którzy praw-dziwie czczą, miłują i służą CI, stawiając CIĘ na pierwszym miejscu w swoim życiu i myślach, którzy nie wstydzą się Ewangelii JAHUSZUA MESJASZA!

Przyjdź, JAHUSZUA, przyjdź! JAHUSZUA, TY nakazałeś mi mówić ludziom, w szczególności w te dwa Święte Dni, Rosz Haszana i Jom Kippur, aby znaleźli się sam na sam z TOBĄ i modlili się i poszukiwali TWOJEGO Oblicza, nawracali się w ukorzeniu w te dni i żyli tak, jakbyś TY miał wypowiedzieć słowa: „Wznieście się tu do MNIE” w każdej chwili począwszy od tych dni! Po Rosz Haszana, będziemy już tylko o sekundy od godziny Północy! Czy też Rosz Haszana będzie godziną Północy? Dostałam wizję i zobaczyłam wskazówki zegara – JAHWEH nie przesunie ich do tyłu, ale ON może przesunąć wskazówki do przodu tak szybko, jak zechce!

Mam nakazane dostarczyć wam ten Przekaz z Nieba. Zrobiłam to. Jeżeli jest cokolwiek jeszcze, co chcesz żebym powiedziała, to proszę, przemów, a ja powiem to TWOJEMU ludowi. Daj nam duchowe oczy i uszy, abyśmy słyszeli wyraźnie, co musimy uczynić, aby uciec przed uciskiem i gniewem, który nadchodzi! Udowodnij, że ochronisz wszystkich nas, którzy prawdziwie do CIEBIE należymy! JAHUSZUA, TY jesteś jedynym prawdziwym DOBRYM PASTERZEM! Nauczaj nas podążać tam, gdzie TY prowadzisz, jest moją modlitwą, abyśmy byli posłuszni.
W TWOIM Imieniu JAHUSZUA MESJASZU modlę się! Amen, sela.

Z wielką Miłością w JAHUSZUA,
wasza Siostra w MESJASZU,
Apostoł Eliszewa Elijahu